Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2944, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12135, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas įsigalioja 2020-08-01.

Nors keitėsi daug LR darbo kodekso straipsnių, tačiau esminių pakeitimų nėra daug, atlikta nemažai redakcinio, tikslinamojo pobūdžio pakeitimų.

Svarbiausi LR darbo kodekso pakeitimai:

– numatyta galimybė į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas, asmenį laikinai priimti pagal terminuotą darbo sutartį (ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui), iki į šias pareigas darbuotojas bus priimtas konkurso būdu (Kodekso 41 straipsnio 4 dalis);

– numatyta galimybė dirbti ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos nuotoliniu būdu ir tada, kai to prašo darbuotojas, savo prašymą pagrįsdamas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę (Kodekso 52 straipsnio 2 dalis);

– nustatyta, kad įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminai trigubinami nėščioms darbuotojoms (Kodekso 57 straipsnio 7 dalis);

– nustatyta, kad nutraukus darbo sutartį Kodekso 60 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu atveju (t. y. kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra) darbuotojui būtų mokama dviejų mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (Kodekso 60 straipsnio 3 dalis);

– LR darbo kodekse nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, kaip laikinojo darbo sutarties šalis, darbdavė, ir reglamentuota laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą tvarka (Kodekso 721 straipsnis);

– nustatyta, kad tiek projektinio darbo sutarties, tiek susitarimo dėl projektinio darbo, galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai, trukmė gali būti ilgesnė nei 2 metai, t. y. išskiriami atvejai, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeri metai (Kodekso 89 straipsnio 3 dalis);

– nustatyta, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę (Kodekso 128 straipsnio 5 dalies 4 punktas);

– nustatyta, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas darbuotojui, pateikusiam sveikatos įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę (Kodekso 137 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

– nustatyta, kad kompensuojamos padidėjusios išlaidos ne tik darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, bet ir kai darbas atliekamas lauko sąlygomis (Kodekso 144 straipsnio 8 dalis);

– Kodeksas papildytas nuostata, kad jeigu uždelstas atsiskaityti laikotarpis yra trumpesnis nei vienas mėnuo, netesybų dydį sudaro vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelstam laikui (Kodekso 147 straipsnio 2 dalis);

– atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Svarbiausi LR darbo kodekso pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

LR DARBO KODEKSO NUOSTATOS

Atkreipiame dėmesį į šiuos LR darbo kodekso pakeitimus:

Kodekso 41 straipsnis papildytas nauja 4 dalimi:

4. Į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas, asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį, iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui.

Kodekso 52 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

(52 straipsnis. Nuotolinis darbas)

„2. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę.“

Kodekso 57 straipsnio 7 dalis išdėstyta taip:

(57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės)

„7. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.“

Kodekso 60 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(60 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios)

(Šio straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato:
4) kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra )

„3. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju darbuotojui išmokama dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka), 5 ir 7 punktuose nustatytais atvejais – vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka).“

Kodeksas papildytas nauju 721 straipsniu:

721 straipsnis. Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, ir laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymas į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą
(Teksto nepateikiame, žr. pačiame teisės akte)

Kodekso 89 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(89 straipsnis. Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys)

„3. Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:
1) sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu, išskyrus atvejus, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams;
2) laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį;
3) sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo, galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai, išskyrus atvejus, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams. Susitarimui dėl projektinio darbo, galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai, šio skirsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

Kodekso 128 straipsnio 5 dalies 4 punktas išdėstytas taip:

(128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas)
(5. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas: )

„4) darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.“

Kodekso 137 straipsnio 1 dalies 4 punktas išdėstytas taip:

(137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas)
(1. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia: )

„4) darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;“.

Kodekso 144 straipsnio 8 dalis išdėstyta taip:

(144 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu)

„8. Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.“

Kodekso 147 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

(147 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas)

„2. Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsto atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis negu vienas mėnuo, netesybų dydį sudaro darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.“

_________________

Teisės aktas:
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2944, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12135, įsigalioja 2020-08-01)


<< Atgal