Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3136, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15128, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymo pagrindinės nuostatos įsigalioja 2020-08-01.

Svarbiausi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai:

– Įstatyme pateiktas tarnybinio nusižengimo apibrėžimas (Įstatymo 32 straipsnio 1 dalis);
– nustatyta, kad už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojai tarnybinėn atsakomybėn netraukiami (Įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalys);
– Įstatyme nustatytos teisės asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas (Įstatymas papildytas nauju 33-1 straipsniu);
– patikslinta, kad ir kaitumo būdu (pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį) perkeliant valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, perkėlimo dieną jam turi būti išmokamos visos priklausančios pinigų sumos (Įstatymo 48 straipsnio 5 dalis);
– atlikti techninio pobūdžio pakeitimai, suderinant Valstybės tarnybos įstatyme naudojamas sąvokas su naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo sąvokomis.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai pateikti žemiau:

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Atkreipiame dėmesį į šiuos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus:

Įstatymo 32 straipsnis išdėstytas taip:

32 straipsnis. Valstybės tarnautojų atsakomybė
1. Valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus, išskyrus mažareikšmius tarnybinius nusižengimus, traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Tarnybiniu nusižengimu laikomas valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės.
2. Mažareikšmiu tarnybiniu nusižengimu laikomas tarnybinis nusižengimas, kurio tyrimą atlikus nustatyta, kad jis yra formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių, o tarnybinės nuobaudos paskyrimas būtų neproporcingas tarnybinio nusižengimo sunkumui.
3. Už valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami materialinėn atsakomybėn.
4. Ginčai dėl valstybės tarnautojų tarnybinės ir materialinės atsakomybės nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Įstatymas papildytas nauju 331 straipsniu:

331 straipsnis. Asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, teisės
Valstybės tarnautojas ar valstybės tarnautojo pareigas ėjęs asmuo, dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, turi teisę:
1) būti raštu informuotas apie pradėtą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir jo prašymu susipažinti su valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos turimais neįslaptintais duomenimis apie jo galimai padarytą tarnybinį nusižengimą arba gauti šiuos duomenis;
2) teikti paaiškinimus, įrodymus, prašymus ar kitą informaciją dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo;
3) dalyvauti tikrinant vietoje su jo galimai padarytu tarnybiniu nusižengimu susijusius faktinius duomenis;
4) pareikšti motyvuotą nušalinimą tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotiems asmenims dėl jų galimo šališkumo, apskųsti šių asmenų veikimą ar neveikimą;
5) baigus tarnybinio nusižengimo tyrimą, gauti priimtą sprendimą, jo prašymu susipažinti su neįslaptinta tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga arba gauti jos kopiją;
6) turėti atstovą. Atstovas turi tokias pačias teises kaip ir asmuo, kuriam jis atstovauja;
7) skųsti sprendimus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar valstybės tarnautojo pareigas ėjusio asmens pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo.

Įstatymo 48 straipsnio 5 dalis išdėstyta taip:
(48 straipsnis. Išeitinės išmokos ir kompensacijos)

„5. Šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais atleidžiamam, pagal šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 1 dalį perkeliamam į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką.“

Pakeistas Įstatymo 2 priedas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“
(šių pakeitimų nepateikiame, žr. pačiame teisės akte)

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3136, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15128, įsigalioja 2020-08-01)


<< Atgal