Aktualu

Pakeistas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Įstatymo pataisomis siekiama kovoti su šešėliniu automobilių verslu

Įvedama nauja transporto priemonių savininkų apskaitos sistema

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 2, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-3 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3218, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15754, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 2, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-3 straipsniu įstatymas įsigalioja 2021-05-01.

Įstatymo pataisomis siekiama kovoti su šešėliniu automobilių verslu.

VĮ Registrų centre kuriama nauja informacinė sistema – Transporto priemonių savininkų apskaitos sistema.

Transporto priemonių savininkų apskaitos sistemai reikės pateikti pranešimą šiais atvejais:

– įsigijus transporto priemonę iš užsienio;
– įsigijus transporto priemonę Lietuvoje;
– pardavus transporto priemonę Lietuvoje;
– išvežus transporto priemonę į užsienį.

Įstatymo rengėjai paaiškino, kad didžioji dalis automobilių pirkimo–pardavimo sandorių Lietuvos Respublikoje įvyksta atsiskaitant grynaisiais pinigais. Labai dažnai naudotų transporto priemonių pirkėjai, norėdami mažiau mokėti už įsigyjamą transporto priemonę, sutinka transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartyse nurodyti ne tikruosius automobilių pardavėjus, o pirminį, užsienyje buvusį (o kai kuriais atvejais netgi neegzistuojantį), automobilio savininką. Atitinkamai tikrieji transporto priemonių pardavėjai (perpardavinėtojai) yra nefiksuojami jokiuose dokumentuose, lieka šešėlyje, nes tokiu būdu nuslepia tikrąsias gautas pajamas, nuo kurių nesumokami gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai. Transporto priemonę įsigijus iš tokio perpardavinėtojo, sudaromas įspūdis, kad sandoris vyksta tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) piliečio ir Lietuvos Respublikos piliečio, nes klastojama (nuslepiama) dažniausiai Vokietijos Federacinėje Respublikoje sudaryta tikroji pirkimo–pardavimo sutartis („Kauferis“). Atitinkamai pirkėjas dėl nežinojimo ar nesupratimo negali pasinaudoti Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytomis teisėmis (pvz., gauti teisingą informaciją apie įsigyjamos transporto priemonės galimus trūkumus), taip pat esant nustatytiems pagrindams grąžinti netinkamą transporto priemonę ją pardavusiam asmeniui ir atgauti visus faktiškai sumokėtus (o net tik nurodytus „Kauferyje“) pinigus.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Vidaus reikalų ministerija 2020-06-30 pranešime paaiškino:

Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) ir Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimus.

Šie įstatymų projektai parengti siekiant mažinti fiktyvių sandorių sudarymo transporto priemonių prekybos srityje mastą ir užtikrinti transporto priemonių pardavėjų, arba perpardavinėtojų, atsakomybės neišvengiamumą.

SEAKĮ kaip kovos su šešėliniu automobilių verslu priemonę numatoma įtvirtinti privalomo transporto priemonių savininkų bei transporto priemonių įvežimo į Lietuvos Respubliką pardavimui deklaravimo modelį ir įsteigti centralizuotą transporto priemonių savininkų apskaitos sistemą.

Kiekvienas asmuo, įsigijęs transporto priemonę, nustatyta tvarka turės apie tai pranešti – valstybės įmonėje „Regitra“ deklaruoti apie įgytą ar perleistą (parduotą) transporto priemonę ir gauti unikalų transporto priemonės deklaravimo kodą, pagal kurį galima identifikuoti dar neįregistruotą transporto priemonę.

Šis kodas būtų naudojamas parduodant Lietuvoje bet kurią transporto priemonę. Nedeklaravus transporto priemonės transporto priemonių savininkų apskaitos sistemoje ir neturint suteikto deklaravimo kodo, parduota transporto priemonė negalės būti registruojama kelių transporto priemonių registre ir dalyvauti viešajame eisme.

Kartu su SEAKĮ priimtame ANK pakeitimo įstatyme Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams siūloma suteikti įgaliojimus pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už transporto priemonės savininkui nustatytų reikalavimų nevykdymą. Pažymėtina, kad pagal Administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsnį, už nustatytų reikalavimų nevykdymą grės baudos nuo 150 iki 300 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 440 iki 600 eurų.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnis išdėstytas taip:

20 straipsnis. Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams
1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti:
1) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą nuosavybės teisę į motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – ne vėliau kaip iki šios transporto priemonės ir (ar) priekabos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, o šie subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo arba perleidimo;
2) užsienietis ar Lietuvos Respublikoje neregistruotas užsienio juridinis asmuo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – šių aplinkybių atsiradimo dieną.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nenumatytais atvejais motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos valdytojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo deklaruoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą ne vėliau kaip iki įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją. Ši nuostata netaikoma, kai motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą valdo asmuo, kuris yra ir šios motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas arba jo šeimos narys, kai motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba nuosavybės teise priklauso darbdaviui, kai motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba yra valdoma lizingo (finansinės nuomos) arba išperkamosios nuomos pagrindu.

3. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas rūpinasi ir atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas viešo pasiūlymo įsigyti motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą metu privalo skelbti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais deklaruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms suteiktą galiojantį unikalų motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos deklaravimo kodą.
4. Siekiant išaiškinti teisės pažeidimą, tikrinančio pareigūno, savivaldybės administracijos įgalioto pareigūno reikalavimu transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi šiam pareigūnui nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, o juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo privalo šiam pareigūnui nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. Siekiant išaiškinti teisės pažeidimą, policijos pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūno reikalavimu juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo taip pat privalo šiam pareigūnui nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu buvo atsakingas už transporto priemonės, kuria padarytas nusižengimas, valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą. Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, kuris perdavė transporto priemonę naudoti pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar kitą sutartį (toliau – lizingo sutartis), privalo atitinkamam šioje dalyje nurodytam pareigūnui pranešti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie fizinį asmenį arba juridinį asmenį, kuriam pagal lizingo sutartį transporto priemonė perduota valdyti. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, nepateikę šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo už pareigų neatlikimą neatsako, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.
5. Gavęs kvietimą, transporto priemonės savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo (jeigu savininkas – juridinis asmuo) privalo nurodytu laiku atvykti į policijos įstaigą ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei kitus kvietime nurodytus dokumentus.
6. Savivaldžio automobilio valdytojas privalo užtikrinti saugų savivaldžio automobilio dalyvavimą viešajame eisme. Savivaldžio automobilio valdytojas prilyginamas motorinės transporto priemonės vairuotojui tuo metu, kai perima savivaldžio automobilio valdymą.“

Įstatymo 27 straipsnio 3 dalis pripažinta netekusia galios (pateikiame ir šio straipsnio 2 dalį, kuri nesikeitė):

(27 straipsnis. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų registracija, registracijos sustabdymas ir panaikinimas, leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymas ir panaikinimas)

2. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos registruojamos neterminuotai, išskyrus šioje dalyje nustatytus atvejus. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos gali būti registruojamos tik laikinai, kai dėl jų registravimo kreipiasi:
1) asmuo, kurio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje riboja įstatymai ar kiti teisės aktai; šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba registruojama asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui;
2) laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantis, tačiau nelaikomas Lietuvos Respublikos gyventoju asmuo; šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba registruojama laikotarpiui iki šešių mėnesių;
3) asmuo, kurio transporto priemonės valdymo terminas apribotas transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu; šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba registruojama jos valdymo laikotarpiui;
4) asmuo, valdantis iš Lietuvos Respublikos išvežamą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą, kurių registracijos, privalomosios techninės apžiūros dokumentai ar leidimas laikinai dalyvauti viešajame eisme (ir nėra apribojimų dalyvauti viešajame eisme) negalioja Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje; šiuo atveju transporto priemonė registruojama laikotarpiui iki mėnesio.

3. Laikinai, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, registruotos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos ženklinamos laikinaisiais valstybinio registracijos numerio ženklais, ant kurių nurodomas jų galiojimo (motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos registracijos) terminas.

Įstatymo 27 straipsnio 11 dalis išdėstyta taip:

„11. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamos (įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nustatytus laikino registravimo atvejus) tik tos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos, kurioms yra atliktos privalomos muitinės procedūros ir sumokėti valstybei nustatyti mokesčiai kurių savininkas šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka yra deklaravęs duomenis apie registruojamos motorinės transporto priemones ir (ar) priekabos nuosavybės teisę.“

Įstatymas papildytas nauju 273 straipsniu:

273 straipsnis. Duomenų viešas skelbimas siekiant nustatyti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų savininkus ir valdytojus
Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų savininkų ir valdytojų nustatymo tikslu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas viešai skelbia šiuos duomenis:
1) motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos markę;
2) motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos modelį;
3) šio įstatymo 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais deklaravimo atvejais motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms suteiktą ir galiojantį unikalų motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos deklaravimo kodą ir kodo būseną (galiojantis ar negaliojantis);
4) apie nuosavybės teisės į motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos įgijimo arba perleidimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją deklaravimo datą;
5) motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos identifikavimo numerį (VIN).

Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.
2. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų savininkas (valdytojas) apie iki šio įstatymo įsigaliojimo įvežtą į Lietuvos Respublikos teritoriją motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą ar Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą, kai šios transporto priemonės valdymo pasikeitimas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo įregistruotas arba apie tai nebuvo pateikti duomenys Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, privalo deklaruoti iki 2021 m. liepos 31 d.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 2, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-3 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3218, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15754, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3219, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15755, įsigalioja 2021-05-01)


<< Atgal