Aktualu

Nauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija nuo 2021-01-01. Taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. mokestinio laikotarpio mokestį

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių naujovės

Naikinama dauguma mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių lengvatų

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3158, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15136, įsigalioja 2021-01-01)

Nuo 2021-01-01 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.

Naujos redakcijos įstatymo nuostatos pradedamos taikyti apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato mokestį:

1) už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių;
2) už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių;
3) už aplinkos teršimą gaminių atliekomis;
4) už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis;
5) už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

Mokesčio mokėtojai pagal Įstatymo 5 straipsnį yra:

5 straipsnis. Mokesčio mokėtojai
1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo turėti leidimą, kuriame nustatyti taršos normatyvai.
2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie komercinei veiklai naudoja mobiliuosius taršos šaltinius, siekdami gauti ir (ar) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos.
3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis moka gamintojas ir (ar) importuotojas.
4. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

Apžvelgsime mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių naujoves.

Pažymėtina, kad mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija). Laikoma, kad mokestinė prievolė įvykdyta tik pateikus deklaraciją ir sumokėjus mokėtiną mokestį.

SVARBIAUSIOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ NAUJOVĖS NUO 2021-01-01

– panaikinta lengvata transporto priemonėms, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos (tai reiškia, kad lengvata naikinama didžiajai daliai transporto priemonių);
– panaikinta lengvata fiziniams ir juridiniams asmenims, teršiantiems iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;
– panaikinta lengvata fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;
– nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiamos ne daugiau kaip prieš 4 metus pagamintos lengvosios transporto priemonės (M1 ir N1 kategorijų), varomos benzinu ir (ar) dujomis, ir ne daugiau kaip prieš 3 metus pagamintos sunkiosios transporto priemonės (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);
– patikslinta lengvata biodegalus naudojančioms transporto priemonėms (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas);
– mokesčio objektu tampa ir žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, jeigu jie registruojami pirmą kartą Lietuvoje arba jeigu keičiasi tokio mechanizmo valdytojas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre. Pagal žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų galią tarifas sieks nuo 0 iki 600 eurų. Jis 60 proc. sumažintas tiems mechanizmams, kurie pagaminti ne daugiau kaip prieš 5 metus, ir 20 proc. tiems, kurie pagaminti ne daugiau kaip prieš 10 metų.
– nustatyta skirtinga apmokestinimo tvarka oro transporto priemonėms, atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį. Oro transporto priemonėms, skirtoms keleiviams ir kroviniams vežti, paliekamas mokestis už kilimo ir tūpimo ciklų skaičių, o visoms kitoms oro transporto priemonėms  mokestis apskaičiuojamas už sunaudotą degalų kiekį.

Šios ir kitos mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių naujovės pateiktos žemiau:

TEISĖS AKTO NUOSTATOS,
SUSIJUSIOS SU MOKESČIU UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ

Čia išrinkta ir padaryta palyginamoji redakcija tų Įstatymo nuostatų, kurios susijusios su mokesčiu už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

8. Mobilusis taršos šaltinis – kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto priemonė, ne keliais judantis mechanizmas, varomas varikliu (motoru), naudojančiu benziną, mazutą, suskystintas naftos dujas, suslėgtas gamtines dujas, dyzeliną, reaktyvinių variklių kurą turintis degalus naudojantį vidaus degimo variklį.

9. Ne keliais judantis mechanizmas19 kW ar didesnės etaloninės galios vidaus degimo variklį turinti savaeigė mašina, kilnojamoji įranga arba transporto priemonė su kėbulu ar be jo, su ratais ar be jų, neskirta keleiviams arba kroviniams vežti keliais, įskaitant mechanizmus, įrengtus ant transporto priemonės, skirtos keleiviams arba kroviniams vežti keliais, važiuoklės, išskyrus geležinkelio, oro, vandens transporto priemones.

4 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra:
1) iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas leidimas, kuriame nustatyti taršos normatyvai, išmesti į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei jos gelmes) teršalai, nurodyti šio įstatymo 1 ir 2 prieduose;
2) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekti gaminiai, nurodyti šio įstatymo 3 priede, kurie buvo tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kaip atskiri gaminiai, neįeinantys į kito gaminio sudėtį;
3) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektos pripildytos pakuotės, nurodytos šio įstatymo 4 priede;
4) mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones, naudojamas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, eksploatavimui Lietuvos Respublikoje sunaudoti degalai, nurodyti šio įstatymo 5 priede;
5) oro transporto priemonių oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, kilimo ir tūpimo ciklai, nurodyti šio įstatymo 5 priede;
6) sąvartyne šalintos atliekos, nurodytos šio įstatymo 8 priede;
7) žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, registruojami pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre (toliau – Registras).

5 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo turėti leidimą, kuriame nustatyti taršos normatyvai.
2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie komercinei veiklai naudoja mobiliuosius taršos šaltinius, siekdami gauti ir (ar) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos.
3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis moka gamintojas ir (ar) importuotojas.
4. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

6 straipsnis. Mokesčio lengvatos

2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:
1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;
2) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;
3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos  ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos  ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;
2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais.

(Pateikiame, kas tai yra aukščiau nurodytų kategorijų transporto priemonės:
Kategorija M – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta keleiviams vežti:
M1 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis);
M2 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t (autobusas);
M3 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 5 t (autobusas).

Kategorija N – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta kroviniams vežti.
N1 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis) ir kuri atitinka šias sąlygas: (sąlygų nepateikiame);
N2 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis);
N3 klasė transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 t (sunkusis krovininis automobilis). Vilkiko bendrąja mase vadinama paties vilkiko techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ir balniniam sujungimui tenkanti pakrautos puspriekabės masės dalis.)

Tokia Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2028-01-01:
2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:
1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;
2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, bioetanolį E85, atitinkantį standartą LST EN 15293, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais.

7 straipsnis. Mokesčio tarifų nustatymo ir jų indeksavimo tvarka

3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifai už degalus, sunaudotus Lietuvos Respublikoje, o oro transporto priemonėms oro transporto priemonėms, skirtoms keleiviams ir kroviniams vežti, – už kilimo ir tūpimo ciklų skaičių, nurodyti šio įstatymo 5 priede. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į transporto priemonių, išskyrus kelių ir oro transporto priemones, technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus šio įstatymo 7 priede nustatytus koeficientus. Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai nustatyti šio įstatymo 6 priede; šie tarifai, atsižvelgiant į technines ne keliais judančių mechanizmų savybes, koreguojami taikant šio įstatymo 7 priede nustatytus koeficientus.

9 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

1. Mokesčio mokėtojai aplinkos ministro nustatyta tvarka vykdo iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestų į aplinką teršalų, mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto atliktų kilimo ir tūpimo ciklų, tiektų vidaus rinkai gaminių ir (ar) pakuočių ir sąvartyne šalintų atliekų apskaitą ir yra atsakingi už mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą.

3. Mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas:

3) mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones oro transporto priemones, skirtas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, Lietuvos Respublikoje sunaudotą degalų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, tarifo koregavimo koeficiento, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir indeksavimo koeficiento;

4) oro transporto priemonių oro transporto priemonių, skirtų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, ir indeksavimo koeficiento;

4. Mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija). Laikoma, kad mokestinė prievolė įvykdyta tik pateikus deklaraciją ir sumokėjus mokėtiną mokestį.

5. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiuojamas ir sumokamas:
1) mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiuojamas šio įstatymo 6 priede nustatytą tarifą dauginant iš tarifo koregavimo koeficiento, kai ne keliais judantis mechanizmas atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir iš indeksavimo koeficiento;
2) registruojant žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas prieš jų įregistravimą Registre;
3) keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui, išskyrus atvejus, kai keičiamas žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojo, juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o pakeitus duomenis faktinis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojas nesikeičia, mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas prieš Registro duomenų pakeitimą;
4) mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą;
5) nesumokėjus mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, jie neregistruojami Registre ir nekeičiami Registro duomenys;
6) mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę vykdo valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;
7) Valstybinė mokesčių inspekcija ir valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui administruoti reikalinga informacija tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, suderinęs su Valstybine mokesčių inspekcija;
8) valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sprendimai dėl mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjami Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai gali būti skundžiami teismui.

8. Mokestis už nuslėptą taršą apskaičiuojamas:

2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo, nurodyto šio Įstatymo 5 priedėlyje, ir iš mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto šio Įstatymo 6 priedėlyje;
4) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė degalų kiekį, sunaudotą mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, eksploatuojamų Lietuvos Respublikoje, – nuslėptą degalų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, iš indeksavimo koeficiento, iš tarifo koregavimo koeficiento, jeigu transporto priemonė atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir iš koeficiento 2;

5) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičių, – nuslėptą kilimo ir tūpimo ciklų skaičių dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede (ir iš koeficiento, nurodyto 6 priedėlyje), iš indeksavimo koeficiento ir iš koeficiento 2;

ĮSTATYMO PRIEDAI,
SUSIJĘ SU MOKESČIU UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ

Įstatymo  priedų nepateikiame, žr. pačiame teisės akte.

5 priedas

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

6 priedas

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ TARIFAI

7 priedas

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3158, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15136, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal