Teisės aktų naujienos

Nuo 2021-01-01 uždrausta rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, jai bent vienas namo gyventojas tam prieštarauja

Nustatyta, kad buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas privalo administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis. Jei buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas nenurodo rūkiusiojo asmens duomenų, tai už nusižengimą atsako pats savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas

Įtvirtinti ir kiti rūkymo apribojimai

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3320, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21261, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 (toliau – Įstatymas) pataisomis nuo 2021-01-01 įtvirtinti nauji rūkymo apribojimai.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:

– uždrausta rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui;
– nustatyta, kad buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas privalo administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis. Jei buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas nenurodo rūkiusiojo asmens duomenų, tai už nusižengimą atsako pats savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas;
– bus teikiama informacija apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti;
– už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose įrengimą atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to (tų) daugiabučio (daugiabučių) gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija;
– nustatyta, kad pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas;
– taip pat uždrausta rūkyti dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas vietas;
– uždrausta rūkyti lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui skirtas vietas.

Visi Įstatymo pakeitimai pateikti žemiau.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

„1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, ir elektronines cigaretes su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama:
1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse;
4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;
5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų;

7) dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas vietas;

8) lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui skirtas vietas;

9) daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to (tų) daugiabučio (daugiabučių) gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija.

Įstatymo 19 straipsnio 6 dalis pripažinta netekusia galios:

6. Šio straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktai netaikomi bedūmiams naujoviškiems tabako gaminiams.

Įstatymo 19 straipsnis papildytas nauja 7 dalimi:

7. Pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatymo 19 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi:

8. Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3320, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21261, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal