Teisės aktų naujienos

Pakeistos Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, jos priedų formos ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. VA-74, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22951, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, jos priedų formos ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Nustatyta, kad pagal pakeistas Taisykles užpildytos Deklaracijos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2020 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai paaiškinti šiame Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešime:

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-74 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-11-09)

Pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimą, prie kurio pridedame ir teisės akto nuostatas:

SVARBIAUSI TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

VMI paaiškinimas:
„Deklaracijos forma išdėstyta nauja redakcija, atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020-05-26 raštu Nr. (10.12E) I-3576 pateiktą prašymą sudaryti galimybę individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirtas sumas (žymimas 02 kodu) deklaruoti išskaidytas pagal mėnesius.

1. Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į 2020 m. taikomas pasikeitusias Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 nuostatas:
1.1. pakeistą mėnesio NPD ir metinį NPD;
1.2. pakeistą GPM tarifą. Su darbo santykiais susijusių pajamų (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, apmokestinama taikant 32 proc. (2019 m. − 27 proc.) GPM tarifą.
Pasikeitus GPM tarifui, 1 VDU sumai (2020 m. 1 VDU − 1 241,40 Eur) bei ribai (84 VDU; 2019 m. – 120 VDU), kurią viršijus, taikomas progresyvus GPM tarifas, 2020 m. 32 proc. GPM apmokestinamos šios pajamų grupės dalis, viršijanti 104 277,60 Eur (1 241,40 Eur x 84) sumą;
1.3. pasikeitusį kitų, nesusijusių su darbo santykiais pajamų (neįskaitant ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokų, individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno) lygį (t. y. 120 VDU sumą − 148 968 Eur), kurį viršijus, taikomas progresyvus 20 proc. GPM tarifas.
Dėl šių priežasčių pakeistos atitinkamos Taisyklių nuostatos ir nauja redakcija išdėstyti Taisyklių 1 priedas „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“, 6 priedas „2020 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“, 7 priedas „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2020 m. pajamų pavyzdžiai“, 8 priedas „2020 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“.

VMI paaiškinimas:
„2. Kiti esminiai Taisyklių pakeitimai:
2.1. numatyta galimybė individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirtas sumas (žymimas 02 kodu) deklaruoti išskaidytas pagal mėnesius (Taisyklių 24.6 p., 25. 2 p.), pažymint įmokų tipą „Sodros metinis“ arba „Sodros mėnesinis“ (Taisyklių 25.7 p.);“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklės papildytos nauju 24.6 papunkčiu:

(24. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje), atskirose eilutėse, turi būti įrašomos: )

24.6. kiekvieno mėnesio su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimoms 02 pajamų rūšies kodu) priskirta suma, kai individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys VSD ir (ar) PSD įmokų, ir (ar) išmokų tikslu šias pajamas pageidauja deklaruoti išskaidytas pagal kiekvieną mėnesį. Tokiu atveju atskirose eilutėse (atskirais įrašais vedlio B dalyje) turi būti įrašomas mėnuo (skaitmenimis) ir to mėnesio pajamų suma. Mėnesiai, kuriais tokių pajamų nebuvo gauta, neįrašomi.
Jeigu 02 kodu deklaruotos pajamos pagal mėnesius neišskaidytos, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar) išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.

Taisyklių 25.2 papunktis išdėstytas taip:

(25. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje) turi būti pateikiami tokie duomenys: )

„25.2. Per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma (Eur, ct), išskyrus atvejus, kai individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys VSD ir (ar) PSD įmokų, ir (ar) išmokų tikslu su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 kodu) priskirtas sumas deklaruoja išskaidytas pagal kiekvieną mėnesį.“

Taisyklės papildytos nauju 25.7 papunkčiu:

25.7. Įmokų tipas: „Sodros metinis“ arba „Sodros mėnesinis“, kai individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys vedliu deklaruoja su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 kodu) priskirtas sumas. Kai šios pajamos deklaruojamos kaip bendra per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma, įrašoma „Sodros metinis“, o kai išskaidytos pagal mėnesius, tai – „Sodros mėnesinis.

VMI paaiškinimas:
„2.2. Taisyklių 37.2 p. patikslintas dėl deklaruojamų ribojamiems atskaitymams priskiriamų išlaidų, susijusių su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu);“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 37.2 papunkčio pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

(37. Deklaracijos GPM311C priedo II skyriuje „Išlaidos“ su kiekvienos rūšies (pažymėtos 35, 92, 93, 96, ir (ar) 97 pajamų rūšių kodais) pajamų gavimu (uždirbimu) susijusios išlaidos turi būti deklaruojamos, įrašant: )

„37.2. išlaidų sumą, kuri pagal GPMĮ 18 straipsnio ir Aprašo nuostatas pripažįstama leidžiamais atskaitymais (užpildant popierinę deklaraciją). Deklaruojant vedliu, nuolatinio Lietuvos gyventojo pasirinkimu išlaidų sumos įrašomos suskaidytos: eilutėje „leidžiami atskaitymai, įskaitant ribotus netekties nuostolius, bet neįskaitant VSD, PSD įmokų ir kitų ribojamų atskaitymų“ išlaidų suma įrašoma įskaitant riboto dydžio netekties nuostolius, bet neįskaitant vedlio C dalies atskirose eilutėse deklaruojamų gyventojo mokėtinų VSD, PSD įmokų ir kitų ribojamiems atskaitymams priskiriamų išlaidų (reprezentacijos išlaidų, stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių). Atskirose vedlio C dalies eilutėse taip pat įrašoma mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d. neapmokėtų prekių likučio vertė bei atsargų likučio vertė. Deklaruojant vedliu, reprezentacijos išlaidos, stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių sumos deklaruojamos visos, net jei jos viršija Apraše nustatytus dydžius.

VMI paaiškinimas:
„2.3. Taisyklių 45.1 p. papildytas nuostata dėl deklaruojamų avansu gautų pajamų pagal preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo−pardavimo sutartį;“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 45.1 papunktis papildytas trečiąja pastraipa::

(45.  Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje), atsižvelgiant į tai, kokiai pajamų rūšiai priskiriamos iš daikto perleidimo gautos pajamos, pasirenkama užpildytina atitinkama eilutė, kurioje turi būti įrašoma: )

Kai deklaruojamos avansu gautos pajamos pagal preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo  sutartį už turtą, į kurį turto pardavėjui pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą nuosavybės teisės dar nėra atkurtos ir (ar) neįregistruotos, tai vietoje unikalaus nekilnojamojo daikto numerio gali būti įrašomas sprendimo atkurti nuosavybės teises numeris arba preliminariosios nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties numeris, arba perleidžiamo daikto pavadinimas ir buvimo vieta (jei ji žinoma). Kiekvieno preliminariojoje sutartyje nurodyto nekilnojamojo daikto duomenys įrašomi atskirai.

VMI paaiškinimas:
„2.4. atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“, pakeista:
2.4.1. nekilnojamojo daikto įsigijimo kainos apskaičiavimo tvarka, pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn pagal rentos (išlaikymo iki gyvos galvos) sutartį įgytą ne individualios veiklos nekilnojamąjį daiktą (Taisyklių 56.11 p.);
2.4.2. įsigijimo kainos apskaičiavimo tvarka, kai už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios turtą per mokestinį laikotarpį gyventojas gauna tik dalį kainos (Taisyklių 56.17 p.);“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 56.11 papunktis išdėstytas taip:

(56. Perleisto nuosavybėn daikto (dalies) įsigijimo kaina apskaičiuojama, atsižvelgiant į šiuos ypatumus: )

„56.11. pagal rentos (išlaikymo iki gyvos galvos) sutartį įgyto nekilnojamojo daikto įsigijimo kaina laikoma:
56.11.1. rentos gavėjui sumokėta suma (kai ji mokama pinigais) arba rentos gavėjui išlaikyti faktiškai patirta ir dokumentais pagrįsta išlaidų suma (deklaruojant 2019 m. pajamas);
56.11.2. tikroji rinkos kaina, buvusi turto perdavimo rentos mokėtojui dieną, kai turtas įgytas iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių (deklaruojant 2020 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas);
56.11.3. teisinę galią turinčiais dokumentais pagrįsta, faktiškai rentos gavėjui išlaikyti patirtų išlaidų suma, kai turtas įgytas iš kitų gyventojų. Negalint pagrįsti patirtų išlaikymo išlaidų teisinę galią turinčiais dokumentais, tokio turto įsigijimo kaina gali būti skaičiuojama pagal numanomas išlaikymo išlaidas, kurios apskaičiuojamos, dauginant išlaikymo laikotarpio mėnesių skaičių iš tais mėnesiais galiojusios minimaliosios mėnesinės algos (ne visam mėnesiui tenkančios numanomos išlaikymo išlaidos apskaičiuojamos proporcingai tam mėnesiui tenkančiam dienų skaičiui). Rentos mokėtojas, laikydamasis šiame punkte nustatytų sąlygų, turi teisę pasirinkti laikotarpį, už kurį turto įsigijimo kaina skaičiuojama pagal faktines išlaidas, o už kurį – pagal numanomas išlaikymo išlaidas (deklaruojant 2020 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas);
„.

Taisyklės papildytos nauju 56.17 papunkčiu:

56.17. kai per mokestinį laikotarpį gaunama tik dalis ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, iš jų gali būti atimta to turto įsigijimo kainos dalis, proporcinga per tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų daliai, arba, gyventojo pasirinkimu, įsigijimo kaina ar jos dalis, neviršijanti to mokestinio laikotarpio ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų sumos.

VMI paaiškinimas:
„2.5. aptarta, kad į mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą GPM sumą yra įskaitoma ir ta nuo pajamų, gautų už ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, išskaičiuota GPM suma, kuri gyventojui buvo grąžinta pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką (Taisyklių 61.2 p.). Atsižvelgiant į tai, patikslintas ir 8 priedo „2020 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ 53 p. pateiktos GPM prievolės apskaičiavimas;“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 61.2 papunktis išdėstytas taip:

(61. Atsižvelgiant į tai, kokiai pajamų rūšiai priskiriamos iš daikto (dalies) perleidimo gautos pajamos, pasirenkama užpildytina atitinkama šio priedo eilutė, kurioje (tam skirtoje vedlio D dalies vietoje) turi būti įrašoma: )

„61.2. išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs asmuo. Į šią sumą yra įskaitoma ir ta nuo pajamų, gautų už ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, išskaičiuoto pajamų mokesčio suma, kuri gyventojui buvo grąžinta pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką (FR0464 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių“);“.

Taisyklių 8 priedo „2020 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ 53 punktas išdėstytas taip:

53. GPM prievolė (+ arba –) = apskaičiuota GPM suma (žr. 49 p.)) – išskaičiuota GPM suma (žr. 50 p.) + GPM suma, grąžinta (įskaityta) pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką (FR0464 forma).
(Kai apskaičiuota suma yra neigiama, įrašomas ir minuso ženklas, kai ji lygi nuliui, įrašomas 0).

VMI paaiškinimas:
„2.6. Taisyklės papildyta nuostata, kad gyventojo deklaruojama sumokėto GPM suma turi būti nurodoma, neįskaičiuojant į ją savivaldybių tarybų nustatyto dydžio GPM sumos, sumokėtos įsigyjant verslo liudijimą (Taisyklių 95.1 p.);“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 95.1 papunkčio pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

(95. Popierinės deklaracijos GPM311 formos skyriuje „APSKAIČIUOTI MOKESČIAI“ (ar vedliu sudarytos deklaracijos tam skirtoje vietoje) pateikiami duomenys apie: )

„95.1. gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos nuo mokestinio laikotarpio pajamų sumokėtą pajamų mokesčio sumą. Savivaldybių tarybų nustatyto dydžio pajamų mokestis, sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą, į šią sumą neįskaičiuojamas (nedeklaruojamas), išskyrus šiame Taisyklių papunktyje nurodytą atvejį.

VMI paaiškinimas:
„2.7. išsamiau aptarta, kokiais prie deklaracijos pridedamais dokumentais pagrindžiama gyventojo teisė į GPM lengvatą, patyrus išlaidų už pastatų (statinių) apdailos ir remonto, išskyrus daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus, lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų, globotinių, įvaikių, kuriems nustatyta nuolatinė globa ar rūpyba šeimoje, priežiūros paslaugas (Taisyklių 103.9 p.);“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 103.9 papunktis išdėstytas taip:

(103. Prie deklaracijos turi būti pridedama: )

„103.9. paslaugos suteikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos teikėjo išduoti apskaitos dokumentai: sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas) ir sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos teikėjo išduoti apskaitos dokumentai: pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis arba nuolatinio Lietuvos gyventojo turimas bankinio pavedimo išrašas), pagrindžiantys išlaidų sumas, sumokėtas už gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastato ar kito statinio apdailos ir bet kokio remonto (paprastojo ar kapitalinio) darbus, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), lengvojo automobilio remonto paslaugas, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.
Kai už paslaugą sumokėta paslaugos suteikimą patvirtinančio dokumento išrašymo dieną, tai pridedama sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra su žyma apie apmokėjimą, arba prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (kai paslaugą suteikė individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas).
Kai už paslaugą sumokėta vėliau nei paslaugos suteikimą patvirtinančio dokumento išrašymo dieną, tai pridedama sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir sumokėjimą patvirtinantis dokumentas arba prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas, kuriame pažymėta apie apmokėjimą (kai paslaugą suteikė individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas).
Kai už daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų remonto paslaugas butų ir kitų patalpų savininkai apmokėjo savomis lėšomis, tai pridedamas namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus) vardu išrašytas paslaugos suteikimą patvirtinantis dokumentas (kopija) ir valdytojo išduotas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame nurodyta už remonto paslaugas buto ar kitų patalpų savininko sumokėta suma.

Nereikia pateikti tų šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurie mokesčio administratoriui buvo pateikti kartu su PRC912 formos pranešimu.“

VMI paaiškinimas:
„2.8. į Taisyklių 2 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“ įtrauktos vykdant žemės ūkio veiklą iš juridinių asmenų gautos pajamos, jeigu jas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.“

Teisės akto nuostatos:

Taisyklių 2 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“ 3 punktas išdėstytas taip:

„3. Ne didesnės nei 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamos, gautos iš gyventojų ar iš užsienio valstybės, ir bet kokio dydžio iš juridinių asmenų gautos pajamos, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju*.“

* Pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu jos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų (organizuotų) tikslinėse teritorijose (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), ar iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

VMI paaiškinimas:
Paaiškinimas, kokiais atvejais gautos pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio valstybėje, pateiktas atskirame (buvo 12.1 p.) Taisyklių 111 punkte.

Teisės akto nuostatos:

Taisyklės papildytos nauju 111 punktu (nuostatos perkeltos iš 12.1 papunkčio):

„111. Pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio valstybėje, kai jas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas (ne per jo buveinę Lietuvoje), užsienio valstybėje registruotas vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė, nuolatinė buveinė), nuolatinis tos užsienio valstybės gyventojas (ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje) arba kai pajamos yra gautos (uždirbtos) už nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje vykdytą veiklą (pavyzdžiui, kai gyventojas individualios veiklos pajamų gavo (uždirbo), vykdydamas veiklą per užsienio valstybėje registruotą nuolatinę bazę, kai pajamų gyventojas gavo už užsienio valstybėje vykdomą samdomąjį darbą, sporto ar atlikėjo veiklą).“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. VA-74, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22951, įsigalioja 2020-11-05)


<< Atgal