Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atsisakyta detalaus reglamentavimo, kokią lėšų dalį mokyklos turi skirti tam tikroms ugdymo reikmėms

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1264, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23804, įsigalioja 2020-11-13)

Vyriausybės nutarimu pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– patikslintas pagal Ateities ekonomikos DNR planą skirtų lėšų panaudojimas, nurodant, kad apribojimai, taikomi lėšoms, kurias galima panaudoti informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti (ne daugiau kaip 30 proc. lėšų), taikomi ne atitinkamais metais skirtoms lėšoms, bet lėšoms, skirtoms per visą šio plano įgyvendinimo laikotarpį;

– atsisakyta detalaus reglamentavimo, kokią lėšų dalį mokyklos turi skirti tam tikroms ugdymo reikmėms (Aprašo 15 punktas pripažintas netekusiu galios).

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 131 punktas išdėstytas taip:

„131. Įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Skaitmeninio ugdymo plėtrai savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytą atitinkamą ugdymo reikmių koeficientą ir faktinį mokinių skaičių, iš jų informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 procentų lėšų, skirtų visam Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo laikotarpiui. Šias lėšas savivaldybės paskirsto vadovaudamosi šio punkto nuostatomis savo nustatyta tvarka.“

Aprašo 15 punktas pripažintas netekusiu galios:

15. Aprašo 14.2–14.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 14.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms – ne mažiau kaip 40 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių.

Pateikiame aukščiau minėtą 14 punktą:

„14. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:
14.1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų);
14.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines versijas);
14.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui;
14.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;
14.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1264, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23804, įsigalioja 2020-11-13)


<< Atgal