Teisės aktų naujienos

Pakeistos Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. VE-88, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23811, įsigalioja 2020-11-13)

Vyriausiojo archyvaro įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS PAAIŠKINIMAS

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2020-11-13 pranešime paaiškino:

„Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VE-88 nauja redakcija buvo išdėstytos Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“. Šiuo teisės aktu įtvirtinti du elektroninio dokumento nuorašo spausdinimo būdai (iki šiol spausdinant elektroninių dokumentų nuorašus ar išrašus būdavo galima rinktis iš trijų galimų variantų).

Rekomendacijos buvo pakeistos siekiant jų nuostatas suderinti su pasikeitusiomis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, o jų sąvokas suderinti su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB vartojamomis sąvokomis.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visus Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų pakeitimus pateikėme palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. VE-88, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23811, įsigalioja 2020-11-13)


<< Atgal