Teisės aktų naujienos

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Pakeitimas aktualus mažosioms bendrijoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. VA-2, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00273, įsigalioja 2021-01-08)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklių pakeitimas aktualus mažosioms bendrijoms ir yra susijęs su Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymu (2020-11-05 Nr. XIII-3359), pagal kurį mažosios bendrijos nariams įtvirtinta galimybė sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

Pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamos, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas.

Pažymėtina, kad pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją ir jos priedų GPM312L bei GPM312U formas už 2020 metus mokesčių administratoriui privaloma pateikti iki 2021 m. vasario 15 dienos.

Svarbiausius Taisyklių pakeitimus paaiškino Valstybinė mokesčių inspekcija.

Be to, mes parengėme palyginamąją teisės akto redakciją, kurioje pažymėjome visus Taisyklių pakeitimus.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija 2021-01-08 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-973 paaiškino:

1. Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į nuo 2020 m. lapkričio 19 d. pasikeitusią Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančio eurų per kalendorinius metus.

Todėl tam, kad būtų galima atskirti šį mažosios bendrijos nario pajamoms įvestą apribojimą, Taisyklėse nustatyta, kad tuo atveju, kai mažoji bendrija deklaruoja savo nariui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 m. lapkričio 19 d. išmokėtas išmokas (atsižvelgdama į tai, ar išmokos išmokamos nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui), Deklaracijos GPM312L ir GPM312U priedų L7 ir U7 laukeliuose turi įrašyti M raidę. M raidė šiuose laukeliuose turi būti įrašoma, kai mažoji bendrija deklaruoja savo nariui nuo 2020 m. lapkričio 19 d. išmokėtas išmokas už vadovavimo paslaugas (kurios deklaruojamos 77 išmokos kodu), išmokas už mažąjai bendrijai išnuomotą turtą (kurios deklaruojamos 23 ir 24 išmokų kodais), palūkanas už mažąjai bendrijai suteiktą paskolą (kurios deklaruojamos 58 išmokos kodu) ir kitas išmokas už mažąjai bendrijai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (kurios deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).

2. Nuo 2020 m. sausio 1 d. ne įmonės – darbdaviai, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) išmoka išmokas iš Garantinio fondo ir jas perveda į sąskaitas pačių gyventojų, kuriems pagal Įstatymą tokios išmokos priklauso. Todėl Taisyklėse panaikintos nuostatos dėl išmokų iš Garantinio fondo deklaravimo. Duomenis apie išmokas iš Garantinio fondo Fondo valdyba mokesčių adminsitratoriui teikia pagal atskirą duomenų teikimo sutartį (o ne užpildydama Deklaraciją).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visi Taisyklių pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

Taisyklių 8.1 papunktis išdėstytas taip:

(8. Kitais būdais, nei pateikiant Deklaraciją, gali būti teikiami: )

„8.1. duomenys apie nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išmokėtas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas bei duomenys apie iš Garantinio fondo lėšų išmokėtas išmokas,“.

DEKLARACIJOS L PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 25 punktas išdėstytas taip:

„25. Deklaracijos L priedo L7 laukelis turi būti užpildomas tik tokiais atvejais:
25.1. kai deklaruojama individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. L7 laukelyje turi būti įrašoma raidė D.
Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojamos atskirose L priedo eilutėse;
25.2. kai deklaruojama mažosios bendrijos (toliau – MB) savo nariui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 metų lapkričio 19 dienos išmokėtų išmokų bendra suma, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. L7 laukelyje turi būti įrašoma raidė M.
Pavyzdžiui, M raide pažymimos MB nariui išmokėtos išmokos už vadovavimą MB (deklaruojamos 77 išmokos kodu), išmokos už MB išnuomotą turtą (deklaruojamos 23 ir 24 išmokų kodais), palūkanos už MB suteiktą paskolą (deklaruojamos 58 išmokos kodu) ir kitos išmokos už MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).
MB tam pačiam gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis mokestiniu laikotarpiu išmokėta išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas nebebuvo MB nariu, turi būti deklaruojamos atskirose L priedo eilutėse.

Taisyklių 26.3 papunkčio trečioji pastraipa pripažinta netekusia galios:

Tais atvejais, kai bankrutuojantis vienetas nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo su darbo santykiais susijusias išmokas, gautas iš Garantinio fondo lėšų, atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos vienetui perduodamos be GPM, VSDĮ ir PSDĮ, į Deklaracijos L8 laukelį turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių išmokų suma, prie jos pridėjus į biudžetą mokėtinas GPM, VSDĮ ir PSDĮ sumas.

Taisyklių 28 punkto antroji pastraipa pripažinta netekusia galios:

L10 laukelyje turi būti nurodoma ir GPM suma, išskaičiuota nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų.

DEKLARACIJOS U PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 41 punktas išdėstytas taip:

„41. Deklaracijos U priedo U7 laukelis turi būti užpildomas tik tokiais atvejais:
41.1. kai deklaruojama individualią veiklą vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. U7 laukelyje turi būti įrašoma raidė D.
Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojamos atskirose U priedo eilutėse;
41.2. kai deklaruojama  MB savo nariui – nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 metų lapkričio 19 dienos išmokėtų išmokų bendra suma, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. U7 laukelyje turi būti įrašoma raidė M.
Pavyzdžiui, M raide pažymimos MB nariui išmokėtos išmokos už vadovavimą MB (deklaruojamos 77 išmokos kodu), išmokos už MB išnuomotą turtą (deklaruojamos 23 ir 24 išmokų kodais), palūkanos už MB suteiktą paskolą (deklaruojamos 58 išmokos kodu) ir kitos išmokos už MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).
MB tam pačiam gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis mokestiniu laikotarpiu išmokėta išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas nebebuvo MB nariu, turi būti deklaruojamos atskirose U priedo eilutėse.

Taisyklių 42.3 papunkčio trečioji pastraipa pripažinta netekusia galios:

Tais atvejais, kai bankrutuojantis vienetas nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo su darbo santykiais susijusias išmokas, gautas iš Garantinio fondo lėšų, atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos vienetui perduodamos be GPM, VSDĮ ir PSDĮ, į Deklaracijos U8 laukelį turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių išmokų suma, prie jos pridėjus į biudžetą mokėtinas GPM, VSDĮ ir PSDĮ sumas.

Taisyklių 44 punkto antroji pastraipa pripažinta netekusia galios:

U10 laukelyje turi būti nurodoma ir GPM suma, išskaičiuota nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. VA-2, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00273, įsigalioja 2021-01-08)


<< Atgal