Aktualu

Pakeistas Vyriausybės 2018-10-24 nutarimas Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeitimas susisiję su Išmaniųjų kasos aparatų posistemio i.EKA diegimo atidėjimu dar 1,5 metų

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 180, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06231, įsigalioja 2021-03-30)

Pakeistas Vyriausybės 2018-10-24 nutarimas Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pakeitimas susisiję su Išmaniųjų kasos aparatų posistemio i.EKA diegimo atidėjimu dar 1,5 metų.

i.EKA posistemio įdiegimo terminas dar kartą atidėtas nuo 2021-05-01 iki 2022-11-01.

NUO 2021-05-01 2022-11-01 KASOS APARATŲ NEREIKALAUJAMA NAUDOTI, KAI DUOMENYS FIKSUOJAMI VMI i.MAS posistemyje i.EKA

Nuo 2021-05-01 2022-11-01 nustatyta, kad kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA).

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 23.14 papunktis, kuris įsigalioja 2021-05-01 2022-11-01, nustato:

(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )

„23.14. kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo (kai ūkio subjektas superka prekes, – prekių supirkimo) ūkinės operacijos fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos valdomoje išmaniojoje mokesčių administravimo informacinėje sistemoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;“

Koks dokumentas tokiu atveju bus pateikiamas pirkėjui?

Naudojantis VMI paslauga i.EKA, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas pateikiamas tik pirkėjui pareikalavus (pagal Aprašo 25 punktą).

Naudojantis VMI paslauga i.EKA pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), laikomas kasos aparato kvitu (pagal Aprašo 29 punktą).

NAUJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KASOS APARATAMS

Jei VMI paslauga i.EKA nebus naudojamasi, tuomet reikės įdiegti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus (arba pritaikyti esamus). Valstybinė mokesčių inspekcija turi iki 2020 m. spalio 31 d. 2022 m. balandžio 30 d. nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus.

Vyriausybės nutarimo 3 punktas nustato tokių kasos aparatų diegimo terminus:

„3. Nustatyti, kad:
3.1. kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techniniai reikalavimai pradedami taikyti:

3.1.1. ūkio subjektų, kurių 2019 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams (tiems kasos aparatams, kurių modelio kategorijos apibūdinime, nurodytame Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (toliau – Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas), nurodytas žodis „kompiuterinis“) – 2021 m. lapkričio 1 dieną 2023 m. gegužės 1 d. 2023 m. sausio 1 d. (pagal 2022-02-02 Nr. 88);

3.1.2. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2020 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. gegužės 1 dieną 2023 m. lapkričio 1 d.;

3.1.3. ūkio subjektų naudojamiems iki šio nutarimo įsigaliojimo išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. lapkričio 1 dieną 2024 m. gegužės 1 d.;

3.1.4. kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.3 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2025 m. gegužės 1 dieną;

3.2. ūkio subjektai turi teisę naudoti kasos aparatus, atitinkančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus, anksčiau negu šio nutarimo 3.1.1–3.1.4 papunkčiuose nurodytais terminais.“

_________________

Teisės aktai:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 180, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06231, įsigalioja 2021-03-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1056, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16831, įsigalioja 2019-05-01)


<< Atgal