Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas

Nuo 2021-09-01 nemokami pietūs mokyklose bus skiriami ir visiems antrokams be atskiro tėvų prašymo

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-478, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06224, įsigalioja 2021-07-01)

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo (2020-12-23 Nr. XIV-130) nuostatas, pagal kurias nemokami pietūs bus skiriami ir visiems antrokams be atskiro tėvų prašymo, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Nors įsakymas įsigalioja 2021-07-01, tačiau nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios, t.y., nuo 2021-09-01.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– nuo 2021-09-01 nemokami pietūs skiriami ne tik priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir visiems antrokams;
– šiems vaikams nemokami pietūs skiriami automatiškai, be atskiro tėvų prašymo;
– prašymas pateikiamas tik tuomet, jei norima atsisakyti nemokamų pietų;
– nemokamų pietų organizavimas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, yra mokyklų pareiga;
– mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje,  nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Ministerijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija.

Visi Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Aprašas papildytas nauju 71 punktu:

71. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi.  Jeigu socialinės paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.

Aprašo 8 punktas išdėstytas taip:

„8. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus mokinius, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, arba Mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą.“

Aprašo 9 punktas išdėstytas taip:

„9. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų rugpjūčio 1 dienos, o kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo kalendorinių metų pradžios – nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 dienos. Mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje,  nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Ministerijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija. Mokyklos administracija mokinių sąraše nurodo šiuos mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja Ministeriją, nurodydama mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą-paraišką mokykla organizuoja nemokamus pietus nevertinant gaunamų pajamų.“

Aprašas papildytas nauju 12.3 papunkčiu:

(12. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: )

12.3. Jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Aprašo 13.1 papunktis išdėstytas taip:

(13. Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas kai yra šios aplinkybės: )

„13.1. mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;“

Aprašas papildytas nauju 13.3 papunkčiu:

13.3. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:
13.3.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;
13.3.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Aprašo 14 punktas išdėstytas taip:

„14. Mokiniui pakeitus Mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja Pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą (informuojant nurodomas mokinio vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), naujos mokyklos pavadinimas ir data, nuo kurios mokinys pakeitė mokyklą). Laisvos formos pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje.“

Aprašo 16.1 papunktis išdėstytas taip:

(16. Nemokamas maitinimas neskiriamas: )

16.1. mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas
16.1. vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, išskyrus šio Aprašo 12.3 papunktyje nustatytą atvejį;

Aprašo 18 punktas išdėstytas taip:

„18. Nemokami pusryčiai, pietūs ir pavakariai organizuojami Mokykloje mokslo metų (ugdymo) dienomis iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.“

_________________

Teisės aktas:

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-478, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06224, įsigalioja 2021-07-01)


<< Atgal