Teisės aktų naujienos

Nuo 2021-07-01 Įstatyme įtvirtinta galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu, būdu, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-204, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06548, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymu, kuris įsigalioja 2021-07-01, įtvirtinta galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu, t. y. testamentų tvirtinimą, oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti, fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Notariato įstatymo (toliau – Įstatymas) 28 straipsnis papildytas nauja 3 dalimi:

(28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta)

Notaro nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones (toliau – nuotolinis būdas), atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.

Įstatymas papildytas nauju 281 straipsniu:

281 straipsnis. Notarų nuotoliniu būdu atliekami notariniai veiksmai
Notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytus notarinius veiksmus.
Notarai nuotoliniu būdu atlieka notarinius veiksmus vadovaudamiesi tomis pačiomis notarų veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis, kaip ir juos atlikdami šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
Asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, nors ir turi galimybę užtikrinti šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas sąlygas. Šiuo atveju notaras informuoja asmenį, kad jo prašomas notarinis veiksmas gali būti atliktas šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsisakymas atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu neskundžiamas.
Notarai gali nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus, jeigu užtikrina, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę, gali nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Notarai imasi priemonių, kad būtų užtikrinta notaro tvarkomos elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas, naudojamos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, sudarytos techninės galimybės tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms. Šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

Įstatymo 36 straipsnis išdėstytas taip:

36 straipsnis. Tvirtinamasis įrašas ir notarinis liudijimas
Notaro tvirtinamuose popieriniuose dokumentuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.
Notaro liudijamuose ir išduodamuose popieriniuose dokumentuose notaras parašo notarinio liudijimo įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.
Notaro tvirtinamuose elektroniniuose dokumentuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą ir pasirašo juos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Notaro liudijamuose ir išduodamuose elektroniniuose dokumentuose notaras parašo liudijimo įrašą ir pasirašo juos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitus notaro išduodamus elektroninius dokumentus, kuriuose neturi būti rašomas tvirtinamasis ar liudijimo įrašas, notaras pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šioje dalyje nurodytais atvejais notaro antspaudas nededamas.
Paveldėjimo teisės liudijimuose notaras papildomai nurodo paveldėjimo bylos numerį.
Liudydamas užsienio kalba surašyto dokumento nuorašo tikrumą, notaras tvirtinamąjį įrašą parašo valstybine kalba.
Jeigu tvirtinamasis įrašas ar notarinis liudijimas netelpa sudaromame popieriniame notariniame dokumente, jis gali būti surašytas pridedamame prie dokumento popieriaus lape. Šiuo atveju lapai su dokumento tekstu ir lapas su tvirtinamuoju įrašu ar notariniu liudijimu susiuvami, sunumeruojami, susiūtų lapų skaičius patvirtinamas notaro parašu ir antspaudu.
Notaro byloje saugomų dokumentų, kuriais remiantis atlikti notariniai veiksmai, kopijų tikrumas liudijamas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytas bendrąsias dokumentų rengimo taisykles.“

Įstatymo 50 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi (pateikiame visą straipsnį):

50 straipsnis. Dokumentų, kuriuose išdėstomas sandorių turinys, egzempliorių skaičius
Notarui pateikiama ne mažiau kaip du egzemplioriai tvirtinamų sutarčių, testamentų, įgaliojimų ir kitų dokumentų, kuriuose išdėstytas sandorių turinys, ir vienas iš jų lieka notaro biuro bylose.
Atliekant notarinius veiksmus nuotoliniu būdu, šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-204, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06548, įsigalioja 2021-07-01)


<< Atgal