Teisės aktų naujienos

Pakeistas Finansų ministro 2011-04-18 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)

Pakeistas Finansų ministro 2011-04-18 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ (toliau Įsakymas). Visi Įsakymo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO

Pakeitimai, taikomi rengiant 2020 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius:

Pakeistas 2.1.2.5 papunktis ir papildyta nauju 2.1.2.6 papunkčiu:

(2.1.2. II konsolidavimo lygis: )

„2.1.2.5. išteklių fondų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, ir kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, finansinių ataskaitų rinkiniai;“.

2.1.2.6. kitų viešojo sektoriaus subjektų, kurie neturi kontroliuojančiųjų viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio, finansinių ataskaitų rinkiniai.

Pakeitimai, taikomi rengiant 2021 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius:

Įsakymo 2.3.1 papunktis išdėstytas taip:

(2.3. Kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai nurodyti šio įsakymo 2.1.2.2–2.1.2.4 ir 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose, privalo: )

„2.3.1. patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą, jame nurodyti kontroliuojančiuosius viešojo sektoriaus subjektus ir atsakingus už šiame sąraše nurodytų kontroliuojančiųjų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą subjektus ir šį sąrašą pateikti Finansų ministerijai iki kiekvienų einamųjų metų spalio 31 dienos lapkričio 15 dienos;“.

Įsakymo 2.4 papunktis išdėstytas taip:

„2.4. Valstybės išteklių fondus ir viešojo sektoriaus subjektus, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio įsakymo 2.1.2.5  ir 2.1.2.6 papunkčius priskiriami prie II konsolidavimo lygio, taip pat valstybės išteklių fondus, mokesčių fondus ir valstybės kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus, neturinčius kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio įsakymo 2.1.3.1 papunktį priskiriami prie III konsolidavimo lygio, kontroliuojantieji viešojo sektoriaus subjektai arba subjektai, atsakingi už jų ataskaitų parengimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl viešojo sektoriaus subjektų steigimo, likvidavimo arba reorganizavimo priėmimo dienos privalo Finansų ministerijai pranešti apie numatomą steigimą, likvidavimą arba reorganizavimą.“

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)


<< Atgal