Teisės aktų naujienos

Aktualu statybų sektoriui

Pakeistas LR darbo kodeksas

Suteikta daugiau garantijų samdomiems subrangos darbuotojams

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-457, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15454, įsigalioja 2021-11-01)

LR darbo kodekso pakeitimu suteikta daugiau garantijų samdomiems subrangos darbuotojams.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021-05-12 pranešime paaiškino:

<…Pagal Darbo kodekso pakeitimus…> „ne tik komandiruoti, bet ir vietos darbuotojai, dirbantys statybos sektoriuje, kurių darbdaviai pasitelkiami kaip subrangovai, įgis papildomų garantijų atgauti nesumokėtą darbo užmokestį. Taip pat sumažės administracinė našta užsienio verslui, komandiruojančiam darbuotojus dirbti Lietuvoje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis Darbo kodekso pataisomis numatoma subsidiari rangovo, jei darbdavys yra subrangovas, atsakomybė už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, kai jis dirba darbus, nustatytus Statybos įstatyme. Kitaip tariant, nors už piniginių įsipareigojimų, susijusių su darbo užmokesčiu, įvykdymą atsakingas darbdavys, tačiau darbdaviui neįvykdžius šios pareigos ar ją įvykdžius iš dalies, darbuotojas galės reikalauti ją įvykdyti, kreipdamasis į darbo ginčų komisiją, o atsakovais nurodydamas ne tik darbdavį, bet ir rangovą. Iki šiol tokia rangovo subsidiari atsakomybė buvo numatyta tik tuo atveju, kai dirba komandiruotas darbuotojas, o subrangos paslaugas teikia užsienio paslaugų teikėjas.

„Pakeitimai turės teigiamą poveikį sąžiningo, atsakingo ir skaidraus verslo plėtrai. Esant subrangos teisiniams santykiams, tiek užsienio paslaugų teikėjai, tiek Lietuvos paslaugų teikėjai galės teikti paslaugas vienodomis sąlygomis. Bus sudarytos tokios pačios galimybės tiek komandiruotam darbuotojui, tiek vietos darbuotojui kreiptis dėl darbdavio, jei jis – subrangovas, nesumokėto darbo užmokesčio į darbo ginčus nagrinėjančią instituciją“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
<…>
Sumažės administracinė našta užsienio paslaugų teikėjams, komandiruojantiems darbuotojus dirbti Lietuvoje, nes jiems nereikės teikti informacijos apie šiems darbuotojams sudaromas darbo sąlygas, įsipareigojimus, kvalifikaciją ir kita, nebus prašoma pateikti informaciją apie paslaugų gavėją.

Nuostatos, susijusios su patikslintais mažesniais reikalavimais teikti informaciją apie komandiruotą darbuotoją įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d., nuostatos, susijusios su subsidiaria rangovo atsakomybe, – 2021 m. lapkričio 1 d.

Šiais Darbo kodekso pakeitimais perkeliamos Darbuotojų komandiravimo įgyvendinimo direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LR DARBO KODEKSAS

Pagrindinės Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo nuostatos įsigalioja 2021-11-01. Kitomis datomis įsigaliojančios nuostatos pažymėtos atskirai.

Pakeistos Kodekso 108 straipsnio 5, 13 ir 15 dalys, o šio straipsnio 14 dalis pripažinta netekusia galios:

(108 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugų)

(įsigalioja 2021-08-01)
„5. Jeigu užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui Valstybinei darbo inspekcijai motyvuotą pranešimą dėl šio straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių, šis laikotarpis pratęsiamas, tačiau neviršijant 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės.“

„13. Rangovas, kai darbdavys yra subrangovas, atsako subsidiariai už šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytų piniginių įpareigojimų, susijusių su darbo užmokesčiu, įvykdymą Jeigu darbdavys yra subrangovas, rangovui dėl darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytam darbuotojui, kai jis dirba darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taikomos šio kodekso 139 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatos.“

14. Subsidiari rangovo, kai darbdavys yra subrangovas, atsakomybė kyla iš teisių ir pareigų, nustatytų subrangos sutartyje.

(Įsigalioja 2022-02-02)
„15. Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais ir atitinkančių šio straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus, netaikomi šio straipsnio 2 dalies 3, 8 ir 9 punktai, 4 ir 5 dalys ir 12 dalies nuostata dėl faktinės komandiruotės trukmės skaičiavimo, kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju. Kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais ir atitinkantiems šio straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus, taikomos šio kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo išplėstas, normos, nustatančios minimalųjį darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis darbo sąlygų ypatumus nustato kelių transporto santykius reglamentuojantys įstatymai.“

Kodekso 109 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

(109 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas)

(įsigalioja 2021-08-01)
„1. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimties dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš anksto informuoja komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie šiam darbuotojui taikomas šio kodekso 108 straipsnio 2 dalies 1–9 punktuose nustatytas sąlygas apie tai ne vėliau kaip iki šio darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios informuoja Valstybinę darbo inspekciją.“

Kodekso 139 straipsnis papildytas naujomis 5 ir 6 dalimis:

(139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka)

5. Jeigu darbdavys yra subrangovas, rangovas subsidiariai atsako už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, dirbančiam darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta subsidiarioji rangovo, jeigu darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis į darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, įgytomis atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma statybos rangos sutartis, sudaryta tarp rangovo ir subrangovo.

Kodekso 213 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(13 straipsnis. Darbo ginčų samprata ir rūšys)

„3. Individualus darbo ginčas dėl teisės yra nesutarimas tarp darbuotojo ar kitų darbo santykių dalyvių, iš vienos pusės, ir darbdavio, iš kitos pusės, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo darbo santykiuose tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo ginčo šalimi laikomas ir buvęs darbdavys, taip pat asmuo, išreiškęs norą sudaryti darbo sutartį, kai su juo buvo atsisakyta ją sudaryti, rangovas šio kodekso 139 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, taip pat asmenys, turintys teisę į darbuotojo darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-457, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15454, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal