Teisės aktų naujienos

Pakeistas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas

Nustatyta, kad smulkias veiklas, nekeičiant pastato ar patalpų paskirties, galima vykdyti ir kitos paskirties pastatuose ar patalpose

Nustatyta, kad norint šias veiklas vykdyti daugiabučio namo patalpose nepakeitus jų paskirties, reikia gauti daugiabučio namo laiptinės, kurioje esančiame bute ar kitoje patalpoje siekiama vykdyti veiklą, butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 547, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15854, įsigalioja 2021-07-15)

Vyriausybės nutarimu pakeistas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– kaimuose ir viensėdžiuose esančiuose gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų namuose ar jų patalpose, pagalbinio ūkio ir kitos ūkinės paskirties pastatuose, nepakeitus jų paskirties, leidžiama organizuoti trumpalaikį apgyvendinimą ir maitinimo paslaugas, organizuoti pramogas ir poilsį, kartu nuomojant reikmenis (naujas Aprašo 32 punktas);
– nustatyta, kad smulkias veiklas, nekeičiant pastato ar patalpų paskirties, galima vykdyti ir kitos paskirties pastatuose ar patalpose (Aprašo 5 punktas);
– nustatyta, kad norint šias veiklas vykdyti daugiabučio namo patalpose nepakeitus jų paskirties, reikia gauti daugiabučio namo laiptinės, kurioje esančiame bute ar kitoje patalpoje siekiama vykdyti veiklą, butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (Aprašo 11 punktas).

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠAS

Aprašas papildytas nauju 32 punktu:

32. Kaimuose ir viensėdžiuose esančiuose: gyvenamosios paskirties vieno buto namuose ar jų patalpose, dviejų butų namuose ar jų patalpose; pagalbinio ūkio paskirties pastatuose (tik sodybų ūkio pastatuose ar jų patalpose ir pagalbinio ūkio pastatuose (daržinėse ar jų patalpose, vasaros virtuvėse ar jų patalpose, pirtyse ar jų patalpose); kitos (ūkio) paskirties pastatuose (tik pastatuose žemės ūkiui tvarkyti (svirnuose ar jų patalpose))), nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veikla:
32.1. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (I55.20);
32.2. restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (I56.10);
32.3. pagaminto valgio tiekimas renginiams (I56.21);
32.4. poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma (N77.21);
32.5. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (R93.2).

Pakeista Aprašo 5 punkto pirmoji pastraipa, šis punktas papildytas naujais 5.17 ir 5.18 papunkčiais (pateikiame visą 5 punktą):

5. Viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų, kitos paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuotose viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų, kitos paskirties patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galimos šios Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos rūšys:“
5.1. sportinė veikla (R93.1;R93.11; R93.12; R93.13);
5.2. kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas (S95.11; S95.21; S95.22; S95.23; S95.24; S95.25; S95.29);
5.3. kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla (S96.02);
5.4. kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla (tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla) (S96.09);
5.5. sportinis ir rekreacinis švietimas (P85.51);
5.6. kultūrinis švietimas (P85.52);
5.7. vairavimo mokyklų veikla (P85.53);
5.8. kitas, niekur nepriskirtas švietimas (P85.59);
5.9. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų, masažo kabinetų veikla) (S96.04);
5.10. tekstilės gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas (S96.01);
5.11. Tvarkos aprašo 3.1–3.20 ir 3.22 papunkčiuose nurodytos veiklos rūšys;
5.12. kvepalų ir tualeto priemonių gamyba (C20.42) (prekybos paskirties (tik vaistinėse) pastatuose, paslaugų paskirties (tik grožio salonuose) pastatuose, jei šią veiklą vykdo ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodyti potencialiai pavojingi įrenginiai);
5.13. bendrosios praktikos gydytojų veikla (šeimos gydytojo veikla) (Q86.21);
5.14. gydytojų specialistų veikla (Q86.22);
5.15. odontologinės praktikos veikla (Q86.23);
5.16. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (Q86.90), išskyrus medicinos laboratorijų (rentgeno laboratorijų ir kitų diagnostinio vizualizavimo centrų (radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos), kraujo analizės laboratorijų (laboratorinės diagnostikos paslaugos, patologijos paslaugos) veiklą; žmogaus lytinių ląstelių, audinių bankų veiklą; įvairių rūšių greitosios pagalbos, įskaitant ir orlaivių transporto, veiklą.
5.17. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (Q88);
5.18. kita stacionarinė globos veikla (Q87) (taikoma grupinio gyvenimo namų veiklai (Q87.30), bendruomeninių vaikų globos namų veiklai (Q87.90), savarankiško gyvenimo namų veiklai ( Q87.90)).

Aprašo 9 punktas išdėstytas taip:

„9. Tvarkos aprašo 3, 31, 32, 4, 5, 51, 6, 61 ir 71 punktuose nurodytai veiklai naudojami pastatai ar patalpos, religinės paskirties pastatai ar patalpos, nurodytos Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taikomų pastatams ar patalpoms, skirtoms šių rūšių veiklai vykdyti, reikalavimus.“

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Jeigu dviejų butų name planuojama naudoti vieną šio namo butą ar kitas patalpas Tvarkos aprašo 3.1–3.20 ir 3.22 papunkčiuose, 31, 32 punktuose nurodytų rūšių veiklai vykdyti, privaloma gauti kito buto ar kitų patalpų savininkų sutikimus raštu.
Jeigu blokuotame vieno buto name ar jo patalpose planuojama vykdyti Tvarkos aprašo 3.1–3.20, 3.22 ir 3.23 papunkčiuose, 31, 32 punktuose nurodytų rūšių veiklą, savininkas turi gauti gretimų (blokuotų)  namų savininkų sutikimus raštu.“

Aprašo 11 punktas išdėstytas taip:

„11. Dėl Tvarkos aprašo 3.1–3.20 ir 3.22 papunkčiuose, 31 ir 5.1-5.17 papunkčiuose nurodytų rūšių veiklos vykdymo daugiabučio namo patalpose nepakeitus jų paskirties sprendimą priima daugiabučio namo laiptinės, kurioje esančiame bute ar kitoje patalpoje siekiama vykdyti veiklą, butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu. Keičiant daugiabučio namo patalpose vykdomą veiklą, dėl naujos veiklos vykdymo privaloma priimti naują sprendimą šiame punkte nustatyta tvarka.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 547, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15854, įsigalioja 2021-07-15)


<< Atgal