Teisės aktų naujienos

Nustatytos 2022 m. Intrastato ribos

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. intrastato ribų nustatymo
(2021-10-28 Nr. DĮ-264, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22413, įsigalioja 2021-10-29)

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios intrastato ribos:

– Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR (2021 metais buvo 250 tūkst. EUR).

– Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 200 tūkst. EUR (2021 metais buvo 150 tūkst. EUR).

Šių Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas UPS-02 (mėnesinę) ir (arba) Intrastato statistinę ataskaitą Išvežimas UPS-01 (mėnesinę), kurių statistiniai formuliarai patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. DĮ-186/1B-527 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 papunkčiais.

Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2022 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia minėtas ataskaitas.

– Įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 5 mln. EUR (2021 metais buvo 3 mln. EUR).

– Išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 8 mln. EUR (2021 metais buvo 6 mln. EUR).

Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, EUR“).

Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2022 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos pildo statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. intrastato ribų nustatymo
(2021-10-28 Nr. DĮ-264, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22413, įsigalioja 2021-10-29)


<< Atgal