Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“

Nustatyti reikalavimai dėl viešosioms įstaigoms, kuriose valstybė yra dalininkė (savininkė), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 894, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22956, įsigalioja 2021-11-05)

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (toliau – Nutarimas).

Įsigalioja 2021-11-05.

Šiuo pakeitimu nustatyti reikalavimai dėl viešosioms įstaigoms, kuriose valstybė yra dalininkė (savininkė), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo (Nutarimo 2.5.3 papunktis).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE

Nutarimo preambulė išdėstyta taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

Nutarimo 2.4 papunktis išdėstytas taip:

(2. Nustatyti, kad: )

„2.4. Atstovaudama valstybei ar savivaldybei, dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo analizuoti viešosios įstaigos veiklą, veikti atitinkamai valstybės ar savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios įstaigos veiklą.“

Nutarimas papildytas nauju 2.5.3 papunkčiu:

(2.5. Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo siekti (o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – užtikrinti), kad: )

„2.5.3. viešoji įstaiga:
2.5.3.1. kartą per kalendorinius metus analizuotų viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas) ir valstybės perduoto valdyti ir naudoti patikėjimo teise nekilnojamojo turto (toliau – valstybės nekilnojamasis turtas) poreikį viešosios įstaigos veiklai užtikrinti, nustatytų viešosios įstaigos veiklai nenaudojamą (nereikalingą) viešosios įstaigos nekilnojamąjį turtą ar valstybės nekilnojamąjį turtą, taip pat su viešosios įstaigos įstatuose ar kituose veiklos dokumentuose nurodytomis veiklos sritimis, tikslais ar funkcijomis nesusijusį viešosios įstaigos nekilnojamąjį turtą ir priimtų sprendimus atsisakyti tokio viešosios įstaigos nekilnojamojo turto ar valstybės nekilnojamojo turto;

2.5.3.2. nustatytų ir viešosios įstaigos interneto svetainėje paskelbtų viešosios įstaigos nekilnojamojo turto perdavimo kitų asmenų nuosavybėn tvarką – nustatytų, kad viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas parduodamas viešo aukciono būdu, sudarant sąlygas nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaryti su didžiausią kainą aukcione pasiūliusiu viešo aukciono dalyviu;

2.5.3.3. nustatytų ir viešosios įstaigos interneto svetainėje paskelbtų viešosios įstaigos nekilnojamojo turto viešojo nuomos konkurso procedūras, kurios sudarytų sąlygas viešosios įstaigos nekilnojamąjį turtą išnuomoti didžiausią nuomos kainą pasiūliusiam viešojo nuomos konkurso dalyviui;

2.5.3.4. užtikrintų, kad viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas nebūtų neatlygintinai perduodamas nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, kaip jis suprantamas pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį;

2.5.3.5. užtikrintų, kad priimant sprendimus dėl viešosios įstaigos nekilnojamojo turto perdavimo kitų asmenų nuosavybėn dalyvaujantys asmenys arba tokio perleidimo procedūras vykdantys asmenys deklaruotų privačius interesus, įsipareigotų vengti bet kokio interesų konflikto, o jeigu interesų konfliktas kiltų, – nusišalintų nuo tokių sprendimų priėmimo ar procedūrų vykdymo. Jeigu viešosios įstaigos turto perdavimas, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo nustatomas specialiuosiuose įstatymuose, viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas perduodamas kitų asmenų nuosavybėn ir sprendimai dėl jo priimami specialiųjų įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5.3.6. viešosios įstaigos nekilnojamąjį turtą perduotų kitų asmenų nuosavybėn už kainą, ne mažesnę kaip nekilnojamojo turto rinkos vertė, nustatyta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka (kainos mažinimo, užtikrinant skaidrumo principo įgyvendinimą, kriterijai nustatomi pagal įstaigos nekilnojamojo turto pardavimo tvarkas ir turi būti paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje), arba išnuomotų viešosios įstaigos nekilnojamąjį turtą už mokestį, kuris atitinka rinkos sąlygas. Jei nekilnojamojo turto rinkos vertė nustatoma kaip rinkos verčių intervalas, viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas šio papunkčio nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti perduotas kitų asmenų nuosavybėn už kainą, kuri yra ne mažesnė kaip žemiausias iš nustatytų nekilnojamojo turto rinkos verčių intervalo dydis. Jeigu viešosios įstaigos turto perdavimas, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo nustatomas specialiuosiuose įstatymuose, viešosios įstaigos nekilnojamasis turtas perduodamas kitų asmenų nuosavybėn ir sprendimai dėl jo perdavimo priimami specialiųjų įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5.3.7. skelbtų nuasmenintus viešosios įstaigos nekilnojamojo turto pardavimo arba nuomos sandorius viešosios įstaigos interneto svetainėje;

2.5.3.8. nesudarytų viešosios įstaigos nekilnojamojo turto neatlygintino naudojimo arba neatlygintino perdavimo nuosavybės teise sutarčių, išskyrus atvejus, kai viešosios įstaigos turto perdavimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo nustatantys specialieji įstatymai nustato kitaip.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 894, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22956, įsigalioja 2021-11-05)


<< Atgal