Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

Nustatyta, kad nuo 2021-12-01 nepasiskiepiję ar nepersirgę COVID-19 darbuotojai už privalomąjį periodinį testavimą turi mokėti savo lėšomis (arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-620, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23538, įsigalioja 2021-12-01)

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimu nustatyta, kad nuo 2021-12-01 nepasiskiepiję ar nepersirgę COVID-19 darbuotojai už privalomąjį periodinį testavimą turi mokėti savo lėšomis (arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis).

Darbdavio prašymu darbuotojas privalo pateikti sveikatos apsaugos ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, arba kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba kad jis negali pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų, arba kad darbuotojas yra persirgęs šia užkrečiamąja liga (Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Sveikatos apsaugos ministerija 2021-10-26 pranešime paaiškino:

„Įstatymo pakeitimas numato, kad būtinasis testavimas, kuris yra taikomas Vyriausybės nutarimu patvirtintų profesijų ir veiklos sričių nepasiskiepijusiems darbuotojams, būtų apmokamas nebe valstybės biudžeto, o pačių darbuotojų arba darbdavių lėšomis (pastariesiems nusprendus taip daryti), išskyrus atvejus, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų arba nėra užtikrinamas vakcinų prieinamumas.

Šiuo metu būtinasis testavimas apmokamas valstybės lėšomis. Pagal galiojantį Vyriausybės nutarimą, kas 7–10 dienų testuotis turi šių sričių darbuotojai:

1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
2. socialinės paslaugos ir veikla;
3. švietimo paslaugos ir veikla;
4. vaistinių darbuotojų veikla;
5. krovinių tarptautinio vežimo veikla;
6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
8. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
10. viešojo administravimo subjektų darbuotojų veikla;
11. profesinė karo tarnyba;
12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);
13. gamybos įmonių darbuotojų veikla.

Laiku neatlikus tyrimo, nustatytų sričių darbuotojai negali dirbti kontaktiniu būdu. Jeigu darbo pobūdis leidžia, jie turi būti skiriami dirbti nuotoliniu būdu, perkeliami į kitą darbą, o jeigu tokios galimybės nėra, darbuotojai turi būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio.

Šiuo metu periodiškai testuotis neprivalo darbuotojai, kurie yra paskiepyti nuo COVID-19 ligos arba persirgo šia liga ne anksčiau kaip prieš pusę metų.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Įstatymo 18 straipsnio 7 dalis išdėstyta taip:

„7. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka kai Vyriausybės nutarime dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (toliau – Vyriausybės nutarimas) nurodytos vakcinos (toliau – vakcina) yra prieinamos, finansuojami darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis, išskyrus atvejus, kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame medicininių kontraindikacijų sąraše (toliau – medicininės kontraindikacijos). Darbuotojų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, ir darbuotojų, negalinčių pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

Įstatymo 18 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi:

8. Kai Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos, darbdavio prašymu darbuotojas privalo pateikti jam sveikatos apsaugos ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, arba kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba kad jis negali pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų, arba kad darbuotojas yra persirgęs šia užkrečiamąja liga. Šiuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis apie darbuotojo pasitikrinimo, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, faktą ir rezultatą (serga ar ne), taip pat pasiskiepijimo vakcina, negalėjimo pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų buvimo bei persirgimo šia užkrečiamąja liga faktą ir pareigos tikrintis, ar neserga šia užkrečiamąja liga, netaikymo trukmę darbdavys tvarko užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, profilaktikos ir kontrolės įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje tikslais. Šie asmens duomenys tvarkomi Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos laikotarpiu. Darbdavys užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės ir (arba) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi priežiūrą atliekančių institucijų reikalavimu privalo pateikti joms šiuos duomenis.

Įstatymo 40 straipsnio 2 punktas išdėstytas taip:

(Iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai numatytų lėšų finansuojama: )

„2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, išskyrus šio Įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nurodytus atvejus, kai sveikatos patikrinimai finansuojami darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka“.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-620, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23538, įsigalioja 2021-12-01)


<< Atgal