Aktualu

Atvejai kai viešojo sektoriaus subjektams teikiami tik elektroniniai apskaitos dokumentai

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų
(2022-04-27 Nr. 405, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08596, įsigalioja 2022-05-01)

2022-05-01 įsigalioja nauja Buhalterinės apskaitos įstatymo redakcija. Įstatymas pavadintas Finansinės apskaitos įstatymu. Įstatymo nuostatos atnaujintos iš esmės. Šiuos pokyčius galima vadinti apskaitos reforma.

APSKAITOS REFORMA 2022

APSKAITOS DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS

Finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, teikiami tik elektroniniai apskaitos dokumentai ir šiuos dokumentus viešojo sektoriaus subjektai ir kiti subjektai, kurie yra perkančiosios organizacijos, priima ir apdoroja naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTI ATVEJAI

Įgyvendindama Įstatymo nuostatas, Vyriausybė priėmė 2022-04-27 nutarimą Nr. 405 „Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų“ (toliau – Nutarimas).

Elektroninių sąskaitų faktūrų formatai
Yra 2 formatų elektroninės sąskaitos faktūros, kurios gali būti teikiamos Informacinei sistemai „E. sąskaita“:
Europos standarto elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (Nutarimo 1.1.1 papunktis);
lietuviško standarto elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  reikalavimus  (Nutarimo 1.1.2 papunktis).

Elektroninių sąskaitų faktūrų galima neteikti šiais atvejais:
– iki 2023-12-31 2024-06-30 – kai sąskaitos faktūros teikiamos pagal žodžiu sudaromas sutartis;
– iki 2024-12-31 – kai sąskaitos faktūros teikiamos pagal žodžiu sudaromas sutartis, kurių vertė neviršija 1000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

Nuo 2025-01-01 viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus, teikiamos tik elektroninės sąskaitos faktūros.

Kokie atvejai nurodyti aukščiau minėtoje Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje?
Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodyta:
„12. Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, atliekant pirkimus gali būti naudojamos kitos šiame straipsnyje Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai keliamus reikalavimus atitinkančios elektroninės priemonės, vykdant pirkimo sutartis sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.“

Visus reikalavimus elektroninių sąskaitų faktūrų teikimui viešojo sektoriaus subjektams žiūrėkite pačiame teisės akte.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų
(2022-04-27 Nr. 405, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08596, įsigalioja 2022-05-01)


<< Atgal