Teisės aktų naujienos

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. VA-57, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12762, įsigalioja 2022-06-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeistos Taisyklės taikomos  2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.

Pakeitimai susiję su Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis, pagal kurias nuo 2022-02-24 paramos teikėjų (juridinių asmenų) neatlygintinai suteikta parama (pinigais, materialinėmis vertybėmis ar paslaugomis) Ukrainoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, bei Ukrainos valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams tenkinti, yra traktuojama kaip suteikta parama.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Informacinis pranešimas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymo VA-57
(2022-06-15)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS BEI PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLES

Taisyklių 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Ataskaitos FR0477 formoje pateikiama informacija apie paramos skyrimą konkretiems užsienio paramos gavėjams, t. y.:
5.1. Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (toliau – EEE užsienio vienetai);
5.2. užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, nurodytoms Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas);
5.3. į Vyriausybės sudarytą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ (toliau – Valstybių sąrašas), įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (toliau – juridiniams vienetams ir organizacijoms) bei  šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinėms institucijoms.

Taisyklių 14.3 papunktis išdėstytas taip:

„14.3. ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478C „Suteikta parama Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478C priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (užsienio paramos gavėjams, nurodytiems taisyklių 5 punkte, t. y. EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms), panaudojant gautą paramą, t. y. iš gautos paramos lėšų ,įskaitant juridinių asmenų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. (iki 2020 metų – iki 2 proc.), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. (iki 2020 metų – iki 1 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos. Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, o ne perduota kitiems asmenims, ir deklaruojama ataskaitos FR0478 formos 22 laukelyje. Šiame priede pateikiamos suteiktos paramos Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Šiame priede neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės nei vienas MGL per metus;“.

Taisyklių 14.4 papunktis išdėstytas taip:

„14.4. ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478D „Iš nuosavų lėšų suteikta parama Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478D priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms), įskaitant paramą, kurios vertė ne didesnė nei vienas MGL per metus vienam paramos gavėjui. Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes yra laikytina, kad šiuo laikotarpiu ji skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims.

Taisyklių 17 punktas išdėstytas taip:

„17. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui ataskaitos FR0477 formą ir ataskaitos FR0478 formą turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.
Ataskaitos FR0477 forma ir ataskaitos FR0478 forma (kartu su pridedamais dokumentais, pagrindžiančiais paramos suteikimą, kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.
Meno kūrėjai ataskaitos FR0478 formą turi pateikti elektroniniu būdu per EDS.“

Taisyklių 18 punkto antroji pastraipa išdėstyta taip:

„Piniginės sumos, gautos užsienio valiuta, pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį arba kituose visuotinai pripažintuose rinkos informacijos šaltiniuose paskelbtą rinkos euro ir užsienio valiutos santykį.“

ATASKAITOS FR0477 FORMOS, JOS PAPILDOMO LAPO FR0477P IR PRIEDO FR0477L UŽPILDYMO TVARKA

Taisyklių 19.14 papunktis išdėstytas taip:

„19.14. kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir 14A laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms arba Lietuvos Respublikos paramos gavėjams – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse ir į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinių institucijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarka), nustatytus dokumentus;“.

Taisyklių 20.3.7 papunktis išdėstytas taip:

„20.3.7. kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir L7 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms arba Lietuvos Respublikos paramos gavėjams – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.“

Pakeista Taisyklių 24 punkto pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

ATASKAITOS FR0478 FORMOS IV DALIES „GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS“ UŽPILDYMAS

Pakeista Taisyklių 28 punkto pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

Taisyklių 28.3 papunktis išdėstytas taip:

„28.3. 22 laukelyje įrašoma pagal gautos paramos dalykus panaudotos paramos vertė paramos gavėjo, juridinio asmens, įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Paramos gavėjų, juridinių asmenų, gautų piniginių lėšų, sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc., bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, panaudojimas, kaip ir kitų, t. y. pagal LP ir Loterijų įstatymus gautų piniginių lėšų, rodomas B stulpelyje „Piniginės lėšos“.
Šiame laukelyje įrašoma per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteikta parama (piniginės lėšos, materialinės vertybės bei paslaugos) į Valstybių sąrašą įtrauktai valstybei remti, t. y. tiek juridiniams vienetams ir organizacijoms, valstybinėms institucijoms, tiek ir kitiems nukentėjusiems nuo karo Ukrainos asmenims, nes laikytina, kad tokiu būdu gauta parama yra panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kaip parama / labdara kitiems asmenims.
Paramos panaudojimas rodomas tada, kai patiriamos išlaidos, pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigyjamas turtas, t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos. Jeigu parama yra gauta materialinėmis vertybėmis, t. y. trumpalaikiu ar ilgalaikiu turtu, tai panaudojimas turi būti rodomas tada, kai toks turtas yra pradedamas naudoti arba perduodamas kaip parama kitam paramos gavėjui.
Meno kūrėjų per kalendorinius metus faktiškai meno kūrybai panaudotos paramos vertė įrašoma į 22 laukelio B stulpelį „Piniginės lėšos“. Paramos panaudojimas rodomas tada, kai iš gautų paramos lėšų yra patiriamos išlaidos. Pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigyjamas tam tikras turtas (priemonės, kompiuteriai ar kita įranga, naudojama meno kūrybai), t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos, tai turi būti parodomas šių paramos lėšų panaudojimas. Paramos lėšos gali būti naudojamos visoms Meno kūrėjo patirtoms išlaidoms, susijusioms ir reikalingoms meno kūriniui sukurti arba atlikti, padengti. Meno kūrėjas privalo turėti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais yra pagrindžiamos faktiškai meno kūrybai patirtos prekių arba paslaugų įsigijimo iš kitų ūkio subjektų išlaidos;“.

Pakeista Taisyklių 28.4 papunkčio pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

Taisyklių 29.1 papunktis išdėstytas taip:

„29.1. FR0478C priedo C7, C8, C9 ir C10 laukeliuose pateikiamos Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) pagal LP įstatymą suteiktos paramos sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Visos šios sumos įrašomos į ataskaitos FR0478 formos IV dalies 23 laukelio atitinkamus laukelius.
Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes šiuo laikotarpiu ji laikytina panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, o ne perduota kitiems asmenims, ir deklaruojama ataskaitos FR0478 formos 22 laukelyje;“.

Taisyklių 29.14 papunktis išdėstytas taip:

„29.14. Kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir C11 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.
Tačiau per laikotarpį, kai Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, pelno nesiekiantys vienetai, paramą suteikę į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, Tvarkoje nustatytų dokumentų kartu su ataskaitos FR01478 forma neteikia. Šiuo laikotarpiu pelno nesiekiančių vienetų suteikta parama šiems užsienio vienetams yra laikytina panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams ir šie vienetai privalo turėti šį faktą patvirtinančius dokumentus (laisvos formos ir (arba) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus).

ATASKAITOS FR0478 FORMOS V DALIES „SUTEIKTA PARAMA IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 30.1 papunktis išdėstytas taip:

„30.1. 27 laukelyje įrašoma visa iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) pagal LP įstatymą suteikta paramos vertė (FR0478D priedo visų D10 laukelių suma).
FR0478D priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims;“.

Taisyklių 31.13 papunktis išdėstytas taip:

„31.13. Kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir D11 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.
FR0478D priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims.

Taisyklių 32 punktas išdėstytas taip:

„32. Taisyklės taikomos 2021 metų 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. VA-57, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12762, įsigalioja 2022-06-15)


<< Atgal