Teisės aktų naujienos

Pakeistas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

Standartas išdėstytas nauja redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-217, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12751, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymu pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“ (toliau – Standartas).

Įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Nustatyta, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos buvo užregistruotas apskaitoje simboline verte, įsigaliojus šiam įsakymui įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registruojamas pagal šiuo įsakymu patvirtinto 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 27 punkto nuostatas įvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

FINANSŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Finansų ministerija 2022-07-29 rašte paaiškino:

12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-217.

Naujos nuostatos:

– VSS kiekvienam ilgalaikio materialiojo turto vienetui nustato naudingo tarnavimo laiką (pagal anksčiau galiojusias nuostatas, naudingo tarnavimo laikas buvo nustatomas turto grupei).

–  Nustatyti ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai, kuriuos VSS turės galimybę naudoti tuo metu, kai nepavyks objektyviai, pagal 12-ame VSAFAS nurodytus kriterijus nustatyti naudingo tarnavimo laiko. Nustatant nusidėvėjimo ekonominius normatyvus, atsisakyta maksimalių ir minimalių normatyvų, kurie buvo numatyti 2009 m. birželio 10 d. Vyriausybės nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), kuris nuo 2022 metų gegužės 1 d. neteko galios.
Atkreiptinas dėmesys, kad nesikeitė nuostata, kad naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė turi būti peržiūrimi ir, jei reikia, patikslinami kiekvienų finansinių metų pabaigoje, atsižvelgiant į pasikeitusias vidaus ir išorės aplinkybes. Viešojo sektoriaus subjekto vadovas turėtų paskirti atsakingą asmenį (asmenis) už ilgalaikio materialiojo turto naudingo laiko nustatymą ir peržiūrėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo principai arba konkretūs ilgalaikio materialiojo turto pagal kiekvieną turto vienetą arba jų grupes, (jei turto grupę sudaro vienodų techninių parametrų ir vienodu intensyvumu naudojami turto vienetai) nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai galėtų būti patvirtinti vidinėse viešojo sektoriaus subjekto tvarkose.
Vadovo paskirtas atsakingas asmuo (asmenys) (jais turėtų būti ne finansinę apskaitą tvarkantys asmenys, o apie konkretaus turto techninius parametrus išmanantys asmenys) turi įvertinti, ar įstaiga ilgalaikiam materialiajam turtui taiko tinkamą naudingo tarnavimo laiką (nenudėvi jo per greitai ar per lėtai) ir laikosi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnyje nustatyto atsargumo principo, nurodančio pasirinkti tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. Jeigu vadovo paskirtas atsakingas asmuo (asmenys) pasiūlė, o vadovas priėmė sprendimą pakeisti ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, to turto likutinė vertė po naudingo tarnavimo laiko pakeitimo turi būti nudėvėta per likusį laiką nuo naujai nustatyto naudingo tarnavimo laiko. Nusidėvėjimo skaičiavimas tikslinamas nuo kito mėnesio, kurį buvo nustatytas naujas naudingo tarnavimo laikas, pirmos dienos.

–  Kartu iš Nutarimo į 12-ajį VSAFAS perkeliamos nuostatos dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, kuri paliekama tokia pati (500 eurų).

Taip pat 12 VSAFAS patikslintos nuostatos dėl:
– neatlygintinai gauto turto vertės nustatymo;
– į įsigijimo savikainą įtraukiamų išlaidų – dėl aiškumo patikslinta, kad įtraukiamos ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos;
– į perduodamo turto priėmimo-perdavimo aktą įtraukiamos informacijos, papildant ją turto finansavimo šaltiniu ir turto grupe, kurioje turtas buvo užregistruotas perduodančiojo subjekto apskaitoje;
– nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo – atsisakyta tikrosios vertės nustatymo remiantis draudžiamąja verte;
– turto registravimo atsisakymo simboline verte;
– aiškinamajame rašte pateikiamos informacijos pakeitimo iki šiol vienoje formoje teiktą informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiant atskirose formose apie turtą, vertinamą įsigijimo savikainą, ir apie turtą, vertinamą tikrąja verte.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris iki 12-ojo VSAFAS naujos redakcijos įsigaliojimo dienos buvo užregistruotas apskaitoje simboline verte, įsigaliojus 12-ojo VSAFAS naujai redakcijai įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registruojamas ilgalaikis materialusis turtas pagal žemiau išvardintus būdus:
1) kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu, – nustatoma pagal 12-ojo VSAFAS 28 punkto nuostatas;
2) kai tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu rinkoje neprekiaujama, – prilyginama išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir parengimu naudoti, sumai, išskyrus 3 ir 4 punkte nurodytus atvejus;
3) kai tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu neprekiaujama ir nepatiriama jokių su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusių išlaidų, – nenustatoma, išskyrus 4 punkte nurodytą atvejį. Šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi nuliui, o informacija apie tokį ilgalaikį materialųjį turtą kaupiama nebalansinėse sąskaitose (kontrolės tikslais);
4) kai tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu neprekiaujama ir nepatiriama jokių su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir parengimu naudoti išlaidų, bet tas ilgalaikis materialusis turtas arba į jį panašių techninių parametrų ir būklės ilgalaikis materialusis turtas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre, – nustatoma remiantis vidutine rinkos verte, kuri nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo masinio vertinimo duomenimis.

Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad nebelieka nuostatos, pagal kurią viešojo sektoriaus subjektas turėjo suderinti turtui patvirtintą naudingo tarnavimo laiką su kontroliuojančiu viešojo sektoriaus subjektu.

Keitėsi ilgalaikio materialiojo turto grupavimas arba sąskaitų numeravimas: privalomajame sąskaitų plane atsirado naujos sąskaitos žemei, infrastruktūros statiniai atskirti nuo kitų statinių (keitėsi sąskaitų numeriai), keitėsi sąskaitos kitoms vertybėms numeris.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad atsiranda detalesnis žemės grupavimas, išskiriant laisvą valstybinę žemę, sklypus (valstybinę žemę) ir sklypus (savivaldybių žemę). Informacija apie žemę prieš tai minėtu detalumu turės būti atskleidžiama 12-ojo VSAFAS 2 ir 3 prieduose. Tokiu atveju, savivaldybėms patikėjimo teise perduota valdyti, naudoti ir disponuoti valstybinė žemė turėtų būti rodoma prie valstybinės žemės sklypų.

Registruojant ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pokytį (padidėjimą ir sumažėjimą) pagal atskirą ilgalaikio materialiojo turto vienetą turto sąskaitose, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje šie pokyčiai sumuojami pagal ilgalaikio materialiojo turto grupę (kiekvienai materialiojo turto grupei, kurioje turtas apskaitomas tikrąja vertę rekomenduojame turėti atskirą tikrosios vertės rezervo sąskaitą).“

„GIDO“ PAAIŠKINIMAS

NAUJA 12-OJO VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ REDAKCIJA

Visi 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija.

Taip pat bus naudingas ir šis anksčiau skelbtas „Gido“ paaiškinimas, kuriame pateiktas senos ir naujos redakcijos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų palyginimas:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams po 2022-05-01.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-217, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12751, įsigalioja 2022-06-15)


<< Atgal