Aktualu

Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Aprašo pavadinimas pakeistas į „Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą"

Nuo 2025-05-01 naikinama nuostata, kad ūkio subjektai gali nenaudoti kasos aparatų, jei priimdami pinigus jie išrašo kasos pajamų orderį

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 808, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16803, įsigalioja 2022-08-06)

Vyriausybės nutarimu pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– Aprašo pavadinimas pakeistas į „Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą“;

nuo 2025-05-01 naikinama nuostata, kad ūkio subjektai gali nenaudoti kasos aparatų, jei priimdami pinigus jie išrašo kasos pajamų orderį. Nuostatos panaikinimas reiškia, kad šie ūkio subjektai privalės įsigyti kasos aparatus ne vėliau kaip iki 2025-05-01.

– atlikti techniniai pakeitimai, susiję su nauja redakcija išdėstytu Finansinės apskaitos įstatymu ir Vyriausybės 2000-02-17 nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimu netekusiu galios.

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Dabar vadinasi

ATSISKAITYMŲ UŽ PREKES IR PASLAUGAS DUOMENŲ FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠU

Aprašo 1 punktas išdėstytas taip:
(techninis pakeitimas)
1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja kasos aparatų naudojimo tvarką, taip pat atvejus ir sąlygas, kai kasos aparatų nereikalaujama naudoti.
1. Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) reglamentuojama atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenų fiksavimo naudojant kasos aparatus tvarka ir būdai, taip pat atvejai, kai kasos aparatų nereikalaujama naudoti.

Aprašo 3 punktas išdėstytas taip:
(techninis pakeitimas)
„3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos finansinės apskaitos įstatyme, mokesčių įstatymuose ir kituose įstatymuose, kuriais reglamentuojamos atskiros veiklos sritys.“

ATVEJAI, KAI NEREIKALAUJAMA NAUDOTI KASOS APARATŲ

Pakeisti Aprašo 23.6 ir 23.11 papunkčiai, o nuo 2025-05-01 Aprašo 23.6 papunktis pripažintas netekusiu galios:

(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )
(techninis pakeitimas)
23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami kasos pajamų orderį Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka
23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami finansinės apskaitos dokumentą, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija, Finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka;„.

(Aprašo 23.6 papunktis pripažintas netekusiu galios nuo 2025-05-01)
(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )
23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami finansinės apskaitos dokumentą, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija, Finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka;

(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )
„23.11. lengvuosiuose automobiliuose, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą. Jeigu pinigų priėmimo kvitas išspausdinamas spausdintuvu, toks spausdintuvas turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos;“.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 808, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16803, įsigalioja 2022-08-06)


<< Atgal