Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo redakcija

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-01 Nr. VA-27, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07536, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymu patvirtinta nauja Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) redakcija.

Įsigalioja 2023-05-01

Aprašas nustato, kokia tvarka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 126 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais apskaitos dokumentai mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu turi būti papildomi trūkstama informacija (duomenimis).

Aukščiau minėtos Įstatymo nuostatos:

MAĮ 126 straipsnio 4 dalis:
(126 straipsnis. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu)
„4. Tais atvejais, kai į mokesčių mokėtojo turėtas išlaidas bei kitus mokėjimus, taip pat turto ir pajamų įsigijimo teisėtumą pagrindžiančius šaltinius nėra galimybės atsižvelgti, kadangi dokumentuose trūksta teisės aktuose numatytų rekvizitų ir (arba) mokesčių administratorius pagal šiuos dokumentus negali tiksliai identifikuoti juose nurodytų asmenų arba, mokesčių administratoriaus duomenimis, tokie asmenys neegzistuoja, mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui finansų ministro nustatyta tvarka papildyti minėtus dokumentus trūkstamais rekvizitais. Šios nuostatos neriboja šio Įstatymo 69 straipsnio 2 dalies taikymo galimybių.“

MAĮ 69 straipsnio 2 dalis:
(69 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą)
„2. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas, įformindamas apskaitos dokumentus ir pateikdamas mokesčio deklaraciją, suklysta, taip pat kitais atvejais, kai mokesčio mokėtojo veikla neatitinka formalių teisės aktų reikalavimų, tačiau jos turinys atitinka aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, mokestis apskaičiuojamas taikant minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas.“

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

1. Nustatyta, kad Elektroniniai apskaitos dokumentai trūkstama informacija (duomenimis) papildomi elektroniniu būdu, sudarant galimybę identifikuoti informaciją (duomenis), kuria (kuriais) buvo papildyti dokumentai, papildymų atlikimo datą ir tuos papildymus atlikusį asmenį. Elektroninių apskaitos dokumentų papildymą turi patvirtinti mokesčių mokėtojo, kuriame jis buvo papildytas, vadovas (Aprašo 8 punktas).
2. Aprašas patikslintas pagal pasikeitusius teisės aktų reikalavimus.
3 Atlikti kiti pakeitimai.

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

APSKAITOS DOKUMENTŲ PAPILDYMO TVARKOS APRAŠAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-01 Nr. VA-27, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07536, įsigalioja 2023-05-01)


<< Atgal