Teisės aktų naujienos

Aktualu mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas

Pakeista Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-686, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11718, įsigalioja 2023-06-14)
<< Atgal