Įdomu, naudinga

Griežtinamos priemonės pamokų lankomumui užtikrinti

Patvirtintas Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Nustatyta, kad dėl ligos ar apsilankymo pas gydytoją tėvai gali pateisinti ne daugiau nei 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį

Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrins vaiko pareigos mokytis, gali būti informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-1112, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16978, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Įsigalioja 2023-09-01.

Apraše nustatyta, kiek mokymosi dienų per mėnesį gali pateisinti mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), dėl kokių priežasčių galima pateisinti praleistas pamokas, kokią veiksmų seką (algoritmą) turi vykdyti mokykla, mokiniui nelankant mokyklos, kada turi būti kreipiamasi pagalbos į valstybės ar savivaldybės institucijas.

Dėl ligos ar apsilankymo pas gydytoją tėvai gali pateisinti ne daugiau nei 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį. Dėl svarbių priežasčių tėvų prašymu gali būti pateisintos ir pavienės pamokos. Pateisinamų pavienių pamokų skaičių per pusmetį (ar trimestrą) nustato mokykla.

Apraše nustatyta pareiga mokyklai tą pačią dieną informuoti nepilnamečio mokinio tėvus (globėju, rūpintojus) ar mokinį, jei jis yra pilnametis, apie mokinio neatvykimą į mokyklą ir / ar pamoką.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas
Patvirtinta Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarka, numatyta konkreti pagalba sistemingai pamokų nelankantiems vaikams
(2023-08-30)

_________________

Teisės aktas:

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-1112, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16978, įsigalioja 2023-09-01)


<< Atgal