Aktualu

Pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos

Aktualu biudžetinėms įstaigoms

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 80, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01567, įsigalioja 2024-01-30)

Vyriausybės nutarimu pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos.

Įsigalioja 2024-01-30

Pakeitimo esmė:

Rekomendacijos papildytos nauju 29 punktu:

29. Rekomenduojama darbo apmokėjimo sistemoje pateikti ir informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ribas pinigine išraiška, apimančias šias darbo užmokesčio dalis: valstybės tarnautojo pareigybės pareiginę algą ir maksimalų galimą priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (30 proc.); darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės pareiginę algą ir maksimalią galimą kintamąją dalį (jei tokia darbo užmokesčio sudėtinė dalis yra numatyta darbuotojams).

Vidaus reikalų ministerija paaiškino:

„Dalis institucijų, rengdamos savo darbo apmokėjimo sistemas bei numatydamos darbo užmokesčio intervalus, į juos neįskaito priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažo (valstybės tarnautojų atveju) bei pareiginės algos kintamosios dalies (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atveju.). Maksimalus galimas valstybės tarnautojo priedas už stažą sudaro 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio 11 dalį šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1–5, 9–14 punktuose nurodytiems valstybės tarnautojams ir asmenims, kurių tarnybos Lietuvos valstybei stažas įsigaliojus šiam įstatymui yra didesnis negu 20 metų, priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis procentais yra fiksuojamas ir yra lygus šio įstatymo įsigaliojimo dieną sukauptam priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydžiui procentais; fiksuotasis priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis nekinta ir šio dydžio priedas už iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sukauptą tarnybos Lietuvos valstybei stažą yra mokamas tol, kol jie eina pareigas valstybės tarnyboje; fiksuotasis priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis išlieka ir jiems grįžus į valstybės tarnybą; šios dalies nuostatos taikomos ir asmenims, ėjusiems šioje dalyje nurodytas pareigas ir priimtiems į valstybės tarnautojo pareigas iki ar po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 80, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01567, įsigalioja 2024-01-30)


<< Atgal