Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25, 26, 40, 52, 56, 57, 109, 113, 117, 118, 119, 126, 128, 137, 138 ir 158 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2704, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11228, įsigalioja 2024-06-21)

Pakeistas LR darbo kodeksas (toliau –Kodeksas).

Įsigalioja 2024-06-21.

Svarbiausi Kodekso pakeitimai:

1. Pažymėta, kad Kodekse nustatytos garantijos darbuotojams taikomos, jei jie tinkamai informuoja darbdavį, pateikdami atitinkamą teisę į garantiją patvirtinantį dokumentą (negalios, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą ar kitą darbuotojo teisę į garantiją patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai darbdavys turi duomenis, patvirtinančius darbuotojo teisę į garantiją (Kodekso  25 straipsnio 7 dalis).
2. Sąvokos „neįgalumas“, „neįgalusis“ pakeistos į sąvokas „negalia“, „asmuo su negalia“.
3. Iš Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo į Darbo kodeksą perkeltos nuostatos, kad darbuotojai su negalia dirbti naktį, pasyviai budėti ar pasyviai budėti namuose, taip pat dirbti viršvalandinius darbus gali būti skiriami tik tuo atveju, jeigu jiems to nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada ir tik su šių darbuotojų sutikimu (Kodekso 117 straipsnio 5 dalis, 118 straipsnio 5 dalis ir 119 straipsnio 5 dalis).
Įstatymo 17 straipsnyje (Įstatymo taikymas) nurodyta, kad skiriant darbuotoją su negalia pasyviai budėti ar pasyviai budėti namuose, vadovaujamasi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (nuo 2024 m. sausio 1 d. – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu dėl asmens su negalia darbo pobūdžio ir sąlygų), kol darbuotojas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pasitikrins sveikatą ir pateiks darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. spalio 31 d.
4. Atlikti kiti pakeitimai.

Visi Kodekso pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 25, 26, 40, 52, 56, 57, 109, 113, 117, 118, 119, 126, 128, 137, 138 IR 158 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25, 26, 40, 52, 56, 57, 109, 113, 117, 118, 119, 126, 128, 137, 138 ir 158 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2704, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11228, įsigalioja 2024-06-21)


<< Atgal