Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 45

2020 m. lapkričio 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. spalio 28 d. – lapkričio 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 10, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3326, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22471, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3329, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22474, įsigalioja 2020-10-30)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3330, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22472, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3331, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22473, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1185, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22313, įsigalioja 2020-10-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. 1187, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22387, įsigalioja 2020-11-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. 1188, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22388, įsigalioja 2020-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1192, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22402, įsigalioja 2020-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1196, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22482, įsigalioja 2020-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl viešosios įstaigos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo ir valstybės turto investavimo
(2020-10-28 Nr. 1197, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22515, įsigalioja 2020-10-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1199, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22520, įsigalioja 2020-10-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR.plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1203, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22675, įsigalioja 2020-10-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1208, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22862, įsigalioja 2020-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1209, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22863, įsigalioja 2020-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1216, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22875, įsigalioja 2020-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, proporcingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. 1218, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22938, įsigalioja 2020-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir 1998 m. rugsėjo 10 d. Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, įgyvendinimo
(2020-10-28 Nr. 1219, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22940, įsigalioja 2020-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1220, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22941, įsigalioja 2020-11-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
(2020-10-28 Nr. A1-1048, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22343, įsigalioja 2020-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. A1-1052, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22391, įsigalioja 2020-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. A1-1056, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22396, įsigalioja 2020-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. A1-1057, TAR 2020-10-30, Identifikacinis kodas 2020-22702, įsigalioja 2020-10-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. A1-1063, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22899, įsigalioja 2020-11-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. A1-1067, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22903, įsigalioja 2020-11-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2020-11-03 Nr. A1-1069, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22906, įsigalioja 2020-11-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl Sėklos sertifikato išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. A1-518, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22774, įsigalioja 2020-10-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 4-466 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 4-949, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22379, įsigalioja 2020-10-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. 4-960, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22672, įsigalioja 2020-10-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. D1-658, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22678, įsigalioja 2020-10-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-619 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. D1-659, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22683, įsigalioja 2020-10-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-1659, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22489, įsigalioja 2020-10-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-1664, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22662, įsigalioja 2020-10-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-1666, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22663, įsigalioja 2020-10-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. V-1670, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22831, įsigalioja 2020-11-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl religijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-03 Nr. V-1673, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22834, įsigalioja 2020-11-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl muzikos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-03 Nr. V-1674, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22843, įsigalioja 2020-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2382, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22333, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2383, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22347, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2384, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22346, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2385, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22345, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2386, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22344, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2405, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22478, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2406, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22477, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui
(2020-10-28 Nr. V-2407, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22476, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą organizuojančioms ir šias paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir savivaldybių administracijoms vykdymo
(2020-10-28 Nr. V-2408, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22475, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2428, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22575, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2429, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22580, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2432, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22579, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti
(2020-10-30 Nr. V-2451, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22785, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2453, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22784, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2454, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22783, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo
(2020-10-30 Nr. V-2457, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22782, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės radiologijos klinikinio audito organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. V-2390, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22351, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2391, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22352, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. V-2393, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22372, įsigalioja 2020-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tyrimo dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. V-2402, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22504, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2410, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22486, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-777 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų elektroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2423, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22556, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1483 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-2425, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22560, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-29 Nr. V-2426, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22562, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-2161 „Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2433, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22651, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2434, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22773, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2435, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22701, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2436, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22704, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2443, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22708, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2445, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22768, įsigalioja 2020-11-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2446, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22772, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2449, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22771, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2458, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22780, įsigalioja 2020-11-02)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. V-2459/A1-1058, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22583, įsigalioja 2020-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. V-2461, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22901, įsigalioja 2020-11-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1R-314 „Dėl Teismo posėdžių garso įrašų, daromų teismo posėdžio eigai fiksuoti, reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 1R-354, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22484, įsigalioja 2020-10-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 1R-355, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22485, įsigalioja 2020-10-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. 1R-357, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22684, įsigalioja 2020-10-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų
(2020-10-30 Nr. 3-659, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22762, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 1-357, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22632, įsigalioja 2020-10-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl lrkm 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2020-10-28 Nr. ĮV-1312, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22466, įsigalioja 2020-10-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. ĮV-1171 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2021 metų renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. ĮV-1313, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22467, įsigalioja 2020-10-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. ĮV-1314, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22559, įsigalioja 2020-10-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. ĮV-1324, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22830, įsigalioja 2020-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. 3D-736, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22360, įsigalioja 2020-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-235 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 3D-748, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22522, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 3D-749, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22813, įsigalioja 2020-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. 3D-750, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22671, įsigalioja 2021-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. 3D-752, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22673, įsigalioja 2020-10-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3D-834 „Dėl Galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. 3D-754, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22852, įsigalioja 2020-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. 3D-756, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22866, įsigalioja 2020-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3d-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. 3D-757, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22868, įsigalioja 2020-11-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1V-1099, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22335, įsigalioja 2020-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1V-1100, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22337, įsigalioja 2020-10-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. 1V-1127, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22844, įsigalioja 2020-11-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. 1V-194, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22781, įsigalioja 2020-11-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-28 Nr. V-568, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22374, įsigalioja 2020-10-29)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. Intrastato ribų nustatymo
(2020-10-28 Nr. DĮ-269, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22499, įsigalioja 2020-10-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. 1B-873, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22872, įsigalioja 2020-11-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2020-10-30 Nr. 1B-875, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22873, įsigalioja 2020-11-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. V-427, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22483, įsigalioja 2020-10-30)

VĮ „Regitra“direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-312 „Dėl prašymo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. (1.1E)-1V-448, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22775, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1K-317, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22330, įsigalioja 2020-10-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų ataskaitų formų patvirtinimo
(2020-10-29 Nr. 1K-320, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22509, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tipinės ūkio subjekto išduodamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo
(2020-10-29 Nr. 1K-323, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22631, įsigalioja 2020-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-28 Nr.  DIE-803, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22491, įsigalioja 2020-11-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-74 „Dėl Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. NVE-210 (1.3 E), TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22537, įsigalioja 2020-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2021 metams nustatymo
(2020-10-28 Nr. O3E-1012, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22389, įsigalioja 2020-10-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams nustatymo
(2020-10-28 Nr. O3E-1013, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22390, įsigalioja 2020-10-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2020-10-29 Nr. O3E-1014, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22514, įsigalioja 2020-10-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo
(2020-10-29 Nr. O3E-1019, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22523, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-30 Nr. O3E-1044, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22706, įsigalioja 2020-10-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. O3E-1055, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22764, įsigalioja 2020-10-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2021 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2020-10-30 Nr. O3E-1056, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22765, įsigalioja 2020-10-31)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Prašymo pratęsti kardomosios priemonės – įpareigojimo gyventi skyrium ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo – taikymo terminą formos patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. I-334, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22403, įsigalioja 2020-10-29)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 5-V-262 „Dėl Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 5-V-891, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22630, įsigalioja 2020-10-31)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. T1-108, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22754, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl hidrometeorologinių stebėjimų tinklo struktūros“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-28 Nr. V-67, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22362, įsigalioja 2020-10-29)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. VE-87, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22377, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. VE-89, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22376, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-73 „Dėl Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 2BE-347, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22373, įsigalioja 2020-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2BE-304 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. 2BE-349, TAR, 2020-10-29, kodas 2020-22463, įsigalioja 2020-10-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties  patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. 2V-207 (1.4), TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22759, įsigalioja 2020-10-31)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Akademinės tarybos prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir Akademinės tarybos prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių teikiamų ekspertinių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-20 Nr. ĮV-58, TAR, 2020-10-28, kodas 2020-22361, įsigalioja 2020-10-29)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-23 Nr. 5V-111, TAR, 2020-10-30, kodas 2020-22690, įsigalioja 2020-10-31)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-634 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-29 Nr. B1-829, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22845, įsigalioja 2020-11-04)


<< Atgal