Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 34

2021 m. rugpjūčio 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-08-19 Nr. (22.35E)3-4968, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17734, įsigalioja 2021-08-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 669, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17650, įsigalioja 2021-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 132 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-18 Nr. 673, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17704, įsigalioja 2021-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. 674, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17705, įsigalioja 2021-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. 675, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17707, įsigalioja 2021-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-18 Nr. 677, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17709, įsigalioja 2021-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo
(2021-08-23 Nr. 680, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17790, įsigalioja 2021-08-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 1K-285, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17716, įsigalioja 2021-08-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. A1-599, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17664, įsigalioja 2021-08-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1304 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. A1-620, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17808, įsigalioja 2021-08-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. A1-621, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17809, įsigalioja 2021-08-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. 4-926, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17662, įsigalioja 2021-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo
(2021-08-20 Nr. D1-474, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17779, įsigalioja 2021-08-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. V-1502, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17702, įsigalioja 2021-08-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Platformos švietimo technologijų ir inovacijų išbandymui ir kūrimui pilotinio išbandymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. V-1516, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17799, įsigalioja 2021-08-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. V-1525, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17801, įsigalioja 2021-08-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. V-1526, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17802, įsigalioja 2021-08-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. V-1527, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17803, įsigalioja 2021-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1899, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17772, įsigalioja 2021-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1903, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17777, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1904, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17778, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1907, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17784, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1908, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17785, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose
(2021-08-24 Nr. V-1927, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17868, įsigalioja 2021-09-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. V-1865, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17654, įsigalioja 2021-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-1881, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17648, įsigalioja 2021-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-463 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-1883, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17655, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-1884, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17658, įsigalioja 2021-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso perdavimo iš motinos vaikui profilaktikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-1887, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17680, įsigalioja 2021-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-18 Nr. V-1889, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17681, įsigalioja 2021-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos republikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-1893, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17731, įsigalioja 2021-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. V-1894, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17730, įsigalioja 2021-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1901, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17773, įsigalioja 2021-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. v-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1906, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17783, įsigalioja 2021-08-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. V-1919, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17838, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. V-1920, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17839, įsigalioja 2021-08-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 668 „Dėl Reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. V-1922, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17840, įsigalioja 2021-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-17 Nr. ĮV-966, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17649, įsigalioja 2022-01-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. V-315, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17697, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl neteisėtą migraciją suvaldant dalyvaujančių pareigūnų psichologinės reabilitacijos
(2021-08-19 Nr. 10V-33, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17686, įsigalioja 2021-08-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. 1V-670, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17733, įsigalioja 2021-08-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. 1-227, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17860, įsigalioja 2021-08-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Dzūkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“), paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2021-08-19 Nr. 03-121, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17745, įsigalioja 2021-08-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. 03-122, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17746, įsigalioja 2021-08-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. 03-123, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17747, įsigalioja 2021-08-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-420 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. 1-489, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17770, įsigalioja 2021-08-21)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-359 „Dėl Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo reikalavimų ir šių asmenų atitikties fizinio parengtumo reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. 1-493, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17844, įsigalioja 2021-08-25)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. 2021/20-2-34, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17810, įsigalioja 2021-08-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. B1-679, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17782, įsigalioja 2021-08-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. B1-683, TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17824, įsigalioja 2021-08-24)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. DI-714 „Dėl Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. DIE-543, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17848, įsigalioja 2021-08-25)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
(2021-08-24 Nr. T1-160, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17849, įsigalioja 2021-08-25)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T-28 „Dėl tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. TE-54(2021), TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17861, įsigalioja 2021-08-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-19 Nr. V-343, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17720, įsigalioja 2021-08-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išvykimo iš darbo vietos ir komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-18 Nr. 2BE-219, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17667, įsigalioja 2021-08-19)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. 2V-172 (1.4), TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17816, įsigalioja 2021-08-24)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. 2V-284, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17841, įsigalioja 2021-08-25)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų komisijos nario (-ės) konfidencialumo pasižadėjimo, Ekspertų komisijos nario (-ės) nešališkumo deklaracijos, Ekspertų komisijos nario (-ės) patvirtinimo dėl nepriekaištingos reputacijos formų patvirtinimo
(2021-08-23 Nr. 4LKT-16(1.3 E), TAR, 2021-08-23, kodas 2021-17813, įsigalioja 2021-08-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, vidaus struktūrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. 5-V-683, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17759, įsigalioja 2021-09-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 5-V-525 „Dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-24 Nr. 5-V-692, TAR, 2021-08-24, kodas 2021-17843, įsigalioja 2021-08-25)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. V-925, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17694, įsigalioja 2021-08-20)


<< Atgal