Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 35

2022 m. rugsėjo 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų įgyvendinimo Lietuvoje
(2022-08-24 Nr. 877, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17929, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 880, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17899, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1340 „Dėl Karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 881, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17900, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 882, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17901, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos
(2022-08-31 Nr. 883, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18143, įsigalioja 2022-09-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 885, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18148, įsigalioja 2022-09-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 889, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18160, įsigalioja 2022-09-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 890, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18225, įsigalioja 2022-09-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 961 „Dėl Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 893, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18228, įsigalioja 2022-09-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-269 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 1K-303, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17957, įsigalioja 2022-09-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 1K-306, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18139, įsigalioja 2022-09-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 1K-307, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18140, įsigalioja 2022-09-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. A1-571, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17970, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. A1-572, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17971, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų, suteiktų papildomo asmens sveikatos tyrimo metu, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms atliekant neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūrą, įkainių patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. A1-575/V-1395, TAR 2022-08-31, kodas 2022-18070, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. A1-576, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18104, įsigalioja 2022-09-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-09 „Užtikrinti stereotipais pagrįsto požiūrio į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje bei visuomenėje paplitimo mažėjimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-01 Nr. A1-580, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18171, įsigalioja 2022-09-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. A1-581, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18184, įsigalioja 2022-09-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. A1-586/V-1423, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18322, įsigalioja 2022-09-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. A1-587/V-1422, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18323, įsigalioja 2022-09-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 4-960, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18105, įsigalioja 2022-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 4-961, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18113, įsigalioja 2022-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 4-962, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18173, įsigalioja 2022-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 4-550 „Dėl Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 4-964, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18116, įsigalioja 2022-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-05 Nr. 4-969, TAR 2022-09-05, kodas 2022-18289, įsigalioja 2022-09-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. D1-290, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17897, įsigalioja 2022-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. D1-291, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17984, įsigalioja 2022-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-09-01 Nr. D1-292, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18164, įsigalioja 2022-09-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. D1-293, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18253, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 73 „Dėl Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-02 Nr. D1-294, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18254, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. D1-295/A1-584, TAR 2022-09-05, kodas 2022-18299, įsigalioja 2022-09-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. V-1334, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17986, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. V-1335, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17987, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-1337, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18083, įsigalioja 2022-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-855 „Dėl Valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo dalykų grupes“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-1338, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18084, įsigalioja 2022-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. V-1343, TAR 2022-08-31, kodas 2022-18064, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. V-1350, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18244, įsigalioja 2022-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. V-1356, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18245, įsigalioja 2022-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo
(2022-09-02 Nr. V-1377, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18255, įsigalioja 2022-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2023 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir tarpinio patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo
(2022-09-02 Nr. V-1378, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18256, įsigalioja 2022-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo
(2022-09-02 Nr. V-1379, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18257, įsigalioja 2022-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose 2022 metais
(2022-09-02 Nr. V-1381, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18259, įsigalioja 2022-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-1388, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17972, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-1397, TAR 2022-08-31, kodas 2022-18065, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-575 „Dėl Kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. V-1405, TAR 2022-09-05, kodas 2022-18287, įsigalioja 2022-09-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1413, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18349, įsigalioja 2022-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. Įsakymo Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1416, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18317, įsigalioja 2022-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1417, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18318, įsigalioja 2022-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1418, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18320, įsigalioja 2022-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1419, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18319, įsigalioja 2022-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1420, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18321, įsigalioja 2022-09-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 1R-298, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17918, įsigalioja 2022-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-09-02 Nr. 1R-301, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18239, įsigalioja 2022-09-03)

Energetikos ministro, Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. 1-251/D1-275/3-412, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17948, įsigalioja 2022-09-01)

Energetikos ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1-256/4-1205 „Dėl Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento ir Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 1-260/4-959, TAR 2022-08-31, kodas 2022-18045, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 3D-521, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17931, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 3D-522, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17932, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 3D-525, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17977, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 3D-527, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18141, įsigalioja 2022-09-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. 3D-528, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18230, įsigalioja 2022-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2022-09-02 Nr. 3D-529, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18233, įsigalioja 2022-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. 3D-532, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18278, įsigalioja 2022-09-03)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-299 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso pavyzdžio (dokumento blanko privalomosios formos) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. V-280, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18362, įsigalioja 2022-09-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-1 „Dėl Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 1V-571, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17938, įsigalioja 2022-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1V-865 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. 1V-575, TAR 2022-08-31, kodas 2022-18013, įsigalioja 2022-09-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-01 Nr. V-693, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18117, įsigalioja 2022-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. V-694, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18115, įsigalioja 2022-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karinių specialybių kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygų ir tvarkos ir priedo už karinių specialybių kvalifikacines kategorijas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-01 Nr. V-695, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18121, įsigalioja 2022-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos minstro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-06 Nr. V-710, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18369, įsigalioja 2022-09-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. VA-65, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18161, įsigalioja 2022-09-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. VA-66, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18163, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsultacinės tarybos nuostatų patvirtinimo
(2022-09-05 Nr. VA-67, TAR 2022-09-05, kodas 2022-18313, įsigalioja 2022-09-06)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-337, TAR 2022-09-05, kodas 2022-18297, įsigalioja 2022-09-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 1BE-639, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18128, įsigalioja 2022-09-02)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-06 Nr. 2-197, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18367, įsigalioja 2022-09-07)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-195, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18246, įsigalioja 2022-09-03)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Patikrinimų, atliekamų įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemones, atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. V-198, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18247, įsigalioja 2022-11-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-989 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-02 Nr. (1.72E)1A-1006, TAR 2022-09-02, kodas 2022-18248, įsigalioja 2022-09-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. 1K-265, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18183, įsigalioja 2022-09-02)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos eksperto nešališkumo deklaracijos formos patvirtinimo
(2022-09-05 Nr. 4LKT-20(1.3E), TAR 2022-09-05, kodas 2022-18293, įsigalioja 2022-09-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. B1-618, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18350, įsigalioja 2022-09-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-31 Nr. V-263, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18368, įsigalioja 2022-09-07)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliojo aprūpintojo skyrimo ir jo veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. V-70, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17936, įsigalioja 2022-09-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-31 Nr. V-71, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17937, įsigalioja 2022-09-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 2V-236 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 2V-246 (1.4), TAR 2022-08-31, kodas 2022-17927, įsigalioja 2022-09-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 2V-247 (1.4), TAR 2022-08-31, kodas 2022-17928, įsigalioja 2022-09-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-08-31 Nr. 2V-249 (1.4), TAR 2022-08-31, kodas 2022-18003, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms
(2022-09-06 Nr. Sp-73, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18392, įsigalioja 2022-09-07)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos patvirtinimo
(2022-09-06 Nr. Sp-74, TAR 2022-09-06, kodas 2022-18393, įsigalioja 2022-09-07)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-30 Nr. V-715, TAR 2022-08-31, kodas 2022-17939, įsigalioja 2022-09-01)


<< Atgal