Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 9

2023 m. kovo 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. kovo 1 d. – 2023 m. kovo 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-03-03 Nr. (22.35E)3-1198, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04023, įsigalioja 2023-03-06)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 119, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03840, įsigalioja 2023-03-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 121, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03978, įsigalioja 2023-03-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos
(2023-03-01 Nr. 131, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04114, įsigalioja 2023-03-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A1-226 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. A1-129, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03741, įsigalioja 2023-03-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-50 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. A1-134, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03984, įsigalioja 2023-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. A1-136, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03985, įsigalioja 2023-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. A1-137, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03988, įsigalioja 2023-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. A1-139, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03986, įsigalioja 2023-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymą
(2023-03-03 Nr. A1-140, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03987, įsigalioja 2023-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. D1-64, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04002, įsigalioja 2023-03-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. V-238, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03715, įsigalioja 2023-03-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimo Studijų kokybės vertinimo centrui
(2023-03-01 Nr. V-240, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03716, įsigalioja 2023-03-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo
(2023-03-01 Nr. V-241, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03717, įsigalioja 2023-03-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Technologijų mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2023-03-02 Nr. V-247, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03860, įsigalioja 2023-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į Regioninius centrus, sąrašo patvirtinimo
(2023-03-02 Nr. V-251, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03890, įsigalioja 2023-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-251 „Dėl Specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius centrus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. V-253, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04007, įsigalioja 2023-03-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. V-255, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04008, įsigalioja 2023-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-07 Nr. V-267, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04097, įsigalioja 2023-03-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-818 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. V-282, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03781, įsigalioja 2023-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. V-292, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03952, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. V-293, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03953, įsigalioja 2023-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. V-294, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03954, įsigalioja 2023-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. V-295, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03955, įsigalioja 2023-03-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. V-300, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04020, įsigalioja 2023-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. V-306, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04087, įsigalioja 2023-03-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1758 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. V-307, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04088, įsigalioja 2023-03-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 3-87, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03838, įsigalioja 2023-03-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. 3-92, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03969, įsigalioja 2023-03-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2023 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2023-03-01 Nr. 3D-112, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03718, įsigalioja 2023-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 3D-113, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03719, įsigalioja 2023-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 3D-114, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03720, įsigalioja 2023-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 3D-117, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03756, įsigalioja 2023-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl Duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 3D-122, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03879, įsigalioja 2023-03-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-862 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pajamų stabilizavimo priemonės (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-02 Nr. 3D-123, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03880, įsigalioja 2023-03-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3d-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 3D-126, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04015, įsigalioja 2023-03-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 3D-129, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04034, įsigalioja 2023-03-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. 3D-131, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04082, įsigalioja 2023-03-08)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikai prioritetinių renginių tarptautinėse organizacijose 2023 metais sąrašo patvirtinimo
(2023-03-06 Nr. V-82, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04003, įsigalioja 2023-03-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 1V-105, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03844, įsigalioja 2023-03-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo
(2023-03-06 Nr. 1V-107, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04016, įsigalioja 2023-03-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. 1V-116, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04110, įsigalioja 2023-03-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. VA-15, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03877, įsigalioja 2023-03-03)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. EV-43, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04102, įsigalioja 2023-03-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-02-27 Nr. 1BE-136, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03782, įsigalioja 2023-03-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 1BE-143, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03783, įsigalioja 2023-03-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 1BE-154, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03873, įsigalioja 2023-03-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 1BE-155, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03967, įsigalioja 2023-03-04)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Duomenų subjektų teisių apribojimų įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo
(2023-02-28 Nr. 1S-29 (2023), TAR 2023-03-01, kodas 2023-03763, įsigalioja 2023-05-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-03-02 Nr. V-46, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03956, įsigalioja 2023-03-04)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. VKE-57, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03881, įsigalioja 2023-03-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2023 metais patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 03-49, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03778, įsigalioja 2023-03-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-40 „Dėl Lietuvos banko konkurso „Tyrimų centro iššūkis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 03-50, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03722, įsigalioja 2023-03-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 03-180 „Dėl Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 03-52, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03766, įsigalioja 2023-03-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 03-193 „Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 03-55, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03723, įsigalioja 2023-03-02)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Degalinėse parduodant dozuojamų degalų kiekio patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-23 Nr. 11V-34(1.2), TAR 2023-03-06, kodas 2023-04012, įsigalioja 2023-03-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. O3E-230, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03882, įsigalioja 2023-03-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. O3E-239, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03886, įsigalioja 2023-03-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. O3E-250, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03979, įsigalioja 2023-03-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo
(2023-03-03 Nr. O3E-252, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03980, įsigalioja 2023-03-04)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. T1-71, TAR 2023-03-06, kodas 2023-04024, įsigalioja 2023-03-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veterinarinių vaistų registracijos, registracijos sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir registracijos panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-03 Nr. B1-132, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03961, įsigalioja 2023-03-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius dėl panaudotų veterinarinių vaistų formos patvirtinimo ir teikimo
(2023-03-03 Nr. B1-137, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03962, įsigalioja 2023-03-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. B1-175 „Dėl Ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo duomenų taisymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. B1-138, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03965, įsigalioja 2023-03-04)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio 2023 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
(2023-03-03 Nr. A1-118, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03975, įsigalioja 2023-03-04)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2022 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2023-03-02 Nr. V1-31, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03937, įsigalioja 2023-03-03)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nevalstybinių aukštųjų mokyklų, ketinančių nebevykdyti studijų ir su studijomis susijusios veiklos, studijų kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-06 Nr. V-23, TAR 2023-03-07, kodas 2023-04085, įsigalioja 2023-03-08)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 2-35, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03836, įsigalioja 2023-03-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-290 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijoje vidiniais informacijos teikimo kanalais gautų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 2BE-37, TAR 2023-03-01, kodas 2023-03738, įsigalioja 2023-03-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2BE-288 „Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-03 Nr. 2BE-39, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03968, įsigalioja 2023-03-23)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 2V-167 (1.4) „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-59 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04081, įsigalioja 2023-03-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 2V-272 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-60 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04093, įsigalioja 2023-03-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 2V-163 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-61 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04086, įsigalioja 2023-03-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 2V-126 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-62 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04095, įsigalioja 2023-03-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 2V-7 (1.4E) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-63 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04098, įsigalioja 2023-03-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 2V-64 (1.4E), TAR 2023-03-07, kodas 2023-04103, įsigalioja 2023-03-08)


<< Atgal