Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 26

2023 m. liepos 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. birželio 28 d. – 2023 m. liepos 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1730 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2108, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13408, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-06-28 Nr. (22.35E)3-3809, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12951, įsigalioja 2023-06-28)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašo patvirtinimo
(2023-06-28 Nr. 498, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13304, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 59 „Dėl Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 499, TAR 2023-06-29, kodas 2023-12978, įsigalioja 2023-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 500, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13084, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 501, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13085, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 504, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13154, įsigalioja 2023-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl projekto „Rail baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios
(2023-06-28 Nr. 506, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13263, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ar tarptautines karines ar gynybos institucijas, ir žvalgybos pareigūnų, perkeltų į užsienio valstybių ar tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos užsienyje apmokėjimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 511, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13209, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį
(2023-06-28 Nr. 512, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13266, įsigalioja 2023-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 513, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13267, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 514, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13576, įsigalioja 2023-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 515, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13577, įsigalioja 2023-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2023-06-28 Nr. 516, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13390, įsigalioja 2023-07-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-06-29 Nr.  KT60-N7/2023, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13152, įsigalioja 2023-06-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-435 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 1K-249, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12932, įsigalioja 2023-06-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 1K-254, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13386, įsigalioja 2023-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 1K-256, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13828, įsigalioja 2023-07-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 1K-257, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13829, įsigalioja 20234-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 1K-259, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13854, įsigalioja 2023-07-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. A1-433, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13187, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-653 „Dėl Informacijos, kurią policijos pareigūnai turėtų pateikti smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, gavimo iš institucijų bei įstaigų ir šios informacijos skelbimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje tvarkos aprašo bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių (jei jų nėra, artimiausių savivaldybių teritorijose veikiančių) įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašo rekomendacinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. A1-434, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13194, įsigalioja 2023-06-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-04 „Užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų įvairovę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. A1-435, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13195, įsigalioja 2023-06-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. A1-439, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13398, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. A1-446, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13876, įsigalioja 2023-07-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 4-356, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13121, įsigalioja 2023-06-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 4-359, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13378, įsigalioja 2023-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų Lietuvos startuolių dalyvavimui užsienio šalių renginiuose skatinti skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. 4-364, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13379, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. D1-216, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13281, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. D1-217, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13288, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. D1-218, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13452, įsigalioja 2023-07-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. D1-219, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13307, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl žinybinės statistikos
(2023-06-27 Nr. V-910, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12919, įsigalioja 2023-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. V-913, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13269, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-923, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13270, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-924, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13271, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. V-925, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13272, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2023 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vėliausios galimos skelbimo datos nustatymo
(2023-07-03 Nr. V-931, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13557, įsigalioja 2023-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-102 „Dėl fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis proporcijų nustatymo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-936, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13560, įsigalioja 2023-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-937, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13562, įsigalioja 2023-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-03 Nr. V-940, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13692, įsigalioja 2023-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-03 Nr. V-941, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13693, įsigalioja 2023-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-943, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13722, įsigalioja 2023-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. V-727, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13745, įsigalioja 2023-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
((2023-06-28 Nr. V-733, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12893, įsigalioja 2023-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo 11.2 priedo įgyvendinimo
28 Nr. V-737/B1-466, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13394, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-739, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13142, įsigalioja 2023-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-741, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13193, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-742, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13197, įsigalioja 2023-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. balandžio 19 d. įsakyme Nr. V-465 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-06-29 Nr. V-743, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13198, įsigalioja 2023-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 161:2017 „Gydytojas vaikų alergologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-744, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13746, įsigalioja 2023-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-745, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13199, įsigalioja 2023-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. V-746, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13274, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. V-748, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13276, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1443 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-756, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13672, įsigalioja 2023-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimų bei vidutinės gydymo suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionare trukmės patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-757, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13676, įsigalioja 2023-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2018 „Operacinės slaugytojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-758, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13776, įsigalioja 2023-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. V-761, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13865, įsigalioja 20234-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. V-762, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13868, įsigalioja 2023-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. V-764, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13873, įsigalioja 2023-07-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3-318, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13098, įsigalioja 2023-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3-319, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13099, įsigalioja 2023-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-187 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. 3-322, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13691, įsigalioja 2023-07-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 1-186, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13189, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 1-187, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13188, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 1-188, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13191, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 1-192, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13416, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 1-194, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13402, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 1-196, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13412, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. ĮV-547, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13711, įsigalioja 2023-07-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-988 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. ĮV-550, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13382, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1.-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai““ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. ĮV-551, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13388, įsigalioja 2023-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
((2023-06-28 Nr. 3D-427, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12925, įsigalioja 2023-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m.strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 3D-430, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12933, įsigalioja 2023-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) papriemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal projektus ir lėšų gavėjus sąrašo bei pareiškėjų ir projektų, kuriems lėšos neskiriamos, sąrašo patvirtinimo
(2023-06-28 Nr. 3D-432, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12970, įsigalioja 2023-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-786 „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-28 Nr. 3D-433, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12971, įsigalioja 2023-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-879 „Dėl Priemonių už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3D-434, TAR 2023-06-29, kodas 2023-12970, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3D-436, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13111, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3D-437, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13112, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 3D-438, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13114, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-112 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2023 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 3D-439, TAR 2023-07-02, kodas 2023-13423, įsigalioja 2023-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-523 „Dėl lėšų, sukauptų pritaikius finansinę drausmę tiesioginėms išlaidoms, išmokėjimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 3D-440, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13418, įsigalioja 2023-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-83 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2023 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 3D-443, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13419, įsigalioja 2023-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3D-518 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 3D-445, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13406, įsigalioja 2023-07-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-223, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13721, įsigalioja 2023-07-04)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Šengeno vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-04 Nr. V-227, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13855, įsigalioja 2023-07-05)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. V-282, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13840, įsigalioja 2023-07-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. 1V-401, TAR 2023-06-29, kodas 2023-12973, įsigalioja 2023-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl funkcijų paskirstymo tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. 1V-402, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13088, įsigalioja 2023-06-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. 1V-410, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13186, įsigalioja 2023-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1V-80 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-265 „Dėl Apskrities teritoriją sudarysiančių savivaldybių sąrašo, savivaldybę sudarysiančių gyvenamųjų vietovių sąrašo ir savivaldybės teritorijos ribų schemos M 1:50 000 rengimo reikalavimų, taip pat šių sąrašų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-30 Nr. 1V-415, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13396, įsigalioja 2023-07-01)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-03 Nr. 1V-420/V-222, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13775, įsigalioja 2023-07-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. V-480, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13818, įsigalioja 2023-07-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-548, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13642, įsigalioja 2023-07-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Krašto apsaugos sistemos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-03 Nr. V-549, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13656, įsigalioja 2023-07-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. EV-105, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13639, įsigalioja 2023-07-04)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. EV-106, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13640, įsigalioja 2023-07-04)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 27V-97 „Dėl kontaktiniu būdu organizuojamų konkursų“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-04 Nr. V-52, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13849, įsigalioja 2023-07-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1BE-575 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 1BE-460, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12928, įsigalioja 2023-06-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-06-30 Nr. 1BE-484, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13686, įsigalioja 2023-07-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. 1BE-487, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13831, įsigalioja 2023-07-05)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-79 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 1V-96, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13206, įsigalioja 2023-06-30)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo nagrinėjant administracinius ginčus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. 1VE-24, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13359, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 6P-49-(1.1.E), TAR 2023-06-28, kodas 2023-12929, įsigalioja 2023-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. V-130, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13380, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-144 „Dėl Medžiagų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-29 Nr. B1-472, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13399, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. (1.72E)1A-897, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13832, įsigalioja 2023-07-05)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Prašymo išduoti gido pažymėjimą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 1-123, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12942, įsigalioja 2023-06-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 1K-173, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13295, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei Papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2023-07-03 Nr. 1K-174, TAR 2023-07-03, kodas 2023-13720, įsigalioja 2023-07-04)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, teikimo vidaus taisyklių patvirtinimo
2023-06-22 Nr. BV-164, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13357, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-108 „Dėl Paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. Į-181, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13299, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. N-3 (201), TAR 2023-06-29, kodas 2023-13192, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašo derinimo
(2023-06-28 Nr. O3E-829, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12937, įsigalioja 2023-06-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2023-06-29 Nr. O3E-857, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13170, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2023-06-29 Nr. O3E-858, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13171, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2023-06-29 Nr. O3E-859, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13173, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2023-06-29 Nr. O3E-860, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13174, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2023-06-29 Nr. O3E-861, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13175, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 metų finansinio pajėgumo vertinimo
(2023-06-29 Nr. O3E-862, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13176, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2022 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2023-06-29 Nr. O3E-865, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13177, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2023-06-29 Nr. O3E-867, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13178, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. O3E-868, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13180, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo
(2023-06-30 Nr. O3E-886, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13300, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. V-352, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13202, įsigalioja 2023-07-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. V-42, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13392, įsigalioja 2023-07-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. V-58, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13086, įsigalioja 2023-06-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Sutarčių dėl infrastruktūros naudojimo su autobusų stotimis ir oro uostais sudarymo sąlygų patvirtinimo
(2023-06-28 Nr. 2BE-165, TAR 2023-06-28, kodas 2023-12927, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių Lietuvos oro uostų orlaivių triukšmo stebėsenos taškų nustatymo
(2023-07-04 Nr. 2BE-170, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13822, įsigalioja 2023-07-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-625 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. TN-292, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13310, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“ valstybinio bendrojo finansavimo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. V-53, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13196, įsigalioja 2023-06-30)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 2-95 „Dėl Atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) išrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 Nr. 2-93, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13113, įsigalioja 2023-06-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-35 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. 5-V-547, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13309, įsigalioja 2023-07-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-758 „Dėl Duomenų apie užsienietį tikrinimo, siekiant nustatyti, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, ir išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 5-V-554, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13800, įsigalioja 2023-09-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. I-306 „Dėl Rekomendacijų dėl kardomųjų priemonių, išskyrus suėmimą, skyrimo ikiteisminio tyrimo metu tvarkos ir nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. I-146, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13296, įsigalioja 2023-07-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-30 Nr. I-148, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13397, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Specializuotos atviro tipo bausmės atlikimo vietos veiklos aprašo patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. V-497/V-163, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13403, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų etikos kodekso ir Lietuvos kalėjimų tarnybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. V-499, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13391, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl pajamų, gautų iš individualios veiklos realizavus sukurtus gaminius, dalies dydžio, pervedamo į nuteistųjų socialinei paramai skirtą fondą, nustatymo
(2023-07-04 Nr. V-511, TAR 2023-07-04, kodas 2023-13887, įsigalioja 2023-07-05)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-29 Nr. 22.3-97, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13149, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Augalų apsaugos produktų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo anketos APRŪ-02 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. DĮ-162, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13200, įsigalioja 2023-06-30)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu statistinės ataskaitos TU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-29 Nr. DĮ-163, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13201, įsigalioja 2023-06-30)


<< Atgal