Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 33

2023 m. rugpjūčio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugpjūčio 16 d. – 2023 m. rugpjūčio 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-08-16 Nr. (22.35E)3-4776, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16240, įsigalioja 2023-08-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 641, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16252, įsigalioja 2023-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 643, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16309, įsigalioja 2023-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 654, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16428, įsigalioja 2023-08-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 655, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16429, įsigalioja 2023-08-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 657, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16477, įsigalioja 2023-08-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 658, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16478, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 659, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16479, įsigalioja 2023-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. 1K-293, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16438, įsigalioja 2023-08-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. A1-554, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16400, įsigalioja 2023-08-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema (BEPS)“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 12 veiklos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ kvietimo teikti paraiškas finansuoti projektą Nr. PMIF-1.01-V-01 patvirtinimo
(2023-08-21 Nr. A1-559, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16423, įsigalioja 2023-08-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2023-08-16 Nr. 4-448, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16253, įsigalioja 2023-08-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 4-451, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16308, įsigalioja 2023-08-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. D1-281, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16255, įsigalioja 2023-08-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. D1-282, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16315, įsigalioja 2023-08-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-18 Nr. D1-284, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16382, įsigalioja 2023-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-3 „Dėl Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. D1-285, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16394, įsigalioja 2023-08-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. D1-286, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16453, įsigalioja 2023-08-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. V-1071, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16293, įsigalioja 2023-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. V-1072, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16291, įsigalioja 2023-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. V-1073, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16301, įsigalioja 2023-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. V-1079/A1-555/V-924, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16411, įsigalioja 2023-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-864 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. V-913, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16239, įsigalioja 2023-08-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1825 „Dėl Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. V-914, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16249, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. V-915, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16250, įsigalioja 2023-08-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. V-916, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16266, įsigalioja 2023-08-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. V-919, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16404, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. V-929, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16493, įsigalioja 2023-08-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1R-263, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16312, įsigalioja 2023-08-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 1-264, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16375, įsigalioja 2023-09-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-379 „Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 1-265, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16237, įsigalioja 2023-08-17)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 1-266, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16238, įsigalioja 2023-08-17)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1-267, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16376, įsigalioja 2023-09-01)

Energetikos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. 1-273/1V-543, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16474, įsigalioja 2023-08-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. 1-275, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16488, įsigalioja 2023-08-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. 1-279, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16489, įsigalioja 2023-08-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl kultūros centrų premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. ĮV-671, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16303, įsigalioja 2023-08-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-157 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2023 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2023 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-18 Nr. 3D-550, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16378, įsigalioja 2023-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2023-08-18 Nr. 3D-552, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16379, įsigalioja 2023-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-18 Nr. 3D-553, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16384, įsigalioja 2023-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3D-575 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Veiksmai, kuriais siekiama valdyti, išsaugoti ar praturtinti vandenų biologinę įvairovę“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. 3D-555, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16403, įsigalioja 2023-08-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. V-663, TAR 2023-08-16, kodas 2023-16247, įsigalioja 2023-08-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą, profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo ir jos pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-18 Nr. V-666, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16387, įsigalioja 2023-08-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Prisijungimo prie Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-21 Nr. V-669, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16402, įsigalioja 2023-08-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. VA-59, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16450, įsigalioja 2023-08-23)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1S-98, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16304, įsigalioja 2023-08-18)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Peticijų nagrinėjimo viešųjų pirkimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-21 Nr. 1S-99, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16437, įsigalioja 2023-08-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1BE-588, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16358, įsigalioja 2023-08-19)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-179 „Dėl deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (jo dalies) ar statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1V-115, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16368, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1V-116, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16369, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-181 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1V-117, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16370, įsigalioja 2023-11-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. VE-444 (1.3 E), TAR 2023-08-21, kodas 2023-16408, įsigalioja 2023-08-22)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2023-08-22 Nr. 11V-139-(1.2), TAR 2023-08-22, kodas 2023-16446, įsigalioja 2023-08-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 1-429 /2023 (1.4 E), TAR 2023-08-17, kodas 2023-16324, įsigalioja 2023-08-18)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-16 Nr. 1S-124 (2023), TAR 2023-08-17, kodas 2023-16319, įsigalioja 2023-08-18)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 1S-24 (2023), TAR 2023-08-18, kodas 2023-16374, įsigalioja 2023-08-19)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl Dauginamosios medžiagos kiekių ir jos pateikimo terminų augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimams atlikti patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. A1-486, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16396, įsigalioja 2024-01-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. DI-678 „Dėl Reikalavimų nuotolinio lošimo įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. DIE-418, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16364, įsigalioja 2023-08-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. O3E-613 „Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-18 Nr. O3E-1198, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16363, įsigalioja 2023-08-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo‘‘ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. V-159, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16296, įsigalioja 2023-08-18)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl stipendijų dokumentų formų patvirtinimo
(2023-08-22 Nr. KMPF-64(1.15E), TAR 2023-08-22, kodas 2023-16494, įsigalioja 2023-08-23)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „MEDIA“ valstybinio bendrojo finansavimo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-18 Nr. V-55, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16380, įsigalioja 2023-08-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 2BE-111 „Dėl karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose ir aerodromo skrydžių valdymo rajonuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. 2BE-202, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16405, įsigalioja 2023-08-22)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 47V-127 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos personalinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-22 Nr. 47V-659, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16448, įsigalioja 2023-08-23)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. T1-401 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo
(2023-08-21 Nr. T1-68, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16401, įsigalioja 2023-09-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliekamų kontrolinių pirkimų tvarkos aprašo tvirtinimo
(2023-08-21 Nr. T1-69, TAR 2023-08-21, kodas 2023-16410, įsigalioja 2023-08-22)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-11 Nr. V-622, TAR 2023-08-18, kodas 2023-16366, įsigalioja 2023-08-19)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-08-17 Nr. DĮ-182, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16306, įsigalioja 2023-08-18)


<< Atgal