Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 36

2023 m. rugsėjo 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugsėjo 6 d. – 2023 m. rugsėjo 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. 703, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17684, įsigalioja 2023-09-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. 710, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17795, įsigalioja 2023-09-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-269 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. 1K-315, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17902, įsigalioja 2023-09-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. 1K-316, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17905, įsigalioja 2023-09-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-28 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 1K-318, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18029, įsigalioja 2023-09-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. A1-586, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17653, įsigalioja 2023-09-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. A1-587, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17654, įsigalioja 2023-09-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. A1-591, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17741, įsigalioja 2023-09-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. A1-598, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17981, įsigalioja 2023-09-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-07 Nr. 4-497, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17805, įsigalioja 2023-09-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. 4-501, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17806, įsigalioja 2023-09-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4-1096 „Dėl Subsidijų pagal priemonės „Organizuoti inovacijų skatinimo veiklą“ veiklą „Įmonių inovacinės veiklos (produktų komercializavimo) skatinimas“ skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-12 Nr. 4-506, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18045, įsigalioja 2023-09-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-05 Nr. D1-308, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17570, įsigalioja 2023-09-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Laukinių augalų ir grybų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-07 Nr. D1-310, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17790, įsigalioja 2023-09-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. D1-311, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17906, įsigalioja 2023-09-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 „Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. D1-312, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18019, įsigalioja 2023-09-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo
(2023-09-06 Nr. V-1173, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17609, įsigalioja 2023-09-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. V-1174, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17617, įsigalioja 2023-09-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-824 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. V-1176, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17712, įsigalioja 2023-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo
(2023-09-07 Nr. V-1178, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17713, įsigalioja 2023-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir Nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. V-1180, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17746, įsigalioja 2023-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. V-1182, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17800, įsigalioja 2023-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-615 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. V-1183, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17801, įsigalioja 2023-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2030 metų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ugdymo taikant kūrybiškumą (STEAM) stiprinimo plano patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. V-1185, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17908, įsigalioja 2023-09-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. V-1187, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17978, įsigalioja 2023-09-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-1188, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17979, įsigalioja 2023-09-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo
(2023-09-12 Nr. V-1203, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18043, įsigalioja 2023-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 96:2021 „Gydytojas endokrinologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-963, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17939, įsigalioja 2023-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-964, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17940, įsigalioja 2023-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-970, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17942, įsigalioja 2023-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. V-971, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17948, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo iki 2025 metų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-11 Nr. V-976, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17946, įsigalioja 2023-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-764 „Dėl Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-979, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17949, įsigalioja 2023-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-1173 „Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V-980, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17950, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 ,,Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. V-985, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18010, įsigalioja 2023-09-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 1R-274 „Dėl Elektroniniu būdu tvarkomo notarinio registro pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 1R-279, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18014, įsigalioja 2023-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 3-396, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18036, įsigalioja 2023-09-13)

Energetikos ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1-345/V-2322/22.3-200 „Dėl Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 1-289/V-988/22.3-107, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18040, įsigalioja 2023-09-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl metinių temų 2024 m. tvirtinimo
(2023-08-30 Nr. ĮV-696, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17615, įsigalioja 2023-09-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-09-07 Nr. 3D-589, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17714, įsigalioja 2023-09-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-09-07 Nr. 3D-595, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17796, įsigalioja 2023-09-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-280 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. 3D-597, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17907, įsigalioja 2023-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 3D-599, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18012, įsigalioja 2023-09-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-107 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-06 Nr. 1V-586, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17648, įsigalioja 2023-09-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą
(2023-09-12 Nr. 1V-592, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18021, įsigalioja 2023-09-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. VA-64/1BE-636, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17957, įsigalioja 2023-09-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. VA-66, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18018, įsigalioja 2023-09-13)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 1S-109, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17569, įsigalioja 2023-09-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. O3E-1313, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17954, įsigalioja 2023-09-12)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. T1-229 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-08 Nr. T1-318, TAR 2023-09-08, kodas 2023-17860, įsigalioja 2023-09-09)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-08 Nr. V-175, TAR 2023-09-08, kodas 2023-17855, įsigalioja 2023-09-09)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. 2-117, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17771, įsigalioja 2023-09-08)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 2-9 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-12 Nr. 2-122, TAR 2023-09-12, kodas 2023-18031, įsigalioja 2023-09-13)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl papildomos privalomosios tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės formos patvirtinimo
(2023-09-06 Nr. (1.6)1-51, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17686, įsigalioja 2023-09-07)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl tauriųjų metalų ir jų gaminių bei brangakmenių kokybės pažymėjimo ir etiketės privalomųjų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-06 Nr. (1.6)1-52, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17740, įsigalioja 2023-09-08)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-07 Nr. 1-411, TAR 2023-09-07, kodas 2023-17752, įsigalioja 2023-09-08)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto išduodamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. V-18, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17644, įsigalioja 2023-09-07)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Prašymo išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketos pavyzdinių formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-01 Nr. V-19, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17645, įsigalioja 2023-09-07)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. V1-98, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17958, įsigalioja 2023-09-12)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, patvirtinimo
(2023-09-08 Nr. V-2023/95, TAR 2023-09-08, kodas 2023-17877, įsigalioja 2023-09-09)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-08 Nr. VKE-265, TAR 2023-09-08, kodas 2023-17867, įsigalioja 2023-09-12)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų vykdomų aviacijos saugumo mokymų ir egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. 2-3056, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17975, įsigalioja 2023-09-12)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 2V-228 (1.4E) „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-08 Nr. 2V-255(1.4E) , TAR 2023-09-08, kodas 2023-17874, įsigalioja 2023-09-09)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijos patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. KMPF-66(1.15E), TAR 2023-09-12, kodas 2023-18013, įsigalioja 2023-09-13)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-326 „Dėl Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-05 Nr. DĮ-189, TAR 2023-09-06, kodas 2023-17608, įsigalioja 2023-09-07)


<< Atgal