Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 41

2023 m. spalio 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. spalio 11 d. – 2023 m. spalio 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. 789, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20235, įsigalioja 2023-10-17)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72(3) straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalies, 2 dalies 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

(2023-10-12 Nr. KT86-A-N10/2023, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20188, įsigalioja 2023-10-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-301 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų specializuotai kompleksinei pagalbai teikti poreikio nustatymo, planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. A1-668, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20127, įsigalioja 2023-10-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2023 metų konkurso nominacijų patvirtinimo
(2023-10-12 Nr. A1-670, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20129, įsigalioja 2023-10-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso organizavimo 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-10-16 Nr. A1-674, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20231, įsigalioja 2023-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais, atrankos konkurso organizavimo 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-10-16 Nr. A1-675, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20232, įsigalioja 2023-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. A1-677, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20233, įsigalioja 2023-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. A1-678, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20234, įsigalioja 2023-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema (BEPS)“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 13 veiklos „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (valstybės projektų planavimo būdu)“ kvietimo teikti paraiškas finansuoti projektą Nr. PMIF-1.03-V-01 patvirtinimo
(2023-10-16 Nr. A1-679, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20260, įsigalioja 2023-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. A1-682/V-1092/V-1364, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20309, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-10-17 Nr. A1-683, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20318, įsigalioja 2023-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. A1-684, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20319, įsigalioja 2023-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. A1-685, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20320, įsigalioja 2023-10-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. 4-574, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20035, įsigalioja 2023-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 4-578, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20189, įsigalioja 2023-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. D1-341, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20126, įsigalioja 2023-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems viešosios paskirties pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-10-13 Nr. D1-344, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20213, įsigalioja 2023-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. D1-347, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20325, įsigalioja 2023-10-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. V-1296, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20134, įsigalioja 2023-10-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2024 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2024 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. V-1321, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20020, įsigalioja 2023-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl 2022 m. priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. V-1324, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20021, įsigalioja 2023-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2023 metais priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. V-1325, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20022, įsigalioja 2023-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2024 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. V-1326, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20025, įsigalioja 2023-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. V-1346, , TAR 2023-10-12, kodas 2023-20103, įsigalioja 2023-10-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03  „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. V-1348, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20130, įsigalioja 2023-10-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. V-1349, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20208, įsigalioja 2023-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. V-1355, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20237, įsigalioja 2023-10-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Gynybos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-10-17 Nr. V-1363, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20295, įsigalioja 2023-10-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos socialinių mokslų centro ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos tematikos patvirtinimo
(2023-10-17 Nr. V-1368, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20314, įsigalioja 2023-10-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1104 „Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. V-1077, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20016, įsigalioja 2023-10-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. V-1083, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20159, įsigalioja 2023-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. V-1084, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20220, įsigalioja 2023-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. V-1086, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20284, įsigalioja 2023-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. V-1088, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20289, įsigalioja 2023-10-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 229 „Dėl Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. V-1093, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20303, įsigalioja 2023-10-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. 3-432, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20033, įsigalioja 2023-10-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1-9 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. 1-328, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20262, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. ĮV-795, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20067, įsigalioja 2023-10-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-1029 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektų, finansuojamų valstybės biudžeto pažangos lėšomis, administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. ĮV-805, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20216, įsigalioja 2023-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-798 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. 3D-658, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20111, įsigalioja 2023-10-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-10-12 Nr. 3D-659, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20123, įsigalioja 2023-10-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-663, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20178, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-666, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20180, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies išmokų už 2023 m. išmokėjimo avansu
(2023-10-13 Nr. 3D-668, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20187, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-670, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20203, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-671, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20204, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-672, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20205, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-673, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20206, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-674, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20207, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-675, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20209, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-676, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20210, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės” patvirtinimo” pakeitimo
(2023-10-13 Nr. 3D-677, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20212, įsigalioja 2023-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-714 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. 3D-680, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20310, įsigalioja 2023-10-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m.birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. 3D-681, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20311, įsigalioja 2023-10-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. 3D-682, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20312, įsigalioja 2023-10-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. 3D-683, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20316, įsigalioja 2023-10-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo
(2023-10-11 Nr. 1V-650, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20027, įsigalioja 2023-10-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tipinio kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose plano patvirtinimo
(2023-10-16 Nr. V-840, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20256, įsigalioja 2023-10-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. V-843, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20281, įsigalioja 2023-10-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Akcizų lengvatų taikymo etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams, skirtiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4–7 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. VA-75/1BE-719, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20066, įsigalioja 2023-10-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. VA-76, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20253, įsigalioja 2023-10-17)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-16 Nr. VA-77, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20257, įsigalioja 2023-10-17)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Administracinių ginčų perdavimo nagrinėti teritoriniams padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-30 Nr. 1VE-25, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20201, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. 1K-261, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20071, įsigalioja 2023-10-12)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo
(2023-10-12 Nr. 1P-545-(1.3 E.), TAR 2023-10-12, kodas 2023-20094, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. B1-164 „Dėl Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-11 Nr. B1-626, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20075, įsigalioja 2023-10-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo
(2023-10-13 Nr. B1-694, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20190, įsigalioja 2023-10-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22-1 straipsnį, laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju
(2023-10-12 Nr. O3E-1478, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20139, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2024 metams perskaičiavimo
(2023-10-12 Nr. O3E-1479, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20140, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2024 metams nustatymo
(2023-10-12 Nr. O3E-1480, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20144, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-12 Nr. O3E-1481, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20145, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų viršutinių ribų 2024 metams koregavimo
(2023-10-17 Nr. O3E-1544, TAR 2023-10-17, kodas 2023-20317, įsigalioja 2023-10-18)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. T1-2373, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20076, įsigalioja 2023-10-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. V-542, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20061, įsigalioja 2023-10-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo
(2023-10-13 Nr. V-550, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20200, įsigalioja 2023-10-14)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. v-348 „Dėl Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-13 Nr. VE-517 (1.3 E), TAR 2023-10-13, kodas 2023-20191, įsigalioja 2024-01-08)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskyrimo 2023 metų kvietimo nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms
(2023-10-13 Nr. VF-2023/9, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20197, įsigalioja 2023-10-14)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. KS-66 „Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. KS-85, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20070, įsigalioja 2023-10-12)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. 2-143, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20028, įsigalioja 2023-10-12)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-11 Nr. 4-355, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20074, įsigalioja 2023-10-12)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktų pranešimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-12 Nr. T1-87, TAR 2023-10-12, kodas 2023-20118, įsigalioja 2023-10-13)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos darbų kainų statistinės ataskaitos KA-26 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-10 Nr. DĮ-224, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20017, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. DĮ-226, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20019, įsigalioja 2023-10-12)
Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos TKR-01 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-13 Nr. DĮ-230, TAR 2023-10-13, kodas 2023-20192, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-16 Nr. DĮ-231, TAR 2023-10-16, kodas 2023-20258, įsigalioja 2023-10-17)


<< Atgal