Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 43

2023 m. spalio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. spalio 25 d. – 2023 m. spalio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 100, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2185, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20808, įsigalioja 2023-10-26)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 11, 69, 76, 85 ir 118 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2186, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20810, įsigalioja 2023-10-26)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68-1 straipsnio pakeitimo ir 68-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2187, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20768, įsigalioja 2023-10-26)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2188, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20769, įsigalioja 2023-10-26)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2189, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20812, įsigalioja 2023-10-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 38-1, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2191, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20771, įsigalioja 2023-10-26)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11, 11-1 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2192, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20772, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2193, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20773, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 43 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2194, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20774, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2196, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21353, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu ir 2 priedu įstatymo Nr. XIV-917 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-31 Nr. XIV-2210, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21354, įsigalioja 2023-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2024–2028 metams patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. 805, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20922, įsigalioja 2023-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 807, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20924, įsigalioja 2023-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 811, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21025, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 816, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21036, įsigalioja 2023-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 817, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21037, įsigalioja 2023-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo priemonių, įtraukiamų į individualių mokymosi paskyrų sistemą, sąrašo, Prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių sąrašo ir Prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupių patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. 819, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21064, įsigalioja 2023-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 820, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21065, įsigalioja 2023-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sporto registro įsteigimo, Sporto registro nuostatų patvirtinimo ir Sporto registro veiklos pradžios nustatymo
(2023-10-25 Nr. 821, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21067, įsigalioja 2023-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 826, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21131, įsigalioja 2023-10-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2023 metų valstybės biudžeto dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti paskirstymo savivaldybėms
(2023-10-25 Nr. 1K-362, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20753, įsigalioja 2023-10-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 1K-363, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20754, įsigalioja 2023-10-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 1K-365, TAR 2023-10-27, kodas 2023-20972, įsigalioja 2023-10-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 1K-366, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21134, įsigalioja 2023-10-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. A1-698/V-1117, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20931, įsigalioja 2023-10-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-1.02-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 13-1 veiklą „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (konkursinių projektų planavimo būdu)“, patvirtinimo
(2023-10-31 Nr. A1-712, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21366, įsigalioja 2023-11-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. A1-715, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21367, įsigalioja 2023-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 4-984 „Dėl Planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. 4-610, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20925, įsigalioja 2023-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. 4-614, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20928, įsigalioja 2023-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 4-618, TAR 2023-10-27, kodas 2023-20996, įsigalioja 2023-10-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. D1-355, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20878, įsigalioja 2023-10-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Išmokų ūkio subjektams už perleidžiamas teises į žvejybos kvotą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. D1-356, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20890, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja rodiklių patvirtinimo
(2023-10-30 Nr. D1-358, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21209, įsigalioja 2023-11-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. D1-359, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21293, įsigalioja 2023-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Duomenų apie atliekų prevenciją, susidarymą ir tvarkymą skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. D1-360, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21296, įsigalioja 2023-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-521 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, esančių Vilniaus, Šalčininkų, Šiaulių rajonuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kelionių į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. V-1408, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20801, įsigalioja 2023-10-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. V-1411, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20908, įsigalioja 2023-10-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studijų kainų indeksavimo
(2023-10-26 Nr. V-1412, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20909, įsigalioja 2023-10-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-972 „Dėl paramos Ukrainos piliečių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose teikimo nuo 2023 metų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. V-1421, TAR 2023-10-27, kodas 2023-20997, įsigalioja 2023-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. V-1423, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21030, įsigalioja 2023-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-925 ,,Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. V-1428, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21126, įsigalioja 2023-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. Įsakymo Nr. V-244 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas pakilęs, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. V-1094, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21174, įsigalioja 2023-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. V-1115, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20949, įsigalioja 2023-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 71:2017 „Gydytojas geriatras“ teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. V-1116, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20926, įsigalioja 2023-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. V-1127, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21211, įsigalioja 2023-10-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-279 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 3-448, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20759, įsigalioja 2023-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. 3-449, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20760, įsigalioja 2023-10-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. 3-450, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20868, įsigalioja 2023-10-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinių lėšų perdavimo, administravimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. 3-452, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20879, įsigalioja 2023-10-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. 1-330, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20886, įsigalioja 2023-10-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-26 Nr. 1-331, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20887, įsigalioja 2023-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nenumatytų atvejų dėl kenkėjų patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo planų patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. 3D-703, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20799, įsigalioja 2023-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-716 „Dėl Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 3D-706, TAR 2023-10-27, kodas 2023-20974, įsigalioja 2023-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, Ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei Partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 3D-707, TAR 2023-10-27, kodas 2023-20976, įsigalioja 2023-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 3D-709, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21051, įsigalioja 2023-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Palūkanų, kurias sumokėjo ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio gamyba ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu ir nukentėję 2023 metais nuo labai smarkaus vėjo, labai smarkios audros ir (ar) labai stambios krušos, už suteiktas paskolas kompensavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-10-30 Nr. 3D-711, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21130, įsigalioja 2023-10-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 3D-713, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21170, įsigalioja 2023-10-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 3D-715, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21186, įsigalioja 2023-10-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 1V-686, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21127, įsigalioja 2023-10-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1V-426 „Dėl Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Vidaus saugumo fondo reikalavimams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 1V-689, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21142, įsigalioja 2023-10-31)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo valstybės sienos apsaugai ekstremaliosios situacijos metu sustiprinti
(2023-10-31 Nr. V-882, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21348, įsigalioja 2023-10-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. VA-79, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20794, įsigalioja 2023-10-26)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių administratoriaus taikos sutarties civilinėse ir administracinėse bylose sudarymo taisyklių patvirtinimo
(2023-10-27 Nr. VA-80, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21066, įsigalioja 2023-10-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2024 metais patvirtinimo
(2023-10-23 Nr. 03-155, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20757, įsigalioja 2023-10-26)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 11V-74 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 11V-202-(1.2), TAR 2023-10-30, kodas 2023-21206, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-31 Nr. 11V-205-(1.2), TAR 2023-10-31, kodas 2023-21277, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. 11V-207-(1.2), TAR 2023-10-31, kodas 2023-21279, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-177 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-10-31 Nr. 1V-140, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21350, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A1-113 „Dėl augalų rūšių veislių tikrinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. A1-635, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21031, įsigalioja 2024-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Duomenų teikimo Vedybų sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. VE-535 (1.3 E), TAR 2023-10-30, kodas 2023-21128, įsigalioja 2023-11-28)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 ,,Dėl Neatidėliotino informacijos apie kilusį gaisrą patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. 1-578 /2023 (1.4 E), TAR 2023-10-31, kodas 2023-21300, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. O3E-1602, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21082, įsigalioja 2023-10-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2023-10-27 Nr. O3E-1603, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21083, įsigalioja 2023-10-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. o3e-1603 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ klaidos ištaisymo
(2023-10-31 Nr. O3E-1608, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21364, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2023-10-31 Nr. O3E-1623, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21359, įsigalioja 2023-11-01)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. V-119, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20875, įsigalioja 2023-10-31)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VE-131 „Dėl konkurso ir atrankos eiti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. VE-94, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20763, įsigalioja 2023-10-26)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos užbaigimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-30 Nr. VKE-321, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21227, įsigalioja 2023-10-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Dalyvavimo sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumų (RVSM) tikrinimo ir (arba) stebėjimo programose plano
(2023-10-27 Nr. 2-3081, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21210, įsigalioja 2023-10-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-150 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 2-3082, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21212, įsigalioja 2023-10-31)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos rezervuojamosios oro erdvės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-27 Nr. 2BE-233, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21087, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-289 „Dėl Jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. 2BE-234, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21302, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 2BE-252 „Dėl Techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-10-31 Nr. 2BE-235, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21355, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 4LKT-21(1.3E) „Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 4LKT-18(1.3E), TAR 2023-10-27, kodas 2023-21081, įsigalioja 2023-10-28)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams dokumentų ir jų formų patvirtinimo ir dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams dokumentų ir jų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-10-27 Nr. V-79, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21150, įsigalioja 2023-10-31)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms organizuoti ir vykdyti skyrimo
(2023-10-27 Nr. VF-2023/11, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21105, įsigalioja 2023-10-28)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. 2V-301(1.4 E), TAR 2023-10-26, kodas 2023-20896, įsigalioja 2023-10-27)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-27 Nr. V-878, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21068, įsigalioja 2023-10-28)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių tapti lygtinio paleidimo komisijos nariais, atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams ir Asmenų, pageidaujančių savanoriauti ar lankytis suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo vietose, atitikties keliamiems reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-31 Nr. V-891, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21327, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Medaus ir kmynų supirkimo statistinės ataskaitos ŽŪS-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. DĮ-239, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20776, įsigalioja 2023-10-26)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto nuomos kainų statistinės ataskaitos KA-12 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-25 Nr. DĮ-240, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20778, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo privačiomis krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo anketos TKR-02 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. DĮ-241, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20910, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Rinkai pateiktų augalų apsaugos produktų statistinės ataskaitos APR-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. DĮ-243, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20927, įsigalioja 2023-10-27)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-18 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-26 Nr. DĮ-244, TAR 2023-10-26, kodas 2023-20929, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-27 Nr. DĮ-245, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21107, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 m. Intrastato ribų nustatymo
(2023-10-27 Nr. DĮ-246, TAR 2023-10-27, kodas 2023-21106, įsigalioja 2023-10-28)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose statistinės ataskaitos ITP-02 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-30 Nr. DĮ-247, TAR 2023-10-30, kodas 2023-21196, įsigalioja 2023-10-31)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo darbo rinkoje ir įgyto išsilavinimo statistinio tyrimo anketos JDR-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-31 Nr. DĮ-248, TAR 2023-10-31, kodas 2023-21301, įsigalioja 2024-01-01)


<< Atgal