Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 11

2024 m. kovo 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. kovo 6 d. – 2024 m. kovo 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 116, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04364, įsigalioja 2024-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 65 straipsnį suteikimo
(2024-03-06 Nr. 166, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04281, įsigalioja 2024-03-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-06 Nr. 167, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04290, įsigalioja 2024-03-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo
(2024-03-06 Nr. 168, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04299, įsigalioja 2024-03-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 taikymą, paskyrimo“ pakeitimo
(2024-03-06 Nr. 171, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04334, įsigalioja 2024-03-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-06 Nr. 173, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04405, įsigalioja 2024-03-09)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl kvietimo Nr. PMIF-2.01-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 4 veiklą „Užsieniečiams paslaugas teikiančių asmenų kompetencijų, reikalingų pažeidžiamiems asmenims atpažinti ir paslaugoms jiems teikti, didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas“, patvirtinimo
(2024-03-06 Nr. A1-192, TAR 2024-03-06, kodas 2024-04143, įsigalioja 2024-03-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 4-122, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04411, įsigalioja 2024-03-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti doktorantų dalyvavimą stažuotėse užsienio šalyse, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-12 Nr. 4-127, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04531, įsigalioja 2024-03-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 4-117 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 4-135, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04532, įsigalioja 2024-03-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ aprašo patvirtinimo
(2024-03-06 Nr. D1-72, TAR 2024-03-06, kodas 2024-04140, įsigalioja 2024-03-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. D1-76, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04356, įsigalioja 2024-03-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-190 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. D1-77, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04422, įsigalioja 2024-03-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. D1-78, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04508, įsigalioja 2024-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. V-268, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04336, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. V-269, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04337, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Trečiojo amžiaus universitetų ir kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, vykdančių asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. V-272, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04339, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų, kurios 2024 metais gali būti skirtos valstybinėms aukštosioms mokykloms Ukrainos piliečių, 2022 metais priimtų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainai iš dalies padengti, limito patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. V-275, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04359, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. V-276, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04361, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų, kurios 2024 metais gali būti skirtos valstybinėms aukštosioms mokykloms Ukrainos piliečių, 2023 metais priimtų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainai iš dalies padengti, limito patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. V-278, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04362, įsigalioja 2024-03-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-992 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, Nefinansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir Rezervinių mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. V-281, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04478, įsigalioja 2024-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. v-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-290, TAR 2024-03-06, kodas 2024-04110, įsigalioja 2024-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. V-304, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04395, įsigalioja 2024-03-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. V-312, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04488, įsigalioja 2024-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. V-322, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04490, įsigalioja 2024-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 1R-90, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04430, įsigalioja 2024-03-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 3-97, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04524, įsigalioja 2024-03-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, įgijusių teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, prisiimtų įsipareigojimų priežiūros ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-06 Nr. 1-51, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04215, įsigalioja 2024-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano techninės paramos 2024–2029 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. 3D-181, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04271, įsigalioja 2024-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-876 „Dėl Žemės išteklių stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. 3D-182, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04274, įsigalioja 2024-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-936 „Dėl atsakingos už augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. 3D-183, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04275, įsigalioja 2024-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2024–2028 metų planų ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2024–2028 metų plano patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. 3D-184, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04319, įsigalioja 2024-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkio subjektų, užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 3D-186, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04423, įsigalioja 2024-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3D-534 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos ketvirtojo prioriteto „Tarptautinio vandenynų valdymo stiprinimas ir saugių, apsaugotų, švarių ir tvariai valdomų jūrų bei vandenynų užtikrinimas“ priemonės „Pakrančių apsaugos funkcijas atliekančių institucijų bendradarbiavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 3D-187, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04424, įsigalioja 2024-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-886 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2024 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 3D-188, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04425, įsigalioja 2024-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. 3D-189, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04427, įsigalioja 2024-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 3D-190, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04475, įsigalioja 2024-03-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 3D-192, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04477, įsigalioja 2024-03-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 3D-193, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04485, įsigalioja 2024-03-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2024-03-12 Nr. 3D-194, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04486, įsigalioja 2024-03-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-12 Nr. 3D-195, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04487, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 141 „Dėl Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių ir metinio įkainio už įrašą apie augalo veislę Nacionaliniame augalų veislių sąraše bei pagal sutartis atliekamų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių dydžių lentelių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. 3D-196, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04514, įsigalioja 2024-05-01)

Krašto apsaugos ministro ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atlygintinų su mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusių išlaidų sudėties ir jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. V-173/1-48, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04357, įsigalioja 2024-03-08)

krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2024 m. nustatymo
(2024-03-07 Nr. V-180, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04333, įsigalioja 2024-03-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2024 metų plano patvirtinimo
(2024-03-12 Nr. V-200, TAR 2024-03-12, kodas 2024-04523, įsigalioja 2024-03-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. VA-25, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04276, įsigalioja 2024-03-08)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. VA-26, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04397, įsigalioja 2024-03-09)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-08 Nr. V1-34, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04432, įsigalioja 2024-03-09)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 metų viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. V3-7, TAR 2024-03-06, kodas 2024-04128, įsigalioja 2024-03-07)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Audito įmonių patikrinimų, vykdomų įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2024-02-20 Nr. 1.4-9.2.15.1, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04285, įsigalioja 2024-03-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo naudotis patvirtinto eksportuotojo įgaliojimais suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. 1BE-203, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04327, įsigalioja 2024-03-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Dedukcinio muitinio įvertinimo metodo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. 1BE-204, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04328, įsigalioja 2024-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-07 Nr. 1BE-208, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04329, įsigalioja 2024-03-11)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą, patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, pertvarkyti žemės sklypą ir patvirtinti pertvarkyto žemės sklypo kadastro duomenis formų pavyzdžių patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. 1P-56-(1.1 E.), TAR 2024-03-07, kodas 2024-04332, įsigalioja 2024-03-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. B1-330, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04433, įsigalioja 2024-03-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. O3E-1444 „Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2024 metams nustatymo“ klaidos ištaisymo
(2024-03-06 Nr. O3E-272, TAR 2024-03-06, kodas 2024-04111, įsigalioja 2024-03-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-438 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-08 Nr. V-52, TAR 2024-03-08, kodas 2024-04408, įsigalioja 2024-03-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Studentų vasaros praktikos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-02-23 Nr. V-73, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04353, įsigalioja 2024-03-08)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl transporto priemonės laikinos registracijos liudijimo aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo
(2024-03-07 Nr. 1V-44, TAR 2024-03-07, kodas 2024-04343, įsigalioja 2024-07-01)


<< Atgal