2018 M. ĮMONIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

MAŽŲ ĮMONIŲ PAVYZDINĖ AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMA

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI, IŠKYLANTYS RENGIANT 2018 M. FINANSINES ATASKAITAS

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS TYRIMO APŽVALGA

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NAUJOVĖS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NAUJOVĖS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEKTRONINIO FORMATO RINKINIŲ NAUJOVĖS

VAS IR PMĮ REGLAMENTAVIMO SKIRTUMŲ PAAIŠKINIMAI

 

.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

.

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
(2001-11-06 Nr. IX-575, Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3516)

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
(2001-11-06 Nr. IX-576, Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3517)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
(2000-07-13 Nr. VIII-1835)

„Gido“ sąvadas
VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo
(2013-01-17 Nr. 1R-17, Žin., 2013-01-19, Nr. 7-285)

 

.

MAŽŲ ĮMONIŲ PAVYZDINĖ AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMA

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė mažoms įmonėms skirtą pavyzdinę aiškinamojo rašto formą (siekdama palengvinti informacijos pateikimą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas)

MAŽŲ ĮMONIŲ PAVYZDINĖ AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMA
(2019-01-17)

 

.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI, IŠKYLANTYS RENGIANT 2018 M. FINANSINES ATASKAITAS

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba atsakė į dažniausiai užduodamus klausimus, iškylančius rengiant 2018 m. finansines ataskaitas:

ar reikia atostoginių kaupinių sumą padidinti 1,289 karto sudarant 2018 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas , atsižvelgiant į naujas įstatymų nuostatas, galiojančias nuo 2019 m. sausio 1 d.?
– kokiomis korespondencijomis atspindėti apskaitoje pajamas natūra, išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM), valstybinio socialinio draudimo įmokas (PSD) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas (VSD)?
– kokiomis korespondencijomis atvaizduoti apskaitoje PVM, tenkantį kurui, sunaudotam darbuotojo asmeniniams poreikiams?
– MB ir IĮ avansu išmokėto pelno ir lėšų asmeniniams poreikiams registravimas apskaitoje
– kokios dienos valiutos kursu apskaitoje registruojamos atsargos, kai prekių pristatymas vykdomas pagal INCOTERMS sąlygas?
– finansinio turto įsigijimo savikaina
– finansinio įsipareigojimo įsigijimo savikaina
– investicijų į patronuojamąsias įmonės registravimas apskaitoje
– pelno paskirstymo registravimas apskaitoje

(DUK) DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
(2019-03-01)

 

.

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS TYRIMO APŽVALGA

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė 2017 metų finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą.

Buvo tiriamos vidutinių ir didelių įmonių finansinės atskaitos.

Tarnyba nustatė šias dažniausiai pasikartojančias klaidos ar pateiktos informacijos neatitikimus 6-ojo VAS nuostatoms:

– bendrojoje aiškinamojo rašto dalyje nepateikiama informacija apie registrą kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius, ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius;
– nepaaiškinamos reikšmingos finansinių ataskaitų sumos (pvz.: skoliniai įsipareigojimai, skolos kredito įstaigoms, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, pelno (nuostolio) ataskaitos sumos);
– pateikta informacija balanse nesutampa su aiškinamajame rašte pateiktais atskleidimais (pvz.: balanse rodomas – investicinis turtas, o aiškinamajame rašte – ilgalaikis turtas skirtas parduoti).
– aiškinamojo rašto struktūra neatitinka 6-ojo VAS reikalavimų (I – bendroji dalis, II – apskaitos politika, III – pastabos);
– pastabose nepateikiama lyginamoji praėjusių finansinių metų informacija;
– pastabų dalyje perrašomi tie patys finansinių ataskaitų duomenys, nepateikiant detalesnės informacijos;
– pateikiama perteklinė informacija apskaitos politikos dalyje;
– pastabos nesusiejamos su balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniais;
– neteisingai pateikiama informacija apie biologinį turtą, t.y. neišskiriamas ilgalaikis biologinis turtas. Ilgalaikis biologinis turtas, turi būti parodomas balanso ilgalaikio turto dalies „Kito ilgalaikio turto” straipsnio 4.2 eilutėje „Biologinis turtas”, o trumpalaikis biologinis turtas – trumpalaikio turto dalies „Atsargų” straipsnio 1.5 eilutėje „Biologinis turtas”

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS TYRIMO APŽVALGA
(2019-03-04)

 

.

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NAUJOVĖS

.

Pelno mokesčio įstatymo naujovės:

– nustatyta pelno mokesčio lengvata naujai įregistruotiems smulkiesiems vienetams
– pakeista reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka
– atlikti kiti pakeitimai

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-07 Nr. XIII-842, TAR, 2017-12-22, kodas 2017-20681, įsigalioja 2017-12-23)

 

.

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NAUJOVĖS

.

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo naujovės:

– metiniame pranešime privaloma pateikti informaciją apie stebėtojų tarybos narius
– papildyti bendrovių valdymo ataskaitos reikalavimai
– valstybės ir savivaldybių įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio, nustatyti aukštesni reikalavimai

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-11-21 Nr. XIII-785, TAR 2017-11-28, kodas 2017-18848, įsigalioja 2017-11-29)

 

.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEKTRONINIO FORMATO RINKINIŲ NAUJOVĖS

.

Nauja redakcija nuo 2019-01-10 išdėstyti šie finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai:

– Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų (FS0133);
– Atskirųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal tarptautinius apskaitos standartus) (FS0518);
– Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal tarptautinius apskaitos standartus) (FS0519);
– Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų (FT0133);
– Atskirųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal tarptautinius apskaitos standartus) (FT0518)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. 1R-11, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00267, įsigalioja 2019-01-10)

 

.

VAS IR PMĮ REGLAMENTAVIMO SKIRTUMŲ PAAIŠKINIMAI

.

VAS IR PMĮ REGLAMENTAVIMO SKIRTUMŲ PAAIŠKINIMAI

 


<< Atgal