2018 M. PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ (NEPRISKIRIAMŲ VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

.

Finansų ministro įsakymas
Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansų ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo
(2004-11-22 Nr. 1K-372, Žin., 2004-11-26, Nr. 171-6342)

 

.

PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSINĖS ATSKAITOS UŽ 2018 M.

.

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M.

Pelno nesiekiantys subjektai už finansinius metus, prasidedančius iki 2018 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi aukščiau pateiktu finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

VEIKLOS ARBA METINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M.

Viešosios įstaigos ir asociacijos turi parengti veiklos ataskaitą, o labdaros ir paramos fondai – metinį pranešimą. Viešosios įstaigos, asociacijos ir labdaros ir paramos fondai informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą už 2018 metus pateikia veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime. Pagrindas – įstatymų pakeitimai:

Asociacijoms:
Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-488 nuostatos;

viešosioms įstaigoms:
Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-489 nuostatos;

labdaros ir paramos fondams:
Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-487 nuostatos.

ATASKAITŲ TEIKIMAS UŽ 2018 M.

Registro tvarkytojui finansines ataskaitas ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą pateikia:
– viešosios įstaigos;
– asociacijos;
– labdaros ir paramos fondai.

Registro tvarkytojui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita ar metinis pranešimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

KODĖL SVARBUS ATASKAITŲ PATEIKIMAS JAR?

Nepateikus ataskaitų JAR galima prarasti paramos gavėjo statusą.

JAR tvarkytojas savo iniciatyva panaikina JAR įregistruoto paramos gavėjo statusą:
– kai paramos gavėjas per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, JAR tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėn. po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

 


<< Atgal