2018 M. VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ (VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

VEIKLOS ATASKAITA

NAUJOS METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO NUOSTATOS

FINANSŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAI

 

.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

.

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS 
(2007-06-26 Nr. X-1212, Žin., 2007-07-12, Nr. 77-3046)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1K-459, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22017)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. 1K-29, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01580)

„Gido“ sąvadas
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

 

.

VEIKLOS ATASKAITA

.

Naujovė.
Taikoma rengiant 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas (pagal 2018-05-24 įstatymą Nr. XIII-1176):

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas papildytas naujais 221 ir 321 straipsniais:

221 straipsnis. Reikalavimai veiklos ataskaitai
1. Veiklos ataskaitoje pateikiama:
1) informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą. Viešojo sektoriaus subjektas, įgyvendinantis asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą, teikia informaciją apie metinius veiklos rezultatus, pasiektus vykdant asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą;
2) informacija apie atliktus darbus ir kita su viešojo sektoriaus subjekto metiniais veiklos rezultatais susijusi informacija.
2. Veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką nustato ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą informaciją detalizuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
3. Savivaldybės taryba gali nustatyti kitokią savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką ir (arba) kitokią negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos atskaitoje ar grupės veiklos ataskaitoje pateikiamą informaciją.
4. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio teisinė forma yra viešoji įstaiga, jeigu atitinka Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas bent dvi sąlygas, veiklos ataskaitoje, be šio straipsnio 1 ir (arba) 3 dalyse nurodytos informacijos, turi pateikti informaciją apie:
1) kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus (atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas);
2) kiekvieną reikšmingą sandorį, kaip jis nustatytas šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, sudarytą per ataskaitinius metus, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę;
3) per ataskaitinius metus sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip jie nustatyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę.“

321 straipsnis. Veiklos ataskaitos teikimas
1. Viešojo sektoriaus subjektai veiklos ataskaitą teikia viešojo sektoriaus subjektui, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas ir kuris perdavė jiems gautus asignavimus šio viešojo sektoriaus subjekto nustatytu terminu.
2. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, savo grupės veiklos ataskaitą teikia Vyriausybei kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos.
3. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas, savo grupės veiklos ataskaitą teikia savivaldybės tarybai kiekvienais metais savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
4. Vyriausybė teikia Seimui Vyriausybės veiklos ataskaitą, atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos ataskaitas, kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.“

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 135, TAR 2019-02-14, kodas 2019-02351, įsigalioja 2019-02-15)

 

.

NAUJOS METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO NUOSTATOS

.

Naujos nuostatos.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostatos taikomos 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditams (pagal 2018-05-24 įstatymą Nr. XIII-1176):

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnis papildytas nauja 4 dalimi:

30 straipsnis. Ataskaitų rinkinių auditas
1. Metinių ataskaitų ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolieriai (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos), audito įmonės, auditoriai pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus.
2. Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą dėl šių metinių ataskaitų rinkinių:
1) valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
2) Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
3) Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
4) kitų valstybės išteklių fondų ataskaitų rinkinių;
5) nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Valstybės kontrolė ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos Vyriausybei ir ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 10 dienos Seimui pateikia valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų metinių ataskaitų rinkinių.
4. Jeigu viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas yra viešoji įstaiga ir tokios grupės konsoliduotieji rodikliai tenkina Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas bent dvi sąlygas, turi būti atliktas tokios grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą.

Aukščiau minėtas Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatas rasime čia:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

 

.

FINANSŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAI

.

Ar reikia atostoginių kaupinius dauginti iš 1,289, sudarant 2018 m. finansines ataskaitas?
Nereikia.
Dėl kaupiamų išmokų už mokamą ne darbo laiką apskaičiavimo ir rodymo finansinėse 2018 metų ataskaitose
(2019-02-27)

Rekomendacijos dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo perdavimo ir buhalterinės apskaitos
(2019-02-26)

Dėl viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, audito
(2019-01-11)

Dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos komisijai lėšų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) apskaitos ir derinimo VSAKIS
(2019-02-06)


<< Atgal