APSKAITOS REFORMA 2022

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

„GIDO“ PAAIŠKINIMAI

TEISĖS AKTAI. FINANSINĖ APSKAITA

TEISĖS AKTAI. ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖ

KITI TEISĖS AKTAI

NETEKĘ GALIOS TEISĖS AKTAI

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

Finansų ministerijos pranešimas
Keičiamas pasenęs Buhalterinės apskaitos įstatymas
(2021-11-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo
(2021-12-07 Nr. (18.10-31-1 Mr) R-5330)

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl VMI prie FM viršininko 2003-09-03 įsakymo Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-25 Nr. (18.10-31-1Mr) R-942)

Finansų ministerijos paaiškinimas
Dėl grynųjų pinigų operacijų
(2022-03-29)

 

„GIDO“ PAAIŠKINIMAI

Į Įstatymo taikymo sritį įtraukti ir gyventojai, kurie vykdo ekonominę veiklą (ne tik individualią veiklą vykdantys gyventojai

(2022-03-16)

Sąvoka „Buhalterinė apskaita“ keičiama į sąvoką „Finansinė apskaita“. Atsisakyta „Buhalterio“ sąvokos

(2022-03-02)

Atsisakyta „Buhalterio profesionalo“ sąvokos

(2022-03-02)

Pervardinti apskaitos standartai (dabar finansinės atskaitomybės standartai). VAS pervardinti į LFAS, TAS pervardinti į TFAS, o VSAFAS nesikeitė

(2022-03-02)

Finansinės atskaitomybės standartų taikymas subjektų apskaitos tvarkymui
Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų apskaitos tvarkymas

(2022-03-02)

Subjektai, turintys teisę pasirinkti supaprastintą apskaitą

(2022-03-23)

Apskaitos dokumentų parengimas, pateikimas ir priėmimas

(2022-03-30)

Atvejai kai viešojo sektoriaus subjektams teikiami tik elektroniniai apskaitos dokumentai

(2022-05-04)

Apskaitos dokumentams taikomi reikalavimai

(2022-03-30)

Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai. Kasos darbo organizavimas

(2022-03-09)

Apskaitos dokumentų klaidų taisymas

(2022-03-23)

Nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimo apskaitos dokumentų parengimas ir pateikimas ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims

(2022-03-16)

Buhalterinė pažyma
Patikslinamieji apskaitos dokumentai

(2022-03-23)

Apskaitos registrams taikomi reikalavimai

(2022-04-06)

Per kiek laiko ūkinės operacijos turi būti užregistruotos apskaitos registruose?

(2022-03-23)

Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

(2022-04-06)

Apskaitos organizavimas

(2022-04-13)

Apskaitos tvarkymas

(2022-04-20)

Vidaus kontrolė

(2022-03-09)

Inventorizacija

(2022-03-09)

Atsisakyta reikalavimo pasitvirtinti apskaitos politiką. Nustatytas reikalavimas patvirtinti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką

(2022-03-16)

Dingusių ar sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimas

(2022-03-16)

Reikalavimai viešojo sektoriaus subjektų apskaitai

(2022-04-27)

Euro ir užsienio valiutos santykis

(2022-03-23)

 

.

TEISĖS AKTAI
FINANSINĖ APSKAITA

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2021-11-23 Nr. XIV-680, TAR 2021-12-03, kodas 2021-25145, įsigalioja 2022-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 1K-53, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04629, įsigalioja 2022-03-11)
Aktualu viešojo sektoriaus subjektams. Patvirtintas Konsultacijų VSAFAS klausimais teikimo tvarkos aprašas

AVNT rekomendacijos subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus
Vidaus kontrolės organizavimas
(2022-03-31, atnaujinta 2022-09-30)
»Gido paaiškinimas

AVNT rekomendacijos subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus
Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas
(2022-03-31)
»Gido paaiškinimas

AVNT rekomendacijos (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus)
Apskaitos paslaugų teikimo ir kontrolės organizavimas (apskaitos paslaugas teikiančiuose subjektuose)
(2022-07-07)
Aktualu įmonėms (subjektams), teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugas
Aktualu įmonėms (subjektams), kuriems teikiamos apskaitos tvarkymo paslaugos

AVNT rekomendacijos (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus)
Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis
Forma. Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma
(2022-07-07)
Aktualu įmonėms (subjektams), teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugas
Aktualu įmonėms (subjektams), kuriems teikiamos apskaitos tvarkymo paslaugos

AVNT rekomendacijos (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus)
Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas
(2022-07-14)
Apskaitos dokumentų perdavimo akto pavyzdinė forma
(2022-08-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų
(2022-04-27 Nr. 405, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08596, įsigalioja 2022-05-01)
Nustatyti atvejai, kada viešojo sektoriaus subjektams (ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos) teikiamos tik elektroninės sąskaitos faktūros „E. sąskaita“ priemonėmis (ir kitomis priemonėmis – per tarptautinės asociacijos PEPPOL tinklą)
»Gido paaiškinimas

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo
(2022-04-25 Nr. 3D-280, TAR 2022-04-25, kodas 2022-08328, įsigalioja 2022-05-01)
Patvirtinti Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos aprašai ir rekomendacijos (įsigalioja 2022-05-01 ir 2023-01-01)
»ŽŪM paaiškinimas 1
»ŽŪM paaiškinimas 2

„Gido paaiškinimas“
Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės nesikeičia
(2022-05-10)

Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams (VSS) žiūrėkite:
12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir
13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“
(2022-06-14)

Viešojo sektoriaus subjektams (VSS)
Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17, kodas 2022-13072)

 

.

TEISĖS AKTAI
ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖ
ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOJI ATSKAITOMYBĖ

.

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-681, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25106, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pavadinimo, 3, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-682, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25107, įsigalioja 2022-05-01)

 

KITI TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 37-2, 39, 47-2, 58, 59, 63, 74, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-688, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25115, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 13, 21, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-689, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25116, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-690, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25117, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11-1, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-683, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25108, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 1, 8, 9, 10, 10-1 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-684, TAR 2021-12-03, kodas 2021-25110, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 8, 9, 11, 12, 22 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-685, TAR 2021-12-03, kodas 2021-25111, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-686, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25112, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 22 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-687, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25114, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 99, 148, 205 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-691, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25118, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-692, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25119, įsigalioja 2022-05-01)

 

DĖL APSKAITOS REFORMOS NETEKĘ GALIOS TEISĖS AKTAI

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo
(2000-02-17 Nr. 179, Žin., 2000-02-23, Nr. 15-398)
»Gido paaiškinimas

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(1999-06-03 Nr. 719, Žin., 1999 06 09, Nr. 50-1622)
»Gido paaiškinimas

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių patvirtinimo
(2002-07-01 Nr. 1022, Žin., 2002 07 05, Nr. 69-2822)
»Gido paaiškinimas

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo
(2009-06-10 Nr. 564, Žin., 2009-06-18, Nr. 72-2921)
Tai bus nustatyta VSAFAS-uose

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(1999-12-01 Nr. 1333, Žin., 1999 12 08, Nr. 104-2989)
Šią tvarką nustatys Žemės ūkio ministerija

Neteko galios nuo 2022-05-01
Vyriausybės nutarimas
Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo
(2002-05-24 Nr. 716, Žin., 2002-05-29, Nr. 53-2061)
»Gido paaiškinimas

Neteko galios nuo 2022-05-01
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo
(2003-09-09 Nr. V-248, Žin., 2003-09-17, Nr. 88-4014)
»VMI paaiškinimas

Neteko galios nuo 2022-05-06
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo
(2018-09-20 Nr. V1-198, TAR, 2018-09-24, kodas 2018-14893)
»Gido paaiškinimas

 


<< Atgal