VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMA 2024

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

NAUJA VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO REDAKCIJA NUO 2024-01-01

VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMĄ ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI (Atnaujinta)

KARTU PRIIMTI KITI, SU VALSTYBĖS TARNYBA SUSIJUSĮ REGULIAVIMĄ KEIČIANTYS ĮSTATYMAI

KARTU PRIIMTI KITI, SU DARBO UŽMOKESČIU IR VADOVŲ ATLYGIO POLITIKA SUSIJĘ, ĮSTATYMAI

 

.

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

.

Viešojo valdymo agentūros paaiškinimai
DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK) APIE VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKĄ

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas
Seimas pritarė valstybės tarnybos pertvarkai
(2023-05-25)

Seimo pranešimas
Seimas pritarė valstybės tarnybos reformai
(2023-05-25)

 

.

NAUJA VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO REDAKCIJA NUO 2024-01-01

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-1985, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11556, įsigalioja 2024-01-01)

 

.

VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMĄ ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI

.

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 858, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21857, įsigalioja 2024-01-01)
Patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašas.
Nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientai, priklausomai nuo valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos surinktų įverčių sumos

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 857, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21855, įsigalioja 2024-01-01)
Patvirtintos Rekomendacijos dėl darbo apmokėjimo sistemos nustatymo viešojo valdymo sektoriuje.
Rekomendacijos aktualios ne tik valstybės tarnautojams, bet ir valstybės ar savivaldybės institucijų, biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, diplomatams
»Gido paaiškinimas

Parengtos Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės. Gairės skirtos padėti įstaigoms susikurti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą ir jos aprašą
Viešojo valdymo agentūros pranešimas
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
(2023-08-17)

 

.

KARTU PRIIMTI KITI, SU VALSTYBĖS TARNYBA SUSIJUSĮ REGULIAVIMĄ KEIČIANTYS ĮSTATYMAI

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ REGISTRO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-1986, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11557, įsigalioja 2025-01-01)
Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymu siekiama modernizuoti registrų ir valstybės informacines sistemas. Reorganizavus Valstybės tarnautojų registrą ir Vidaus reikalų pareigūnų registrą, juos sujungiant, steigiamas naujas — Viešojo sektoriaus darbuotojų registras. Viešojo sektoriaus darbuotojų valdymo informacinė sistema pakeis Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)

Nuo 2024-01-01 pertvarkoma valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų Įstatyme nurodytų asmenų darbo užmokesčio sistema
LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIO DYDŽIO NUSTATYMO IR ASIGNAVIMŲ DARBO UŽMOKESČIUI PERSKAIČIAVIMO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)
Nustatyta nauja pareiginės algos (atlyginimo) bazė, kuri susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu.
Nustatyta nauja pareiginės algos (atlyginimo) indeksavimo tvarka
»Gido paaiškinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-2007, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11585, įsigalioja 2024-01-01)
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2008, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11586, įsigalioja 2024-01-01)
Patikslinta „Vidaus administravimo“ sąvoka.
Nustatyta, kad viešojo administravimo subjekte, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turi būti sudaroma valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, į kurią įtraukiamas (-i) ir toje biudžetinėje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovas (-ai). Ši komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamas rekomendacijas, peržiūri biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų pareigybes ir, įvertinusi šioms pareigybėms priskirtas funkcijas, sudaro pareigybių, kurių funkcijos yra priskirtinos vidaus administravimo funkcijoms, sąrašą, ir jį pateikia biudžetinės įstaigos vadovui. Šiame sąraše esančios valstybės tarnautojų pareigybės iki 2025-01-01 turi būti panaikintos arba vietoj jų įsteigtos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.
Vidaus reikalų ministras iki 2023-12-31 įsakymu patvirtina rekomendacijas, o valstybės tarnybos politiką įgyvendinanti institucija savo interneto svetainėje paskelbia nurodytas rekomendacijas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-2016, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11595, įsigalioja 2024-01-01)
Tobulinama savivaldybių administracinė priežiūra.
Reglamentuotas Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimas nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus. Nustatyta, kad Vyriausybės atstovas, gavęs asmens prašymą ar skundą, per 5 darbo dienas asmenį raštu informuoja, kad pradėtas pateiktos informacijos vertinimas, o apie savo įgaliojimų įgyvendinimo rezultatus asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos.
Taip pat tobulinama Vyriausybės atstovų darbo apmokėjimo, socialinių garantijų ir skatinimo sistema

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-2009, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11587, įsigalioja 2024-01-01)
Patikslinta „Vidaus auditoriaus“ sąvoka (nustatyta, kad vidaus auditorius nėra valstybės tarnautojas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2023-05-25 Nr. XIV-1991, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11561, įsigalioja 2024-01-01)
Atsisakyta reikalavimo kandidatams į valstybės tarnautojo pareigas (ir jų šeimos nariams) deklaruoti turtą, taip pat atlikti pakeitimai, susiję su Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įsteigimu
»VMI paaiškinimas

 

.

KARTU PRIIMTI KITI, SU DARBO UŽMOKESČIU IR VADOVŲ ATLYGIO POLITIKA SUSIJĘ, ĮSTATYMAI

.

Peržiūrėjus viešojo sektoriaus institucijų vadovų atlygio politiką, kartu su naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymu priimti šie įstatymai:

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2012, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11591, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2024-01-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2013, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11597, įsigalioja 2023-06-10)
Nauja Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2023-06-10
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2015, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11594, įsigalioja 2023-07-01)
Nauja Teisėjų atlyginimų įstatymo redakcija nuo 2023-07-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2000, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11574, įsigalioja 2024-01-01)
Panaikinta nuostata, kad tas pats asmuo tos pačios regiono plėtros tarybos administracijos direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės
Patikslintas Administracijos direktoriui ar administracijos darbuotojui skiriamos priemokos dydis
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2014, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11593, įsigalioja 2024-01-01)
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 11, 18, 30, 33, 51, 52, 54, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1999, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11573, įsigalioja 2023-07-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
11 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos personalas
18 straipsnis. Skyrimo į tarnybą Specialiųjų tyrimų tarnyboje apribojimai
30 straipsnis. Pareigybių, tarnybinių rangų ir tarnybos pakopų derinimas
33 straipsnis. Tarnybos stažas
51 straipsnis. Pareigūnų darbo užmokestis
52 straipsnis. Pareiginė alga
54 straipsnis. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą
55 straipsnis. Priemokos
Priedas. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareiginių algų koeficientai
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 22, 23, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2001, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11575, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
22 straipsnis. Asmenų priėmimo į Valstybės kontrolę reikalavimai, Valstybės kontrolės darbuotojų atleidimo iš darbo pagrindai ir sąlygos
23 straipsnis. Priėmimo į Valstybės kontrolę apribojimai
26 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, Valstybės kontrolės darbuotojo nušalinimas nuo darbo, nušalinimo nuo darbo teisinės pasekmės
28 straipsnis. Darbo užmokestis
29 straipsnis. Papildomos kasmetinės atostogos
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1987, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11558, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
5 straipsnis. Subjektai, vykdantys dokumentų ir archyvų valstybinį administravimą
7 straipsnis. Valstybės archyvai

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1988, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11559, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas įstatymo straipsnis:
6-1 straipsnis. Etninės kultūros globos taryba

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1989, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11560, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
47 straipsnis. Lietuvos radijo ir televizijos komisija
49 straipsnis. Žurnalistų etikos inspektorius

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 16, 18, 20, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1992, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11562, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
16 straipsnis. Lygių galimybių kontrolierius
18 straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus skyrimo ir atleidimo tvarka
20 straipsnis. Su lygių galimybių kontrolieriaus pareigomis nesuderinama veikla
21 straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus socialinės garantijos
29 straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1993, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11563, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas įstatymo straipsnis:
17 straipsnis. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, pateikimo tvarka

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1994, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11565, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas įstatymo straipsnis:
4 straipsnis. Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių statusas

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1995, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11567, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
2 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos funkcijos
4 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos struktūra ir darbo organizavimas

Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 6, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1996, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11569, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
6 straipsnis. Tarybos pirmininkas
7 straipsnis. Tarybos narių susirinkimas
10 straipsnis. Tarybos ekspertai
11 straipsnis. Tarybos administracija

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 6, 7, 9, 10, 19, 22, 25, 28 straipsnių ir V skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1997, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11571, įsigalioja 2023-06-10)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
6 straipsnis. Seimo kontrolieriui keliami reikalavimai
7 straipsnis. Seimo kontrolierių skyrimas
9 straipsnis. Seimo kontrolieriaus įgaliojimų pasibaigimas
9-1 straipsnis. Seimo kontrolieriaus pavadavimas ir laikinas pareigų ėjimas
10 straipsnis. Su Seimo kontrolieriaus pareigomis nesuderinama veikla
19 straipsnis. Seimo kontrolieriaus teisės
22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai
25 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos struktūra
28 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas
V SKIRSNIS. Seimo kontrolierių socialinės garantijos

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 5, 6, 8, 9, 12, 26, 27 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1998, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11572, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
5 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui keliami reikalavimai
6 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skyrimas
8 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus atleidimo iš pareigų pagrindai
9 straipsnis. Su vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pareigomis nesuderinama veikla
12 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus teisės
26 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos struktūra
27 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 94 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2002, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11577, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas įstatymo straipsnis:
94 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 22, 26, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2003, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11579, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
13 straipsnis. Kitos Vyriausybės narių garantijos
22 straipsnis. Pagrindiniai Vyriausybės įgaliojimai
26 straipsnis. Ministrai
27 straipsnis. Vyriausybės komitetai ir Vyriausybės komisijos
28 straipsnis. Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės
45 straipsnis. Vyriausybės kancleris

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2 ir 5-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2004, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11580, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
2 straipsnis. Asignavimai žalai, atsiradusiai dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginti ir asignavimų mokėjimas
5-1 straipsnis. Atstovavimas valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2005, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11582, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
22 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai
148 straipsnis. Mokestinių ginčų komisija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2006, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11584, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeisti įstatymo straipsniai:
20 straipsnis. Kontrolės komitetas
35 straipsnis. Seniūnija ir seniūnas
67 straipsnis. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
68 straipsnis. Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2010, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11588, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas įstatymo straipsnis:
8 straipsnis. Institucijos, dalyvaujančios formuojant mobilizacijos politiką, įgaliojimai ir teisės mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos srityje


<< Atgal