BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-557, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21225, įsigalioja 2022-01-01)
Šiuo pakeitimu numatyta galimybė steigti Lietuvos Respublikos prekybos atstovybes užsienyje

Naujas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinių ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. A1-704, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20936, įsigalioja 2021-10-07)
Aktualu socialinės globos įstaigoms
Patvirtintas Pavyzdinis ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms sąrašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. 1K-304, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19653, įsigalioja 2021-09-21)
Pakeistos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės.
Pakeitimai taikomi rengiant ir teikiant 2021 metų trečiojo ketvirčio, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 1K-289, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17921, įsigalioja 2021-08-26)
Pakeista valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. 674, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17705, įsigalioja 2021-09-01)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 1K-285, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17716, įsigalioja 2021-08-20)
Finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta nauju finansavimo šaltiniu „1.1.1.1.10 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos nelegaliai migracijai suvaldyti“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 470, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13930, įsigalioja 2021-06-19)
Nustatyta, kad valstybės nekilnojamąjį turtą perduodant savivaldybei, paaiškinime taip pat turi būti nurodyta perimamo valstybės nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis ir pagrįstas perimamo valstybės nekilnojamojo turto tinkamumas savivaldybės tarybos sprendime nurodytai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai įgyvendinti

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 469, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13929, įsigalioja 2021-06-19)
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita papildyta nauja dalimi – savivaldybių patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto, išskiriant valstybės nekilnojamąjį turtą, perduotą savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, panaudojimo apžvalga.
Taikoma teikiant 2021 ir vėlesnių kalendorinių metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 1K-221, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13713, įsigalioja 2021-06-17)
Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 400, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12892, įsigalioja 2021-06-05)
Nustatytas papildomas atvejis, kurio pagrindu iš Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo būtų išbraukiamas valstybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 274, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08916, įsigalioja 2021-04-30)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Savivaldybėms leista savarankiškai spręsti, kaip panaudoti skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtas valstybės lėšas
»ŠMSM paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1k-22 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-133, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08882, įsigalioja 2021-04-29)
Pakeista 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 1K-103, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06242, įsigalioja 2021-03-30)
Pakeista formos Nr. 1-sav. – „Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 20__ m. _____d. ataskaita“ 13 eilutė

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2021-03-24 Nr. 170, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05863, įsigalioja 2021-03-26)
Patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 1K-40, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02579, įsigalioja 2021-02-11)
Pakeistas savivaldybių biudžetų formos SB-1-pajamos eilutės „Kiti mokesčiai“ pajamų klasifikacijos kodas

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2021-01-28 Nr. 1K-22, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01531, įsigalioja 2021-01-29)
Patvirtinta 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 37, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01017, įsigalioja 2021-01-22)
Įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, sudaryta galimybė valstybės ilgalaikį materialųjį turtą išnuomoti ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui ir tais atvejais, kai šis turtas išnuomojamas įgyvendinant regioninės svarbos projektus

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1K-13, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00682, įsigalioja 2021-01-16)
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1K-449, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00051, įsigalioja 2021-01-05)
Finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta nauju finansavimo šaltiniu „1.1.1.1.7 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti“

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
2020-12-22 Nr. XIV-102, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28951, įsigalioja 2020-12-30)
Patvirtinti 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. 1K-438, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27989, įsigalioja 2020-12-22)
Patvirtintas 2020 metų konsolidavimo kalendorius

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2021 metams patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. NVE-328 (1.3 E), TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27912, įsigalioja 2020-12-22)
Taikoma nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimui

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2021 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-19 Nr. NVE-323 (1.3 E), TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27919, įsigalioja 2020-12-22)
Taikoma nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimui

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1264, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23804, įsigalioja 2020-11-13)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Atsisakyta detalaus reglamentavimo, kokią lėšų dalį mokyklos turi skirti tam tikroms ugdymo reikmėms
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. 1K-357, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23640, įsigalioja 2020-11-12)
Patvirtintos Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 1K-333, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22990, įsigalioja 2020-11-05)
Pakeista Metinės vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitos forma ir jos 1 priedas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 III skyriaus pavadinimo, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3310, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21248, įsigalioja 2022-01-01)
Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatos suderintos su  naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3309, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21246, įsigalioja 2022-01-01)
Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudėties, turinio ir teikimo reikalavimai perkelti į naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3308, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21245, įsigalioja 2022-01-01)
Nauja viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakcija nuo 2022-01-01

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 8, 17, 18, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3109, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15319, įsigalioja 2021-01-01)
Biudžeto sandaros įstatymo nuostatos suderintos su naujuoju Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu (2020-06-25 Nr. XIII-3096)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-192, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15353, įsigalioja 2020-07-10)
Papildyta eilute „1.1.4.6.1.2. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai“
Kiti pakeitimai taikomi rengiant ir vykdant 2021 metų ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 741, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15209, įsigalioja 2020-07-09)
Viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus savivaldybių viešojo sektoriaus subjektus, nustatyta pareiga apskaitos informaciją centralizuotos apskaitos įstaigai teikti išnaudojant bendrų informacinių sistemų (IS) galimybes. Savivaldybių viešojo sektoriaus subjektai centralizuotos apskaitos įstaigoms apskaitos informaciją turės teikti naudodami bendras IS nuo 2022-01-01

Finansų ministro įsakymas
Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje
(2020-06-29 Nr. 1K-195, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14531, įsigalioja 2020-07-01)
Patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 642, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13592, įsigalioja 2020-06-23)
Nauja Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-06-23
»Finansų ministerijos paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1K-173, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12998, įsigalioja 2020-07-01)
Patikslinti lėšų pervedimo terminai
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 1K-86, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12997, įsigalioja 2020-06-16)
Nauja redakcija išdėstytos šios formos:
Skaičiavimų biudžeto projektui forma BP-3 „Išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti“;
Biudžeto forma B-3 „Išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti“;
Informacijos apie biudžeto vykdymą forma BV-3 „Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti plano vykdymą 20__m.“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1K-157, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12397, įsigalioja 2020-06-06)
Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
Pakeitimas taikomas rengiant 2019 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 553, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12245, įsigalioja 2020-06-05)
Nauja Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-06-05

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 453, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09688, įsigalioja 2020-05-07)
Nustatyta, kad valstybės turto valdytojas karantino laikotarpiu ir du mėnesius po karantino atšaukimo sumažina nuomojamo valstybės nekilnojamojo turto nuompinigių dydį 80 proc. nuomininkui, atitinkančiam nustatytus reikalavimus

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 1K-101, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07821, įsigalioja 2020-04-15)
Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta nauja 1.1.1.1.5 eilute

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 1K-102, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07684, įsigalioja 2020-04-11)
Panaikinta forma Nr. 3-sav. „Skolinių įsipareigojimų ataskaita“
Šis įsakymas taikomas teikiant ataskaitas už 2020 metų pirmąjį ketvirtį ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 1K-87, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07073, įsigalioja 2020-04-04)
Patvirtintas Išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 307, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06766, įsigalioja 2020-04-02)
Nauja Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-04-02
Patvirtintas Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 129, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03625, įsigalioja 2020-02-21)
Pakeistas Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Patvirtintas Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 1K-46, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03672, įsigalioja 2020-02-21)
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl Savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. 1K-26, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02522, įsigalioja 2020-02-05)
Nauja savivaldybių biudžetų formos SB-3-„Išlaidos“ redakcija nuo 2020-02-05

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1K-19, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02395, įsigalioja 2020-02-04)
Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rūgpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 1K-12, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02394, įsigalioja 2020-02-04)
Pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 70, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02234, įsigalioja 2020-02-01)
Nustatyta, kad į tarnybinius administracinės paskirties automobilius, ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos privalo įdiegti telemetrinius įrenginius
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 1K-8, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00969, įsigalioja 2020-01-23)
Nauja Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių redakcija nuo 2020-01-23
»Gido paaiškinimas


<< Atgal