BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. 1K-41, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02087, įsigalioja 2019-02-12)
Savivaldybėms rekomenduojama vadovautis šiuo įsakymu patvirtinta metodika planuojant lėšų darbo užmokesčiui poreikį naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose, išlaikomose iš savivaldybių biudžetų

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. 1K-29, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01580, įsigalioja 2019-02-02)
Patvirtinta 2018 metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 73, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01307, įsigalioja 2019-01-30)
Pakeitimai susiję su valstybės institucijų pavadinimų pasikeitimais

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 1K-21, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01098, įsigalioja 2019-01-25)
Nauja redakcija išdėstyta forma SB-3-išlaidos

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-464, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22115, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja redakcija išdėstytas finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-463, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22114, įsigalioja 2019-01-01)
Patvirtinta nauja Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo redakcija ir nauja Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos redakcija, taikomos rengiant 2018 metų ir vėlesnių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1K-459, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22017, įsigalioja 2019-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2019 m sausio 1 d
Priėmė VĮ Registrų centras
(2018-12-27 Nr. v-496, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21999, įsigalioja 2019-01-01)
Patvirtintos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės nuo 2019-01-01. Taikoma skaičiuojant nuompinigius už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir kitais atvejais

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1356, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21826, įsigalioja 2019-01-01)
»ŠMM paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1332, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21175, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja Vyriausybės nutarimo „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ redakcija nuo 2019-01-01

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1K-444, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21074, įsigalioja 2019-01-01)
Mokėjimo paraiškoje numatyta galimybė uždėti požymį dėl viešinimo apribojimo. Taip pat nauja redakcija išdėstyta Naudotojų identifikavimo kortelės forma – VBAMS NK-1

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1265, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20588, įsigalioja 2018-12-18)
Iš įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašo išbrauktos įstaigos, kurios yra likviduojamos ir reorganizuojamos

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1663, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19160, įsigalioja 2019-01-01)
Šiuo pakeitimu sudaryta galimybė valstybei ar savivaldybei pasitraukti iš dalyvavimo viešosios įstaigos veikloje, kai dalyvavimas viešosios įstaigos veikloje yra netikslingas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1636, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18926, įsigalioja 2019-01-02)
Sąvoka „savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)“ pakeista į sąvoką „savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba“

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1634, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18924, įsigalioja 2019-01-02)
Sąvoka „savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)“ pakeista į sąvoką „savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba“

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1633, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18923, įsigalioja 2019-01-02)
Sąvoka „savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)“ pakeista į sąvoką „savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba“

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1632, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18922, įsigalioja 2019-01-02)
Sąvoka „savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)“ pakeista į sąvoką „savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1113, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18318, įsigalioja 2018-11-14)
Iš įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašo išbraukta Generalinė miškų urėdija, kadangi ji yra likviduota

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1608, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18184, įsigalioja 2018-11-10)
»Komentaras

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1K-381, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18075, įsigalioja 2018-11-09)
»Komentaras

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-28 Nr. 1K-298, TAR, 2018-08-30, kodas 2018-13672, įsigalioja 2018-08-31)
Nauja Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2018-08-31
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-29 Nr. 851, TAR, 2018-08-31, kodas 2018-13751, įsigalioja 2018-09-01)
Pakeitimas aktualus tik Lietuvos Respublikos Prezidento šeimos nariams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-13 Nr. 807, TAR, 2018-08-21, kodas 2018-13235, įsigalioja 2018-08-22)
Techninio pobūdžio pakeitimas, susijęs su regioninių aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-07-11 Nr. 679, TAR, 2018-07-16, kodas 2018-12063, įsigalioja 2018-07-17)
Patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Diegiamas klasių finansavimo modelis
»Komentaras

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5, 17, 19, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1328, TAR, 2018-07-03, kodas 2018-11182, įsigalioja 2018-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2018-06-20 Nr. 611, TAR, 2018-06-28, kodas 2018-10740, įsigalioja 2018-06-29)
»Komentaras

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-08 Nr. 1K-216, TAR, 2018-06-12, kodas 2018-09749, įsigalioja 2018-06-13)
Nauja Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių redakcija nuo 2018-06-13
»Komentaras

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-31 Nr. 1K-207, TAR, 2018-06-12, kodas 2018-09748, įsigalioja 2018-06-13)
Nauja Pavyzdinės vidaus audito metodikos redakcija nuo 2018-06-13

Finansų ministro įsakymas
Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų
(2018-05-31 Nr. 1K-206, TAR, 2018-06-11, kodas 2018-09664, įsigalioja 2018-06-12)
Patvirtintos naujos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo formos
Rekomenduojama savivaldybėms, nustatant savivaldybių biudžetų projektų, programų sąmatų sudarymo tvarką, mutatis mutandis taikyti šiuo įsakymu patvirtintas formas
Šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant informaciją už 2019 metus ir vėlesnius metus bei teikiant informaciją apie 2018 m. valstybės biudžeto vykdymą

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 ir 32-1 straipsniais įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1176, TAR, 2018-06-01, kodas 2018-09067, įsigalioja 2018-07-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9, 11, 13 ir 14 straipsnių ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1180, TAR, 2018-06-01, kodas 2018-09071, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1182, TAR, 2018-06-01, kodas 2018-09073, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-05-23 Nr. 488, TAR, 2018-05-24, kodas 2018-08291, įsigalioja 2018-06-01)
Patvirtintas Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas
»Komentaras

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-05-17 Nr. XIII-1157, TAR, 2018-05-23, kodas 2018-08263, įsigalioja 2018-06-01)
Nustatyta, kas atsakingas už viešojo juridinio asmens finansų kontrolę, kai viešojo juridinio asmens apskaita tvarkoma centralizuotai
»Komentaras

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-15 Nr. 1K-114, TAR, 2018-03-20, kodas 2018-04191, įsigalioja 2018-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2018-03-07 Nr. 203, TAR, 2018-03-12, kodas 2018-03801, įsigalioja 2018-03-13)
Aktualu institucijoms, kurios dalyvauja rengiant biudžeto rodiklius
Nustatyta, kad asignavimų valdytojai, rengdami 2019–2021 metų strateginių veiklos planų projektus, turi užtikrinti projektų, įtrauktų į strateginių projektų portfelį, įgyvendinimą ir lėšas 2019–2021 metams pirmiausia turi planuoti toms programoms ir (ar) programų priemonėms, kuriomis numatoma įgyvendinti tuos projektus

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. ĮV-42 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms“ pakeitimo
(2018-02-20 Nr. ĮV-190, TAR, 2018-02-20, kodas 2018-02547, įsigalioja 2018-02-21)
Nauja Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašo redakcija nuo 2018-02-21
Taikoma Kultūros ministerijos įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms, kurių vadovai nėra savarankiški asignavimų valdytojai

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-07 Nr. 1K-50, TAR, 2018-02-09, kodas 2018-02084, įsigalioja 2018-03-01)
Šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant 2018 metų ketvirčių, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis. Nauja redakcija išdėstytos: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4), Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (forma Nr. 5)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo
(2018-01-29 Nr. 1K-33, TAR, 2018-01-30, kodas 2018-01356, įsigalioja 2018-01-31)
Patvirtinta 2017 metų viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis, lygiai ir atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektai (konsolidavimo schema)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2018-01-17 Nr. 1K-12, TAR, 2018-01-29, kodas 2018-01272, įsigalioja 2018-01-30)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-01-12 Nr. XIII-1012, TAR, 2018-01-23, kodas 2018-01025, įsigalioja 2018-03-01)
Pakeitimai susiję su Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymu (2018-01-12 Nr. XIII-992)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-15 Nr. 1K-11, TAR, 2018-01-22, kodas 2018-00947, įsigalioja 2018-01-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-12 Nr. 1K-10, TAR, 2018-01-15, kodas 2018-00610, įsigalioja 2018-01-16)
Pakeista savivaldybės biudžeto suvestinė forma SB-3-išlaidos

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-932, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21607, įsigalioja 2018-06-01)
Reglamentuotas biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas
»Komentaras

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-935, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21610, įsigalioja 2018-01-01)
Biudžetinėms įstaigoms suteikta teisė jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus
»Komentaras


<< Atgal