BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. 1K-29, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01499, įsigalioja 2023-01-28)
Patvirtinta 2022 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 1K-25, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01226, įsigalioja 2023-01-26)
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas, taip pat pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl įstaigų valdomų lėšų perkėlimo į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde
(2023-01-11 Nr. 30, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00665, įsigalioja 2023-01-14)
Patvirtintas įstaigų, kurių lėšos perkeliamos į sąskaitas valstybės ižde, sąrašas ir šių lėšų perkėlimo grafikas
»Finansų ministerijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1300, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26623, įsigalioja 2023-01-01)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Didinamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo finansavimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 1K-416, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25755, įsigalioja 2022-12-17)
Patvirtintas 2022 metų konsolidavimo kalendorius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 1K-400, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24839, įsigalioja 2022-12-07)
Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1122, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22977, įsigalioja 2023-04-01)
Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės. Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:
– pripažinti netekusiais galios tie Taisyklių punktai, kurie nuo 2023-04-01 yra reglamentuojami Biudžeto sandaros įstatyme;
– patikslinta, kad savivaldybių biudžetų vykdymą organizuoja merai, o numatytų programų finansavimo tvarką mero teikimu priima savivaldybės taryba;
– atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1K-321, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19087, įsigalioja 2022-09-20)
Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1K-320, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19055, įsigalioja 2022-09-20)
Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija

Finansų ministerijos rekomendacijos
Dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos
Priedas:
Su atidėjiniais, neapibrėžtaisiais įsipareigojimais ir neapibrėžtuoju turtu susijusių ūkinių operacijų registravimo viešojo sektoriaus subjekto finansinėje apskaitoje pavyzdžiai
(2022-08-31 Nr. SR-1/2022-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 1K-301, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17865, įsigalioja 2022-08-31)
Pakeistos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formos (ataskaitų parašo srityje vietoje „vyriausiojo buhalterio (buhalterio)“ įrašytas „ataskaitą parengusio asmens“ parašas)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1355, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15451, įsigalioja 2022-07-15)
Įtvirtinta nuostata, kad valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartys sudaromos paprasta rašytine forma

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 699, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14346, įsigalioja 2022-07-02)
Nauja Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-07-02

Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13072, įsigalioja 2022-06-18)
Patvirtintos naujos Inventorizacijos taisyklės viešojo sektoriaus subjektams
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-213, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12745, įsigalioja 2022-06-15)
Pakeistos Formos Nr. 1 ir Nr. 2 – biudžeto tikslinimo pažymos

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12682, įsigalioja 2022-06-14)
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1099, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10749, įsigalioja 2022-05-24)
Nustatyta, kad savivaldybės sudaro savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas gali būti didesnis kaip 1 procentas, kai yra paskelbta valstybės ir (arba) savivaldybės lygio ekstremalioji situacija ir (arba) įvesta nepaprastoji padėtis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 485, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10078, įsigalioja 2022-05-13)
Pakeistos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės
Nustatyta, kad asignavimų valdytojai, atsiskaitydami su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes, numatytas sutartyse, gali mokėti avansą, kuris turi būti ne didesnis nei 30 procentų sutarties sumos (su išimtimis)
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1k-265 „Dėl asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. 1K-135, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07482, įsigalioja 2022-04-12)
Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 299, TAR 2022-04-01, kodas 2022-06656, įsigalioja 2022-04-02)
Nauja Bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų, jų naudojimo terminų ir jas naudojančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašo redakcija nuo 2022-04-02

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2022-03-30 Nr. 284, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06445, įsigalioja 2022-04-01)
Patvirtintas Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1K-111, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06280, įsigalioja 2022-03-31)
Pakeistos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklės ir įmokų kodų sąrašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-108, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05892, įsigalioja 2022-03-26)
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 1K-89, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04825, įsigalioja 2022-03-17)
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 1K-53, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04629, įsigalioja 2022-03-11)
Patvirtintas Konsultacijų VSAFAS klausimais teikimo tvarkos aprašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl Vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1K-73, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04101, įsigalioja 2022-03-03)
Nauja redakcija išdėstytos Įsakymu patvirtintos formos
Šis įsakymas taikomas rengiant ataskaitas už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-02 Nr. 1K-74, TAR 2022-03-02, kodas 2022-04102, įsigalioja 2022-03-03)
Nauja redakcija išdėstytos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formos
Šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant 2022 metų ataskaitinių ketvirčių, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. 1K-49, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03034, įsigalioja 2022-02-22)
Nauja 9 priedo „Mokėtinų sumų ataskaitos forma“ redakcija nuo 2022-02-22
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-423 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 1K-28, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01709, įsigalioja 2022-02-02)
Pakeistas 29-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Pensijų anuitetų fondo apskaita ir ataskaitų rinkinys“

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 22-1 ir 32-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-854, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27752, įsigalioja 2022-01-01)
Išplėstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos turinys, siekiant, kad ataskaita apimtų ir pasiektą pažangą, įgyvendinant Nacionalinį pažangos planą

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1146, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27619, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
»Vyriausybės paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1K-405, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27516, įsigalioja 2021-12-30)
Patikslintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo 29.1 papunktyje nurodytų viešųjų juridinių asmenų, kurie teikia Finansų ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje, sąrašas ir jis papildytas teisminės valdžios institucijomis ir kitais viešaisiais juridiniais asmenimis

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-745, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26575, įsigalioja 2021-12-23)
Patvirtinti 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai
»Finansų ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 2, 5, 9-1, 10 straipsnių ir penktojo skirsnio pakeitimo ir 10-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-744, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26574, įsigalioja 2021-12-23)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-600, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23521, įsigalioja 2021-11-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-10 Nr. 1K-347, TAR, 2021-11-10, kodas 2021-23253, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeistas Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 10 priedas „Skolinių įsipareigojimų ataskaita“

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-548, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21635, įsigalioja 2021-10-16)
Sudarytos sąlygos centralizuoti viešųjų pirkimų vykdymą biudžetinėse įstaigose

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-14 Nr. 1K-323, TAR, 2021-10-14, kodas 2021-21558, įsigalioja 2021-10-15)
Pakeista valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
Taikoma rengiant ir vykdant 2022 ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-557, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21225, įsigalioja 2022-01-01)
Šiuo pakeitimu numatyta galimybė steigti Lietuvos Respublikos prekybos atstovybes užsienyje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinių ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms patvirtinimo
(2021-10-06 Nr. A1-704, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20936, įsigalioja 2021-10-07)
Aktualu socialinės globos įstaigoms
Patvirtintas Pavyzdinis ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms sąrašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-20 Nr. 1K-304, TAR, 2021-09-20, kodas 2021-19653, įsigalioja 2021-09-21)
Pakeistos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės.
Pakeitimai taikomi rengiant ir teikiant 2021 metų trečiojo ketvirčio, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 1K-289, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17921, įsigalioja 2021-08-26)
Pakeista valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-18 Nr. 674, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17705, įsigalioja 2021-09-01)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-13 Nr. 1K-285, TAR, 2021-08-19, kodas 2021-17716, įsigalioja 2021-08-20)
Finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta nauju finansavimo šaltiniu „1.1.1.1.10 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos nelegaliai migracijai suvaldyti“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 470, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13930, įsigalioja 2021-06-19)
Nustatyta, kad valstybės nekilnojamąjį turtą perduodant savivaldybei, paaiškinime taip pat turi būti nurodyta perimamo valstybės nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis ir pagrįstas perimamo valstybės nekilnojamojo turto tinkamumas savivaldybės tarybos sprendime nurodytai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai įgyvendinti

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 469, TAR, 2021-06-18, kodas 2021-13929, įsigalioja 2021-06-19)
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita papildyta nauja dalimi – savivaldybių patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto, išskiriant valstybės nekilnojamąjį turtą, perduotą savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, panaudojimo apžvalga.
Taikoma teikiant 2021 ir vėlesnių kalendorinių metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 1K-221, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13713, įsigalioja 2021-06-17)
Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 400, TAR, 2021-06-04, kodas 2021-12892, įsigalioja 2021-06-05)
Nustatytas papildomas atvejis, kurio pagrindu iš Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo būtų išbraukiamas valstybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 274, TAR, 2021-04-29, kodas 2021-08916, įsigalioja 2021-04-30)
Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Savivaldybėms leista savarankiškai spręsti, kaip panaudoti skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtas valstybės lėšas
»ŠMSM paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. 1K-103, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06242, įsigalioja 2021-03-30)
Pakeista formos Nr. 1-sav. – „Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 20__ m. _____d. ataskaita“ 13 eilutė

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 1K-40, TAR, 2021-02-10, kodas 2021-02579, įsigalioja 2021-02-11)
Pakeistas savivaldybių biudžetų formos SB-1-pajamos eilutės „Kiti mokesčiai“ pajamų klasifikacijos kodas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 37, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01017, įsigalioja 2021-01-22)
Įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, sudaryta galimybė valstybės ilgalaikį materialųjį turtą išnuomoti ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui ir tais atvejais, kai šis turtas išnuomojamas įgyvendinant regioninės svarbos projektus

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1K-13, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00682, įsigalioja 2021-01-16)
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1K-449, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00051, įsigalioja 2021-01-05)
Finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta nauju finansavimo šaltiniu „1.1.1.1.7 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti“


<< Atgal