DARBO UŽMOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas

(2018-12-04 Nr. XIII-1689, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20188, įsigalioja 2019-01-01)
Didinami apylinkių teismų teisėjų, šių teismų pirmininkų ir jų pavaduotojų pareiginių algų koeficientai

Naujas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

(2018-12-04 Nr. XIII-1688, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20187, įsigalioja 2018-12-11)
Nustatyta, kad Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas netaikomas veterinarijos gydytojams rezidentams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. 1177, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19575, įsigalioja 2018-12-04)
Patvirtintas Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašas
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. A1-686, TAR 2018-11-30, kodas 2018-19497, įsigalioja 2018-12-01)
Patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2019 metais
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2018-10-16 Nr. 1025, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16268, įsigalioja 2019-01-01)
Nuo 2019-01-01 minimalioji mėnesinė alga 555 eurai (430 x 1,289)
»Komentaras

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-09-18 Nr. XIII-1481, TAR, 2018-09-24, kodas 2018-14925, įsigalioja 2019-07-01)
Nustatyti Vyriausybės atstovų pareiginės algos koeficientai nuo 2019-07-01

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros patvirtinimo
(2018-08-03 Nr. V-689, TAR, 2018-08-06, kodas 2018-12836, įsigalioja 2018-09-01)
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Rekomendacijos dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo
(2018-07-26 Nr. V-674, TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12465, įsigalioja 2018-09-01)
Patvirtinta Mokytojų pareigybių aprašymo metodika

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-06-30 Nr. XIII-1413, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11478, įsigalioja 2019-01-01)
Nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-04 Nr. V-528, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11376, įsigalioja 2018-07-06)
Aktualu biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1395, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11323, įsigalioja 2018-09-01)
Įvedamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas nuo 2018-09-01
»Komentaras

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1376, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11331, įsigalioja 2019-01-01)
Didinami Lietuvos administracinių ginčų komisijos pareigūnų darbo užmokesčio koefecientai nuo 2019-01-01

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-04-19 Nr. XIII-1102, TAR, 2018-05-02, kodas 2018-06969, įsigalioja 2018-07-01)
Tobulinama žvalgybos pareigūnų darbo apmokėjimo sistema

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3, 4 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-04-19 Nr. XIII-1103, TAR, 2018-05-02, kodas 2018-06970, įsigalioja 2018-05-03)
Didinami žvalgybos pareigūnų pareiginės algos koeficientai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ pakeitimo
(2018-01-31 Nr. 104, TAR, 2018-02-02, kodas 2018-01690, įsigalioja 2018-02-03)
Atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, susiję su institucijų ir pareigybių pavadinimų pokyčiais

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-29 Nr. 4-40, TAR, 2018-02-02, kodas 2018-01688, įsigalioja 2018-02-03)
Nustatyta, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimas už gerus ir labai gerus veiklos rezultatus yra privalomas
»Komentaras

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-30 Nr. V-83, TAR, 2018-01-30, kodas 2018-01384, įsigalioja 2018-01-31)
Padidintas valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktorių pareiginės algos koeficientas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-21 Nr. XIII-969, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21727, įsigalioja 2018-01-01)
Padidinti valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijos, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareiginės algos koeficientai


<< Atgal