DARBO UŽMOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl Pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-10 Nr. V-403, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05956, įsigalioja 2019-04-12)
Panaikintas pavyzdinis pareigybių sąrašas, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams.
Minėtas sąrašas buvo priimtas vadovaujantis senuoju ir dabar nebegaliojančiu Vyriausybės 1993-07-08 nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 317, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05835, įsigalioja 2019-07-01)
Šis pakeitimas aktualus tik Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo pareigybei

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 1V-332, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05557, įsigalioja 2019-04-05)
Nauja 1 priedo „A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė“ redakcija nuo 2019-04-05
»Gido paaiškinimas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. V-361, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04763, įsigalioja 2019-03-28)
Patvirtintas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-187, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03460, įsigalioja 2019-09-01)
»ŠMM paaiškinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-186, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03458, įsigalioja 2019-09-01)
»ŠMM paaiškinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-184, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03457, įsigalioja 2019-09-01)
»ŠMM paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1972, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03170, įsigalioja 2019-07-01)
Įstatymo priedėlio IV skyriaus „Valstybės pareigūnų pareiginės algos“ 6 punkte išbraukta Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 1V-177, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02765, įsigalioja 2019-02-21)
»Gido paaiškinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. V-103, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01962, įsigalioja 2019-02-09)
»Gido paaiškinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. V-83, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01506, įsigalioja 2019-02-02)
Nauja Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-02-02

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1350, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21809, įsigalioja 2019-01-01)
Pakeistas Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1838, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21865, įsigalioja 2019-01-01)
Nuo 2019-01-01 didinami mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
Nuo 2020-01-01 didinami mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1828, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21848, įsigalioja 2019-01-01)
Padidinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pareiginės algos koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1780, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20997, įsigalioja 2019-09-01)
Priimtos Prezidentės pataisos dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 56 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1781, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20999, įsigalioja 2018-12-21)
Priimtos Prezidentės pataisos dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1739, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20709, įsigalioja 2019-07-01)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1714, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20972, įsigalioja 2019-01-01)
Nuo 2019-01-01 didinami atlyginimai socialinių paslaugų srities darbuotojams

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1712, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20970, įsigalioja 2019-01-01)
Pakeitimai susiję su MMA didinimu ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio didinimu nuo 2019-01-01
Taip pat nuo 2019-01-01 didinami specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai
Nuo 2019-09-01 didinami mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1713, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20971, įsigalioja 2018-12-21)
Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, taikomas 2019 metais

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1689, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20188, įsigalioja 2019-01-01)
Didinami apylinkių teismų teisėjų, šių teismų pirmininkų ir jų pavaduotojų pareiginių algų koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1688, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20187, įsigalioja 2018-12-11)
Nustatyta, kad Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas netaikomas veterinarijos gydytojams rezidentams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. 1177, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19575, įsigalioja 2018-12-04)
Patvirtintas Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašas
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. A1-686, TAR 2018-11-30, kodas 2018-19497, įsigalioja 2018-12-01)
Patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2019 metais
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2018-10-16 Nr. 1025, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16268, įsigalioja 2019-01-01)
Nuo 2019-01-01 minimalioji mėnesinė alga 555 eurai (430 x 1,289)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-09-18 Nr. XIII-1481, TAR, 2018-09-24, kodas 2018-14925, įsigalioja 2019-07-01)
Nustatyti Vyriausybės atstovų pareiginės algos koeficientai nuo 2019-07-01

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros patvirtinimo
(2018-08-03 Nr. V-689, TAR, 2018-08-06, kodas 2018-12836, įsigalioja 2018-09-01)
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Rekomendacijos dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo
(2018-07-26 Nr. V-674, TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12465, įsigalioja 2018-09-01)
Patvirtinta Mokytojų pareigybių aprašymo metodika

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-06-30 Nr. XIII-1413, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11478, įsigalioja 2019-01-01)
Nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-04 Nr. V-528, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11376, įsigalioja 2018-07-06)
Aktualu biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1395, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11323, įsigalioja 2018-09-01)
Įvedamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas nuo 2018-09-01
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1376, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11331, įsigalioja 2019-01-01)
Didinami Lietuvos administracinių ginčų komisijos pareigūnų darbo užmokesčio koefecientai nuo 2019-01-01

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-04-19 Nr. XIII-1102, TAR, 2018-05-02, kodas 2018-06969, įsigalioja 2018-07-01)
Tobulinama žvalgybos pareigūnų darbo apmokėjimo sistema

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3, 4 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-04-19 Nr. XIII-1103, TAR, 2018-05-02, kodas 2018-06970, įsigalioja 2018-05-03)
Didinami žvalgybos pareigūnų pareiginės algos koeficientai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-29 Nr. 4-40, TAR, 2018-02-02, kodas 2018-01688, įsigalioja 2018-02-03)
Nustatyta, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimas už gerus ir labai gerus veiklos rezultatus yra privalomas
»Gido paaiškinimas

 


<< Atgal