DARBO UŽMOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. V-251, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03488, įsigalioja 2024-02-27)
Nauja Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo redakcija

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pavirtinimo
(2024-02-05 Nr. 6P-13-(1.1.E), TAR 2024-02-06, kodas 2024-02120, įsigalioja 2024-02-07)
Patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, taikoma Nacionalinėje teismų administracijoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-130, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02091, įsigalioja 2024-02-06)
Nauja Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų redakcija nuo 2024-02-06

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1V-93, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01917, įsigalioja 2024-02-02)
Atnaujinta darbo apmokėjimo sistema, taikoma Vidaus reikalų ministerijoje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 80, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01567, įsigalioja 2024-01-30)
Pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. A1-62, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01041, įsigalioja 2024-01-24)
Nauja Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo redakcija

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. ĮV-2, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00216, įsigalioja 2024-01-06)
Nauja Kultūros ministerijos pavaldumo sričiai priklausančių įstatymų pagrindais sudarytų komisijų narių atlygio dydžio ir jo mokėjimo tvarkos redakcija nuo 2024-01-05

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 17, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00168, įsigalioja 2024-01-05)
Nauja Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2024-01-05

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 16, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00166, įsigalioja 2024-01-05)
Nauja Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo redakcija nuo 2024-01-05
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 15, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00165, įsigalioja 2024-01-05)
Nauja įstatymų pagrindais sudarytų komisijų narių atlygio dydžio ir jo mokėjimo tvarkos redakcija nuo 2024-01-05

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 12, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00162, įsigalioja 2024-01-05)
Nauja Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų redakcija nuo 2024-01-05.
Aktualu biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovaujantiems darbuotojams
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 7, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00089, įsigalioja 2024-01-04)
Pakeistas Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašas
Šiuo pakeitimu nustatomos naujos garantijos karių vidutinio atlyginimo skaičiavimui ir įgyvendinamos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimų nuostatos, įsigaliojusios 2024-01-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-03 Nr. 6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00088, įsigalioja 2024-01-04)
Patvirtintas naujas Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo Nr. XIV-2011 2, 4, 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2410, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25928, įsigalioja 2024-03-01)
Papildyta, kad Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas taikomas apskaičiuojant ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų pareigines algas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2349, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25605, įsigalioja 2024-01-01)
Priimtas Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Kadangi atskirose srityse veikiančių viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuoja specialūs įstatymai, nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas:
1) valstybinėms aukštosioms mokykloms;
2) valstybiniams mokslinių tyrimų institutams;
3) asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2341, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25599, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo redakcija nuo 2024-01-01
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. A1-895, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24961, įsigalioja 2023-12-22)
Patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2024 metais
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2275, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23060, įsigalioja 2023-12-01)
Nuo 2024-01-01 valstybinių mokslinių tyrimų institutų administracijos, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareiginės algos koeficientai didinami 10 proc., o nuo 2024-09-01 – dar 18,7 proc.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 857, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21855, įsigalioja 2024-01-01)
Patvirtintos Rekomendacijos dėl darbo apmokėjimo sistemos nustatymo viešojo valdymo sektoriuje.
Rekomendacijos aktualios ne tik valstybės tarnautojams, bet ir valstybės ar savivaldybės institucijų, biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, diplomatams
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 743, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18758, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ redakcija nuo 2024-01-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Viešojo valdymo agentūros pranešimas
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
(2023-08-17)
Parengtos Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
Gairės skirtos padėti įstaigoms susikurti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą ir jos aprašą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. V-1038, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15600, įsigalioja 2023-09-01)
Pakeistas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2023-06-28 Nr. 516, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13390, įsigalioja 2023-07-01)
Nuo 2024-01-01 minimalioji mėnesinė alga 924 eurai

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)
Pertvarkoma valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų Įstatyme nurodytų asmenų darbo užmokesčio sistema
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2012, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11591, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2024-01-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2013, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11597, įsigalioja 2023-06-10)
Nauja Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2023-06-10
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)

Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2015, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11594, įsigalioja 2023-07-01)
Nauja Teisėjų atlyginimų įstatymo redakcija nuo 2023-07-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)


<< Atgal