DARBO UŽMOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 743, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18758, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ redakcija nuo 2024-01-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė, nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011

Viešojo valdymo agentūros pranešimas
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
(2023-08-17)
Parengtos Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
Gairės skirtos padėti įstaigoms susikurti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą ir jos aprašą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. V-1038, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15600, įsigalioja 2023-09-01)
Pakeistas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2023-06-28 Nr. 516, TAR 2023-06-30, kodas 2023-13390, įsigalioja 2023-07-01)
Nuo 2024-01-01 minimalioji mėnesinė alga 924 eurai

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)
Pertvarkoma valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų Įstatyme nurodytų asmenų darbo užmokesčio sistema
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2012, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11591, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2024-01-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2013, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11597, įsigalioja 2023-06-10)
Nauja Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo redakcija nuo 2023-06-10
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)

Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2015, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11594, įsigalioja 2023-07-01)
Nauja Teisėjų atlyginimų įstatymo redakcija nuo 2023-07-01
Taikoma nauja pareiginės algos bazė (nustatyta 2023-05-25 įstatymu Nr. XIV-2011)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 1-281 /2023 (1.4 E), TAR 2023-05-18, kodas 2023-09507, įsigalioja 2023-05-20)
Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-709, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09212, įsigalioja 2023-09-01)
Papildytas Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (naudojamas nustatant pedagoginio darbo stažą)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-01 Nr. 121, TAR 2023-03-03, kodas 2023-03978, įsigalioja 2023-03-04)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai.
Šiuo pakeitimu įtvirtintas teisinis pagrindas didinti teismo medicinos ekspertų darbo užmokestį

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-265, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03616, įsigalioja 2023-03-01)
Nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo redakcija nuo 2023-03-01

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 1V-90, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03069, įsigalioja 2023-02-23)
Tikslinami Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir Vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos kintamosios dalies dydžiai

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1V-787, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25860, įsigalioja 2023-01-01)
Nuo 2023-01-01 didinami Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1-674 (1.4 E)/2022, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26051, įsigalioja 2023-01-01)
Nuo 2023-01-01 didinami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1559, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25030, įsigalioja 2023-01-01)
Nuo 2023-01-01 didinami valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
»Gido paaiškinimas

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1V-754, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24963, įsigalioja 2022-12-08)
Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Aprašas papildytas naujais 7-1-7-3 punktais. Taip pat, Aprašo 1 priedas papildytas nauja pareigybe „Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais“

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1530, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24173, įsigalioja 2022-11-30)
Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, taikomas 2023 metais – 186 eurai
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1542, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24192, įsigalioja 2023-01-01)
Nuo 2023-01-01 didinami valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareiginės algos koeficientai
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2023 metais patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. A1-744, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22825, įsigalioja 2022-11-12)
Patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2023 metais
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2022-10-07 Nr. 1014, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20590, įsigalioja 2022-10-08)
Nuo 2023-01-01 minimalioji mėnesinė alga 840 eurų
»Gido paaiškinimas

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. ĮV-778, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19506, įsigalioja 2022-09-27)
Pakeistas kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 772, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15935, įsigalioja 2022-08-01)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1269, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15615, įsigalioja 2023-04-01)
Pakeitimas susijęs su vietos savivaldos teisinio reguliavimo pakeitimais. Keičiamos merų darbo apmokėjimo nuostatos

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 7, 8 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1259, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15486, įsigalioja 2022-09-01)
Nustatytas karjeros specialistų, dirbančių švietimo įstaigose, darbo apmokėjimas

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2.) „Dėl Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-12 Nr. 13P-116-(7.1.2.), TAR 2022-05-16, kodas 2022-10298, įsigalioja 2022-05-17)
Aktualu bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl savivaldybių tarybų etikos komisijos narių ir antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo
(2022-04-21 Nr. 1V-319, TAR 2022-04-21, kodas 2022-08112, įsigalioja 2022-04-22)
Aktualu savivaldybių tarybų komisijų nariams, kurie nėra savivaldybių tarybų nariai

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-04 Nr. 1V-279, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07029, įsigalioja 2022-04-06)
Pakeistas vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, kurio 1 priedas papildytas nauja pareigybe „Karjeros konsultantas“. Kitų šiame priede nurodytų pareigybių atlyginimų koeficientai nesikeitė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-29 Nr. 1B-231, TAR 2022-04-05, kodas 2022-07087, įsigalioja 2022-04-06)
Nauja Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-04-06

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 238, TAR 2022-03-18, kodas 2022-04970, įsigalioja 2022-03-19)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-520, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04681, įsigalioja 2022-03-11)
Nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-03-11

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1V-104, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02434, įsigalioja 2022-02-11)
Pakeistas vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, kurio 1 priedas papildytas nauja pareigybe „Mokymo metodų konsultantas“. Kitų šiame priede nurodytų pareigybių atlyginimų koeficientai nesikeitė

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-118, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01127, įsigalioja 2022-01-26)
Nauja Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-01-26

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-110, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01102, įsigalioja 2022-01-26)
Pakeisti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai


<< Atgal