VALSTYBĖS TARNYBA

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
(1999-07-08 Nr. VIII-1316)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 1V-503 „Dėl Tipinių valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir šių pareigybių steigimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 1V-172, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03461, įsigalioja 2024-02-24)
Pakeisti Tipiniai valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymai

Naujas
Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijų patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. V-24, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03391, įsigalioja 2024-02-23)
Patvirtintos Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijos

Naujas
Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konfidencialumo pasižadėjimo stebėtojams formos patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. V-23, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03388, įsigalioja 2024-02-23)
Patvirtinta Konfidencialumo pasižadėjimo stebėtojams forma

Naujas
Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. V-21, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03275, įsigalioja 2024-02-22)
Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai. Veiklos sričių pareigybių aprašymų ruošiniai papildyti naujais devintuoju ir dešimtuoju skirsniais

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 80, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01567, įsigalioja 2024-01-30)
Pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos
»Gido paaiškinimas

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma –biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijų patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 1V-52, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00463, įsigalioja 2024-01-13)
Nuo 2024-01-01 kai kurios pareigybės nebėra priskiriamos valstybės tarnautojams, todėl viešojo administravimo subjekte esančias valstybės tarnautojų pareigybes privaloma peržiūrėti.
Patvirtintos Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijos
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 42, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00476, įsigalioja 2024-01-13)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Panaikintas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, kadangi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimu nuo 2024-01-01 įstaigos vadovas įgaliotas spręsti dėl jo vadovaujamai įstaigai reikalingų pareigybių skaičiaus

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 44, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00489, įsigalioja 2024-01-13)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Panaikintas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, kadangi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimu atsisakyta pareigos Vyriausybei tvirtinti valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1296 „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 47, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00480, įsigalioja 2024-01-13)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Panaikintas Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašas, kadangi nuo 2024-01-01 valstybės tarnautojams ir diplomatams taikoma LR darbo kodekse nustatyta nuotolinio darbo tvarka

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 46, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00479, įsigalioja 2024-01-13)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Panaikintas Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas, kadangi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimu atsisakyta mentorystės instituto

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 12, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00162, įsigalioja 2024-01-05)
Nauja Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų redakcija nuo 2024-01-05.
Aktualu biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovaujantiems darbuotojams
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 9, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00112, įsigalioja 2024-01-05)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Patvirtinta:
– Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;
– Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, forma;
– Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į įstaigos vadovo pareigas forma
»Viešojo valdymo agentūros paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-03 Nr. 6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00088, įsigalioja 2024-01-04)
Patvirtintas naujas Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. V-92, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25864, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir profesinių kompetencijų aprašymų redakcija nuo 2024-01-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 998, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25075, įsigalioja 2024-01-01)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Šiuo nutarimu yra patvirtinti::
– Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;
– Susitarimo dėl pagrindinių įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų sudarymo tvarkos aprašas;
– Aukštesniųjų vadovų kompetencijų ugdymo ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
– Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas
Taip pat nustatyta šio nutarimo įsigaliojimo ir taikymo tvarka

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 999, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25077, įsigalioja 2024-01-01)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Patvirtintas Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų ilgalaikio mokymo ir kompetencijų tobulinimo strateginių gairių patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1000, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25079, įsigalioja 2024-01-01)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Patvirtintos Viešojo sektoriaus darbuotojų ilgalaikio mokymo ir kompetencijų tobulinimo strateginės gairės

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-22 Nr. 1V-842, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25175, įsigalioja 2024-01-01)
Valstybės tarnybos reforma 2024
Panaikintos užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2258, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22990, įsigalioja 2023-11-30)
Šiuo Įstatymo pakeitimu suteikta teisė valstybės tarnautojams gauti atlyginimą ne tik už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės, bet ir viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, kolegialaus organo nario pareigas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2259, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22991, įsigalioja 2023-11-30)
Nustatyta pareiga deklaruoti privačius interesus viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdybos nariams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 858, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21857, įsigalioja 2024-01-01)
Patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašas.
Nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientai, priklausomai nuo valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos surinktų įverčių sumos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 857, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21855, įsigalioja 2024-01-01)
Patvirtintos Rekomendacijos dėl darbo apmokėjimo sistemos nustatymo viešojo valdymo sektoriuje.
Rekomendacijos aktualios ne tik valstybės tarnautojams, bet ir valstybės ar savivaldybės institucijų, biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, diplomatams
»Gido paaiškinimas

Viešojo valdymo agentūros pranešimas
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
(2023-08-17)
Parengtos Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės
Gairės skirtos padėti įstaigoms susikurti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą ir jos aprašą

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Tipinių valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir šių pareigybių steigimo
(2023-08-04 Nr. 1V-503, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15844, įsigalioja 2023-08-05)
Patvirtinti tipiniai parengties pareigūnų pareigybių aprašymai

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)
Pertvarkoma valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų Įstatyme nurodytų asmenų darbo užmokesčio sistema
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1985, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11556, įsigalioja 2024-01-01)
Valstybės tarnybos reforma
Nauja valstybės tarnybos įstatymo redakcija nuo 2024-01-01


<< Atgal