DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS
(2003-07-01 Nr. IX-1672)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. Rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. EV-229, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21372, įsigalioja 2021-10-13)
Patikslinti Bendrinio klausimyno 1.8.4, 1.9.3 ir 1.9.4 papunkčiai

Naujas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-551, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21218, įsigalioja 2022-05-01)
Įstatymu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą statybvietėse
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 645, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17420, įsigalioja 2021-09-13)
Pakeistas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka
Nuo 2021-09-13 periodiškai tikrintis dėl COVID-19 privaloma ir gamybos įmonių darbuotojams, neturintiems Galimybių paso
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-07-26 Nr. EV-173, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16466, įsigalioja 2021-07-27)
Įmonių, įstaigų ir organizacijų elektroninis inspektavimas
Patvirtinta Psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos teminė ataskaita
Į Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą įtrauktos įmonės, įstaigos ir organizacijos iki 2021-09-15 turi pateikti VDI teminę ataskaitą elektroniniu būdu

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-19 Nr. 1-169, TAR, 2021-07-19, kodas 2021-16142, įsigalioja 2021-07-20)
Pakeistos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
Numatytas atvejis, kai elektros energetikos objektuose ar įrenginiuose įvyksta avarija ar darbo sutrikimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 559, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16047, įsigalioja 2021-07-26)
Papildytas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-14 Nr. 447, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13536, įsigalioja 2021-06-16)
Darbų ir veiklų, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas papildytas nauja 2.3.3 eilute – vaikų stovyklų veikla

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-106, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10180, įsigalioja 2021-05-08)
Pakeistas ir papildytas bendrinis klausimynas apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-04-16 Nr. EV-90, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07967, įsigalioja 2021-04-17)
Įmonių elektroninis inspektavimas
Patvirtinta Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams teminė ataskaita
Į Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą įtrauktos įmonės iki 2021-05-14 turi pateikti VDI teminę ataskaitą elektroniniu būdu
»Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 178, TAR, 2021-03-26, kodas 2021-05880, įsigalioja 2021-03-27)
Privalomasis darbuotojų COVID-19 testavimas
Patvirtintas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-25 Nr. A1-250, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05840, įsigalioja 2021-11-20)
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai pakeisti įgyvendinant 2019 m. spalio 24 d. Komisijos direktyvą (ES) 2019/1832, kuria keičiami Tarybos direktyvos 89/656/EEB I, II ir III priedų techniniai aspektai

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-03-10 Nr. EV-59, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04983, įsigalioja 2021-03-11)
Įmonių, turinčių ir (ar) naudojančių potencialiai pavojingus įrenginius, elektroninis inspektavimas
Į Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą įtrauktos įmonės iki 2021-04-30 turi pateikti VDI teminę ataskaitą elektroniniu būdu

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. A1-78/D1-42, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01545, įsigalioja 2021-05-01)
Pakeisti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai nuo 2021-05-01

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. EV-349, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27234, įsigalioja 2020-12-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių elektroninio inspektavimo teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2020-12-08 Nr. EV-335, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26545, įsigalioja 2020-12-09)
Patvirtinta Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių elektroninio inspektavimo teminė ataskaita
Įmonės, Įstaigos ir organizacijos, įtrauktos į šiuo įsakymu patvirtintą sąrašą, privalo iki 2020-12-21 Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informaciją apie biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikį įmonės darbuotojų saugai ir sveikatai bei šių veiksnių atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams
»Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. A1-1138/V-2677, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24638, įsigalioja 2020-11-24)
Nauja Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatų redakcija nuo 2020-11-24.
Aktualu maisto gamybos įmonėms, žemės ūkio darbms, darbams kontaktuojant su gyvūnais ir (arba) gyvūninės kilmės produktais, darbams sveikatos apsaugos sistemoje, darbams klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose, darbams atliekų tvarkymo įmonėse, nuotekų valymo įrenginiuose ir kt.
»Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1216, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22875, įsigalioja 2020-11-04)
Pakeisti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašas, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2191, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20813, įsigalioja 2020-10-07)
Privalomo sveikatos tikrinimo aprašo pakeitimas aktualus ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu įdarbinamiems asmenims
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-824, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19000, įsigalioja 2020-09-11)
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-825, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19001, įsigalioja 2020-09-11)
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. EV-238, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18614, įsigalioja 2020-11-01)
Nauja Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių redakcija nuo 2020-11-01

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. EV-190, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15790, įsigalioja 2020-07-16)
Papildyta klausimu: „Ar darbdavys įgyvendina lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus?“

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-1615, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15197, įsigalioja 2020-07-09)
Nustatyta, kad darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo rezultatai galios sveikatos patikrinimo paslaugų teikimo apribojimo ar sustabdymo laikotarpiu dėl karantino ar ekstremaliosios situacijos ir 3 mėnesius po šio apribojimo ar sustabdymo termino pabaigos
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. EV-170, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13519, įsigalioja 2020-06-20)
Nurodyta, kad organizuojant darbus su darbo įrenginiais turi būti vadovaujamasi Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo rekomendacijomis

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-401, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10176, įsigalioja 2020-05-13)
Nauja Liftų priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-13

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-147 „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-402, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10177, įsigalioja 2020-05-13)
Nauja Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-13

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A1-45 „Dėl Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. A1-394, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10027, įsigalioja 2020-05-12)
Nauja Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-12

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-390, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09971, įsigalioja 2020-05-09)
Nauja Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-09

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-387, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09960, įsigalioja 2020-05-09)
Nauja Statybinių keltuvų priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-09

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-386, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09959, įsigalioja 2020-05-09)
Nauja Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-09

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo
(2020-05-08 Nr. A1-385, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09958, įsigalioja 2020-05-09)
Patvirtintas Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-384, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09957, įsigalioja 2020-05-09)
Nauja Kėlimo kranų priežiūros taisyklių redakcija nuo 2020-05-09

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. EV-125, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09851, įsigalioja 2020-05-08)
Pakeitimas susijęs su potencialiai pavojingais įrenginiais

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. EV-123, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09850, įsigalioja 2020-05-08)
Pakeitimas susijęs su potencialiai pavojingais įrenginiais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. A1-383, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09791, įsigalioja 2020-05-08)
Nauja Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams redakcija nuo 2020-05-08

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. A1-330, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08233, įsigalioja 2020-05-01)
Kadangi nuo 2020-05-01 panaikintas Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pavojingų darbų sąrašas, Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose išbrauktos nuorodos į Pavojingų darbų sąrašą
Nustatyta, kad darbuotojai, kuriems darbdavio sprendimu nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, tarp jų ir darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 4 dalis

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V- 416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. EV-100, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08226, įsigalioja 2020-04-21)
Kadangi nuo 2020-05-01 panaikintas Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pavojingų darbų sąrašas, Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų 1 priedo 2 punkto 7 pastraipoje panaikintas reikalavimas nurodyti darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus įmonėje, skaičių

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 377, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07964, įsigalioja 2021-01-01)
Nuo 2021-01-01 atsisakyta prievolių darbdaviams:
– nebereikia nedelsiant telefonu ar elektroniniu paštu pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui apie nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė;
– nebereikia teikti lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) teritoriniam skyriui, o N-1 formos aktą – ir mokymo įstaigai. VSDFV teritoriniams skyriams visus N-1 ir N-2 formų aktus teiks VDI elektroniniu būdu duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka
»Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 376, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07963, įsigalioja 2020-05-01)
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-15 Nr. 375, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07962, įsigalioja 2020-05-01)
Nuo 2020-05-01 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimu (2019-11-23 Nr. XIII-2553) atsisakyta nuostatos, kad pavojingų darbų sąrašas tvirtinamas Vyriausybės nutarimu.
Panaikinus pavojingų darbų sąrašą, konkretus pavojus darbe nustatomas atliekant profesinės rizikos vertinimą įmonėje

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo
(2020-04-02 Nr. EV-90, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07018, įsigalioja 2020-04-04)
Darbdaviams nurodyta užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi šiame įsakyme nurodytomis rekomendacijomis

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. A1-204/V-300, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05181, įsigalioja 2021-01-31)
»Gido paaiškinimas

Energetikos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 1-42, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04637, įsigalioja 2020-05-01)
Patikslinti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatyti minimalūs išsilavinimo, papildomų kompetencijų ir profesinės patirties  reikalavimai


<< Atgal