VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS (PILNAS SĄVADAS)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS, VSD ADMINISTRAVIMAS

DUOMENŲ TEIKIMAS „SODRAI“, SD PRANEŠIMAI

ĮMOKŲ TARIFAI, ĮMOKŲ KODAI

ĮMOKŲ MOKĖJIMO PAAIŠKINIMAI

PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIS DRAUDIMAS

GARANTINIS FONDAS IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDAS

NEDARBO SOCIALINIS DRAUDIMAS

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

PENSIJOS

 

.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS, VSD ADMINISTRAVIMAS

.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1991-05-21 Nr. I-1336, Žin., 1991-06-20, Nr. 17-447)

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2005-06-14 Nr. 647, Žin., 2005-06-16, Nr. 75-2725)

V skyrius. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

VI skyrius. Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimas

VII skyrius. Delspinigių išieškojimo laiko atidėjimas ir atleidimas nuo jų mokėjimo

VIII skyrius. Baudų išieškojimo laiko atidėjimas ir atleidimas nuo jų mokėjimo

IX skyrius. Socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolų pasibaigimas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-07-05 Nr. V-269, Žin., 2011-07-09, Nr. 83-4078)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-06-17 Nr. V-309, Žin., 2013-06-20, Nr. 65-3284)

1 priedas. Prašymo dėl asmens duomenų teikimo telefonu, nustatant asmens tapatybę mano pasirinktu būdu) forma

2 priedas. Prašymo dėl pasirinkto asmens tapatybės nustatymo būdo, teikiant asmens duomenis telefonu, anuliavimo forma

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2007-12-20 Nr. V-665, Žin., 2007-12-29, Nr. 139-5742)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimo atstovauti draudėjui santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis ir pranešimo apie įgaliojimo panaikinimą pateikimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms
(2009-11-16 Nr. V-653, Žin., 2009-11-19, Nr. 137-6056)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-02-03 Nr. V-50, Žin., 2011-02-08, Nr. 16-788)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2014-02-28 Nr. V-149, TAR, 2014-02-28, kodas 2014-02237)

Priedas. Pavyzdinė prašymo gražinti permoką forma

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo
(2008-03-18 Nr. V-131, Žin., 2008-04-01, Nr. 37-1359)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo
(2009-01-21 Nr. V-32, Žin., 2009-01-29, Nr. 11-436)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2015-04-17 Nr. V-197, TAR, 2015-04-17, kodas 2015-05894)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo
(2014-07-10 Nr. V-427, TAR, 2014-07-11, kodas 2014-10145)

 

.

DUOMENŲ TEIKIMAS „SODRAI“, SD PRANEŠIMAI

.

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo
(2010-06-04 Nr. V-243, Žin., 2010-06-23, Nr. 73-3728)

Patvirtinta. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Priedas. Teisės aktų, kurių pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo/tarnybos, kodų sąrašas

1-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią

2-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą

6-SD forma. Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą

9-SD forma. Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti

12-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius

13-SD forma. Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete

SAM forma. Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

PT elektroninio prašymo forma. Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo

NP-SD2 forma. Pranešimas išmokai skirti

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2010-01-08 Nr. V-35, Žin., 2010-01-16, Nr. 6-278)

SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo
(2010-02-19 Nr. V-94, Žin., 2010-02-25, Nr. 23-1111)

F4 forma. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita

F4-1 forma Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaita

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo
(2013-03-06 Nr. V-123, Žin., 2013-03-16, Nr. 28-1374)

PKV forma. Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
(2007-04-25 Nr. 435, Žin., 2007-05-10, Nr. 50-1932

VSDFV direktoriaus ir Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Socialinio draudimo pranešimų duomenų neįrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą, kai draudėjas nevykdo veiklos, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2016-12-22 Nr. V-681/EV-410, TAR, 2016-12-23, kodas 2016-29424)

 

.

ĮMOKŲ TARIFAI, ĮMOKŲ KODAI

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2019 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS
(2018-12-11 Nr. XIII-1719, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20701, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo
(2017-07-07 Nr. A1-387, TAR, 2017-07-17, Nr. 12252

Draudėjų, priskirtų atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei, sąrašai
Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimas dėl draudėjų priskyrimo antrajai, trečiajai ir ketvirtajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms skelbiamas Fondo valdybos interneto svetainėje.
Ieškome čia:
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/turiu-samdomu-darbuotoju -> toliau pasirenkame „Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“

„Sodros“ paaiškinimai
ĮMOKŲ TARIFAI

Įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

Įmokų tarifai savarankiškai dirbantiems

Įmokų tarifai besidraudžiantiems savarankiškai

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo
(2012-06-22 Nr. V-303, Žin., 2012-06-28, Nr. 73-3809)

„Sodros“ paaiškinimai
Įmokų kodai

Įmokų kodai už darbuotojus (apdraustuosius)

Įmokų kodai už savarankiškai dirbančius asmenis

Įmokų kodai besidraudžiantiems privalomuoju sveikatos draudimu savarankiškai

Kiti įmokų kodai

„Sodros“ paaiškinimas
Surenkamosios „Sodros“ sąskaitos

 

.

ĮMOKŲ MOKĖJIMO PAAIŠKINIMAI

.

„Sodros“ paaiškinimai
ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA DRAUDĖJAMS

„Sodros“ paaiškinimai
PAAIŠKINIMAI SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS

 

.

PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS

.

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1996-05-21 Nr. I-1343, Žin., 1996-06-12, Nr. 55-1287)

 

.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS

.

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2012-01-30 Nr. V-37, Žin., 2012 02 09, Nr. 18-837)

Aprašas Reglamentuoja šių išmokų mokėjimo tvarką:

ligos,

profesinės reabilitacijos,

motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų,

žalos atlyginimo ir socialinio draudimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų,

vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius,

nedarbo ir dalinio darbo socialinio draudimo,

ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų iš Garantinio fondo bei vaikų išlaikymo išmokų

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams apie išmokas
INFORMACIJA GYVENTOJAMS

 

.

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIS DRAUDIMAS

.

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(2000-12-21 Nr. IX-110, Žin., 2000-12-29, Nr. 111-3574

Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatytas ligos išmokos, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, dydis

LIGOS IŠMOKA

MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS IR VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKOS

PROFESINĖS REABILITACIJOS IŠMOKA

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo
(2001-01-25 Nr. 86, Žin., 2001-01-31, Nr. 10-284)

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
Susirgau arba slaugau šeimos narį

Ką daryti, jei susirgau?

Ką daryti, jei slaugau šeimos narį

Profesinės reabilitacijos išmoka

Profesinė liga

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
Noriu gauti motinystės, tėvystės ar vaiko išlaikymo išmoką

Laukiuosi kūdikio (motinystės išmoka)

Gimė kūdikis (tėvystės išmoka)

Noriu prižiūrėti kūdikį (vaiko priežiūros išmoka)

Noriu gauti vaiko išlaikymo išmoką

 

.

GARANTINIS FONDAS IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDAS

.

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMAS
(2016-09-14 Nr. XII-2604, TAR, 2016-09-19, Nr. 2016-23708)

Įmokos į Garantinį fondą dydis ir šios įmokos mokėtojai nustatyti Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje

Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis ir šios įmokos mokėtojai nustatyti Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyja

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
Ką daryti jei netekau darbo?

Noriu gauti nedarbo išmoką

Noriu gauti ilgalaikio darbo išmoką

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams apie išmokas iš Garantinio fondo
Mano įmonė (darbdavys) bankrutuoja

 

.

NEDARBO SOCIALINIS DRAUDIMAS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(2003-12-16 Nr. IX-1904, Žin., 2004-01-07, Nr. 4-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo
(2004-12-24 Nr. 1656, Žin., 2004-12-29, Nr. 186-6930)

 

.

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

.

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1999-12-23 Nr. VIII-1509, Žin., 1999-12-29, Nr. 110-3207)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo
(2004-03-22 Nr. 309, Žin., 2004-03-25, Nr. 44-1448)

ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINASIS ĮSTATYMAS
(1997-07-01 Nr. VIII-366, Žin., 1997-07-16, Nr. 67-1656)

Šis įstatymas taikomas žalai atlyginti:

– dėl nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, ir susirgimų profesine liga, kurie nustatyta tvarka buvo pripažinti profesinėmis ligomis iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai;

– dėl susirgimų profesine liga, nustatyta tvarka pripažintų profesinėmis ligomis po 2000 m. sausio 1 d. tiems nukentėjusiesiems, kurie po 2000 m. sausio 1 d. nebuvo drausti pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatas

Vyriausybės nutarimas
Dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo
(1997-09-15 Nr. 997, Žin., 1997-09-19, Nr. 86-2162)

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
Ką daryti, jei patyriau traumą?

Patyriau traumą darbe

Patyriau traumą buityje

 

.

PENSIJOS

.

SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS
(1994-07-18 Nr. I-549, Žin., 1994-08-03, Nr. 59-1153)

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Senatvės pensijos

III skyrius. Netekto darbingumo pensijos

IV skyrius. Našlių ir našlaičių pensijos

V skyrius. Socialinio draudimo pensijų skyrimas, mokėjimas, tikslinimas ir ginčų dėl pensijų nagrinėjimas

VI skyrius. Pensijų, paskirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, mokėjimas

VII skyrius. Iki šio įstatymo įsigaliojimo įgytų teisių išsaugojimas

VIII skyrius. Pereinamojo laikotarpio nuostatos

IX skyrius. Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas

1 priedas. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai

2 priedas. Laikotarpiai, prilyginami stažui

3 priedas. Netekto darbingumo lygio daugiklių dydžiai

4 priedas. Metų kaupimo dalyvio daugiklių dydžiai

5 priedas. Būtinasis stažas senatvės pensijai

6 priedas. Minimalusis ir būtinasis stažas netekto darbingumo pensijai

7 priedas. Senatvės pensijos amžiaus lentelė

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
(2017-12-27 Nr. A1-670, TAR, 2017-12-27, Nr. 21333

1 priedas. Asmenų, kurie pagal galiojusius SSRS įstatymus iki Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo (1991 m. birželio 1 d.) turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas, įskaitytinas į socialinio draudimo stažą

2 priedas. Darbo laikas kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas gauti

PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS
(2003-07-04 Nr. IX-1691, Žin., 2003-07-30, Nr. 75-3472

Priedas. Pensijų kaupimo įmokos dydžiai

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS IR NETEKTO DARBINGUMO (INVALIDUMO) PENSIJŲ KOMPENSAVIMO ĮSTATYMAS
(2014-05-15 Nr. XII-886, TAR, 2014-05-21, Nr. 2014-5572)

Šis įstatymas nustato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų, sumažintų dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 Nr. XI-537) 6 straipsnio 1–4, 6 ir 7 dalių ir 7 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalių nuostatų taikymo, kompensavimo tvarką, dydžius ir terminus

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJŲ IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ, SUMAŽINTŲ DĖL DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ TURĖJIMO, KOMPENSAVIMO ĮSTATYMAS
(2015-06-30 Nr. XII-1923, TAR, 2015 07 07, Nr. 2015-11098)

Šis įstatymas nustatyto valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų, sumažintų dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 Nr. XI-537) 8 straipsnio nuostatų taikymo, ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatų taikymo, kompensavimo tvarką, dydžius ir terminus

Negalioja nuo 2018-01-01
VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJŲ IŠANKSTINIO MOKĖJIMO ĮSTATYMAS
(2003-11-18 Nr. IX-1828, Žin., 2003-12-05, Nr. 114-5116)

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
NORIU GAUTI PENSIJĄ

„Sodros“ paaiškinimai gyventojams
PENSIJŲ KAUPIMAS

 


<< Atgal