DARBO KODEKSO NUOSTATOS

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai nuo 2017-07-01

Parengta pagal 2017-07-01 galiojusius teisės aktus
Atnaujinta 2017-07-04

Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ panaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Nuo 2017-07-01:
1 Pavyzdinės darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos nebėra;
2. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą pasitvirtina pati įmonė, įstaiga, organizacija (darbdavys), DK 120 straipsnio 3 dalis.

DARBO KODEKSO NUOSTATOS

120 straipsnis. Darbo laiko apskaita
1. Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu.
2. Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus:
1) viršvalandžius;
2) darbo laiką švenčių dieną;
3) darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką;
4) darbo laiką naktį;
5) darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo.
3. Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.
4. Jeigu darbuotojas savo nuožiūra tvarko visą savo darbo laiką ar jo dalį ar privalo pats tvarkyti savo dirbto darbo laiko apskaitą, darbdavys gali nustatyti tokio darbo laiko apskaitos taisykles.
5. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita ir reikalauti neatlygintinai gauti darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ Į ŠIAS DARBO KODEKSO
120 STRAIPSNIO NUOSTATAS

1. Privaloma tvarkyti ne visų darbuotojų darbo laiko apskaitą.

Darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu, darbo laiko apskaitos tvarkyti neprivaloma.

Atkreipkime dėmesį, kad nors darbuotojas dirba aukščiau minėtu nekintančiu režimu, tačiau jei įvyko bent vienas DK 120 straipsnio 2 dalyje nurodytas atvejis (viršvalandžiai, darbas švenčių dieną, susitarimas dėl papildomo darbo ir kt.), tokiam darbuotojui darbo laiko apskaitos žiniaraštis turi būti užpildytas.

DK 120 straipsnio 2 dalyje nurodyta:
„2. Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus:
1) viršvalandžius;
2) darbo laiką švenčių dieną;
3) darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką;
4) darbo laiką naktį;
5) darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo.”

2. Ką privaloma nurodyti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje?

Darbo laiko darbo laiko apskaitos žiniaraštyje privaloma nurodyti Darbo kodekso 120 straipsnio 2 dalyje išvardintus 5 punktus.

KOKIĄ DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO
FORMĄ PASITVIRTINTI?

Atsakymas paprastas: kam išradinėti dviratį, jei jis jau buvo išrastas. Galime pasitvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą anksčiau galiojusios Pavyzdinės formos pagrindu.

Imkime tai, kas privaloma (Darbo kodekso 120 straipsnio 2 dalyje išvardinti 5 punktai), toliau imkime tai, kas reikalinga mūsų įmonei, kas reikalinga buhalterinei apskaitai ir atmeskime visa nereikalinga.

 


<< Atgal