Pakeisti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-15.

Viešojo maitinimo įstaigoms nurodyta įleisti į vidų tik pasinaudoti tualetu asmenis, neturinčius Galimybių paso, dėvint kaukes.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimas papildytas nauju 1.21 punktu:

1.21. Užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, dėvint kaukes.

Sprendimo 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Įpareigoti lankytojus dėvėti kaukes paslaugų teikimo vietose šio sprendimo 1.1, 1.3 papunkčiuose ir 1.21 punkte numatytais atvejais. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2079, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19398, įsigalioja 2021-09-15)

Pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2021-11-01, pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– nustatyta žemesnė temperatūra šilumą palaikančiuose įrenginiuose (+63°C), kai juose laikomas pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas (Aprašo 5.7 papunktis);
– nustatytas pritaikyto maitinimo valgiaraščių parengimo terminas – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo raštiškos informacijos gavimo iš Visuomenės sveikatos specialisto, kai vaikui paskirtas pritaikytas maitinimas (Aprašo 8 punktas);
– nustatyta, kad pritaikyto maitinimo valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti papildomai nurodyta patiekalų energinė ir maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai) vertė (Aprašo 48 punktas);
– atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Aprašo 5.7 papunktis išdėstytas taip:

„5.7. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C  +63 °C  temperatūroje.“

Aprašo 8 punktas išdėstytas taip:

„8. Vaikų maitinimą, išskyrus, kai maistas gaminamas vaikų socialinės globos namų atskirose virtuvėse, gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu. Maisto tvarkymo subjektai, prieš pradėdami organizuoti vaikų maitinimą, turi turėti vaikų maitinimo valgiaraščius, atitinkančius Tvarkos aprašo nuostatas ir maitinamų vaikų amžių, o pritaikyto maitinimo valgiaraščiai turi būti parengti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytos raštiškos informacijos gavimo. Vaikams leidžiama ruošti maistą kartu su pedagogu ir jį vartoti, jei tai numatyta ugdymo programoje.“

Aprašo 14 punktas išdėstytas taip:

„14. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams higieniškai maitinti tinkamose patalpose ar vietose laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 15:2021), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ (toliau ‒ HN 26:2006) patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakyme Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 16:2011), ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.“

Aprašas papildytas nauju 22.16 papunkčiu:

22.16. patiekalų gamyboje naudojamoje valgomojoje druskoje turi būti 20–40 mg/kg jodo.

Aprašo 43 punktas išdėstytas taip:

„43. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietų įrengimas ir maisto tvarkymas vaikų socialinės globos namų bendrosiose maisto tvarkymo patalpose, išskyrus vaikų globos namų šeimynas ir neįgalių vaikų dienos socialinės globos centrus, maistą gaminančius atskirose virtuvėse, turi atitikti HN 15:2005 HN 15:2021 reikalavimus. Vaikų globos namų šeimynų ir neįgalių vaikų dienos socialinės globos centrų virtuvėse, kai šiose įstaigose nėra bendrųjų maisto tvarkymo patalpų, maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos principų: maistas tvarkomas švarioje vietoje, švariomis rankomis, švariais įrankiais bei įranga, maisto žaliavos gerai nuplaunamos, naudojamas tik HN 24:2017 reikalavimus atitinkantis vanduo, maistas, skirtas valgyti tik apdorotas šiluma, pakaitinamas taip, kad temperatūra jo viduje pasiektų ne mažiau kaip +75 °C, išskyrus patiekalus, kuriems dėl kulinarinių ar technologinių priežasčių numatyta kitokia šiluminio apdorojimo temperatūra, nesuliečiamas per indus, įrankius, įrangą ar rankas karščiu neapdorotas ir apdorotas maistas, maistas kuo trumpiau laikomas ar tvarkomas mikrobams daugintis palankiose temperatūrose (5−60 °C) bei vykdomi kiti maisto produktų ir žaliavų gamintojų nurodymai.“

Aprašo 48 punktas išdėstytas taip:

„48. Mokyklų, poilsio stovyklų bei vaikų nuolatinės socialinės globos namų valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g). Mokyklose, dalyvaujančiose Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė. Pritaikyto maitinimo valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose papildomai nurodoma patiekalų energinė ir maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai) vertė.

Aprašo 50 punktas išdėstytas taip:

„50. Valgiaraščiai turi būti parengti pagal Tvarkos aprašo 8 priede pateiktą valgiaraščio formos pavyzdį. Visi valgiaraščio lapai turi būti sunumeruoti (išskyrus titulinį) ir patvirtinti vadovo parašu ir spaudu, jei vadovas jį turi. Valgiaraštis turi būti aiškus (nurodyta tiksli patiekalų ar maisto produktų išeiga, pateikta visa reikalinga informacija be braukymų ar taisymų).“

Aprašo 4 priedo 12 punktas išdėstytas taip:

(4 priedas. Vaikams maitinti tiekiamų maisto produktų kokybės reikalavimai)

„12. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ Maistui skirtų grūdų produktų techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-511 „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo.“

Aprašo 8 priedo išnaša išdėstyta taip:

(8 priedas. Valgiaraščio formos pavyzdys)

„*neprivaloma nurodyti bendrojo ugdymo programas vykdančioms įstaigoms, organizuojančioms tik pietus. Pritaikyto maitinimo valgiaraščiams ši išimtis netaikoma„.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1707, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16380, įsigalioja 2021-11-01)

Pakeisti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-08-26.

Viešojo maitinimo įstaigoms, kurios pasirinko aptarnauti tik Galimybių pasą turinčius klientus, numatyta galimybė parduoti maistą išsinešimui ir asmenims, neturintiems Galimybių paso, laikantis Sprendimo 6.1-6.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.3.6 papunktis išdėstytas taip:
(ištaisyta redakcinė klaida)

(1.3. Užtikrinti, kad nebūtų:)

„1.3.6. į viešojo maitinimo įstaigas neįleisti įleisti lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).“

Sprendimo 6 punktas išdėstytas taip:

„6. Nustatyti, kad kai paslaugos teikiamos Nutarimo Nr. 152 3.1.21 papunktyje nurodytomis sąlygomis, šias sąlygas atitinkantiems paslaugų vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms taikomos šiame sprendime, išskyrus šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.3.1‒1.3.5 ir 1.16 papunkčiuose, nustatytos veiklos vykdymo sąlygos, o parduodant maistą išsinešimui turi būti užtikrinta, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytų kriterijų:
6.1. užsisakytų maistą ir už jį mokėtų tik nekontaktiniu būdu;
6.2. pasiimtų jiems pagamintą maistą tam paskirtoje vietoje, atskirtoje nuo paslaugų asmenims, atitinkantiems Nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytus kriterijus, vykdymo vietos;
6.3. pasiimant maistą išsinešimui, eilėje laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;
6.4. dėvėtų kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)
.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1929, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17876, įsigalioja 2021-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. V-1995, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18776, įsigalioja 2021-09-04)

Pakeisti reikalavimai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-01.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.2. Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų):

1.2.1. jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės (toliau – srautas) laikantis šių principų:
1.2.1.1. srautą turi sudaryti kuo mažiau skirtingų grupių, klasių;
1.2.1.2. pradinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios klasių grupės (pvz., 1-ų klasių, 3-ų klasių ir t.t.) mokinių;
1.2.1.3. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas tik iš tos pačios klasių grupės (pvz., 6-ų klasių, II-ų gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių arba iš nedaugiau kaip 100 tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. 7–9 klasių, III–IV gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių;

1.2.2. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);
1.2.3. jeigu yra poreikis, koreguojamas esant galimybėms, rekomenduojama koreguoti skirtingų klasių (grupių, srauto) pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse (grupėse, sraute) ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Pamokos pirmoje pamainoje gali būti pradedamos anksčiau kaip 8 val. ir pertraukos gali būti numatomos trumpesnės kaip 10 min. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);
1.2.4. jei yra galimybė, skirtingoms klasėms (grupėms, srautui) priskiriami rekomenduojama priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus; numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;
1.2.5. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;
1.2.6. mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių (grupių, srauto) mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių (grupių, srautų) mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose (pvz., klasėse);
1.2.7. esant poreikiui, tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės, srauto) mokiniams neskirstant jų pagal lytis;
1.2.8. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių, srauto) mokiniai;
1.2.8. pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai;
1.2.9. taikomos kitos organizacinės priemonės.“

Sprendimas papildytas nauju 1.21 papunkčiu:

1.21. Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių mokiniams (pvz., 2–4 klasių ir t.t.), jei yra užtikrinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų vykdymas.

Sprendimo 1.4 papunktis išdėstytas taip:

„1.4. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.“

Sprendimo 1.5 papunktis išdėstytas taip:

„1.5. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.“

Sprendimo 1.7.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.7.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;„.

Sprendimo 1.7.3 papunktis išdėstytas taip:

„1.7.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos, vykdančios bendrąsias ugdymo programas, teritoriją ir patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;“.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-01 Nr. V-1931, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17878, įsigalioja 2021-08-25)

Pakeistas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimu pakeistas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas.

Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimu, kuris įsigalioja 2021-09-01, nustatyta, kad ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę taikoma:

– logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (anksčiau ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma buvo taikoma tik minėtiems specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų globos įstaigose);
– socialiniams pedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (anksčiau ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma buvo taikoma tik mokyklų socialiniams pedagogams);
– psichologų asistentams, psichologams, dirbantiems mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas), pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (anksčiau ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma jiems nebuvo taikoma);
– judesio korekcijos specialistams, dirbantiems mokyklose (anksčiau ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma jiems nebuvo taikoma).

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

SUTRUMPINTO DARBO LAIKO NORMŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeisti Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo 4.3, 4.5 ir 4.6 papunkčiai bei Aprašas papildytas nauju 4.7 papunkčiu (įsigalioja 2021-09-01):

(4. Nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę: )

„4.3. logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos įstaigose mokyklose, socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose;„.

„4.5. koncertmeisteriams, akompaniatoriams, dirbantiems mokyklose, meninio ugdymo specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos įstaigose socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams;“.

„4.6. mokyklų socialiniams pedagogams socialiniams pedagogams, psichologų asistentams, psichologams, dirbantiems mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas), pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose;“.

4.7. judesio korekcijos specialistams, dirbantiems mokyklose.

KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠAS IR ŠIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS APRAŠAS

Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės aprašo 6 punktas išdėstytas taip (įsigalioja 2022-01-01):

„6. Psichologai, dirbantys tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose, probacijos tarnyboje, socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, – 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 669, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17650, įsigalioja 2021-09-01 ir 2022-01-01)

Pakeisti reikalavimai paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-08-21.

Nustatyta, kad klientams kaukės nėra būtinos (tačiau rekomenduojamos) tuo atveju, jei pasirenkama aptarnauti tik Galimybių pasą turinčius klientus.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KONTAKTINIU BŪDU, PARDUOTUVIŲ, TURGAVIEČIŲ IR KITŲ VIEŠŲ PREKYBOS VIETŲ, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETŲ, LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ, BINGO SALONŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 2 punktas išdėstytas taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis uždarose paslaugų veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke, kai paslaugų ar ūkinės veiklos vykdymo vietoje paslaugos teikiamos ir ūkinė veikla vykdoma Nutarimo Nr. 152 3.1.21 papunktyje nurodytomis sąlygomis ir paslaugų teikimo, ūkinės veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytų kriterijų (šiuo atveju kaukes dėvėti rekomenduojama).“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1899, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17772, įsigalioja 2021-08-21)

Pakeisti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Atlikti tikslinamojo ir rekomendacinio pobūdžio pakeitimai.

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-01.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.7.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1903, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17777, įsigalioja 2021-09-01)

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Atlikti techninio ir rekomendacinio pobūdžio pakeitimai.

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-01.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.2.1 papunktis išdėstytas taip:
(techninio pobūdžio pakeitimas)

„1.2.1. užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, stovyklos vienos grupės veiklose dalyvautų ne daugiau kaip 30 asmenų. Šis reikalavimas netaikomas, kai dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.2.4.1–3.1.2.4.3 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų;“.

Sprendimo 1.6 papunktis išdėstytas taip:

„1.6. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų jiems registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.“

Sprendimo 1.7.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.7.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti vaikų neformaliojo švietimo užsiėmimų, stovyklų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;“.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-20 Nr. V-1904, TAR, 2021-08-20, kodas 2021-17778, įsigalioja 2021-09-01)

Privalomasis darbuotojų COVID-19 testavimas

Vyriausybės nutarimu, kuris įsigalioja 2021-09-13, pakeistas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka.

Pažymėtina, kad COVID-19 profilaktinių tyrimų nereikia atlikti, jeigu:
1) darbuotojui prieš mažiau nei 210 dienų tyrimų metodais buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
2) darbuotojas buvo paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, jei po vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
– antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
– viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
– bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu;
3) darbuotojui, kuris prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.
(Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2020-05-29 sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo„)

Asmens atitiktį aukščiau minėtoms sąlygoms patvirtina Galimybių pasas.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DARBAI IR VEIKLOS SRITYS (KURIOSE PRIVALOMA TIKRINTIS DĖL COVID-19)

Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše pakeisti  2.10 ir 2.12 papunkčiai bei Sąrašas papildytas nauju 2.13 papunkčiu (pateikiame visą Sąrašo 2 punktą):

2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:
2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:
2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
2.1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2.2. socialinės paslaugos ir veikla:
2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;
2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;
2.3. švietimo paslaugos ir veikla:
2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;
2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;
2.3.3. vaikų stovyklų veikla;
2.4. vaistinių darbuotojų veikla;
2.5. krovinių tarptautinio vežimo veikla;
2.6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
2.7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
2.8. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
2.9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
2.10. viešojo administravimo subjektų darbuotojų veikla;
2.11. profesinė karo tarnyba;
2.12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);
2.13. gamybos įmonių darbuotojų veikla.

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI (DĖL COVID-19) TVARKA

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos 3 ir 4 punktai išdėstyti taip:

„3. Jeigu paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu buvo draudžiami ar ribojami Darbų sąrašo 1 punkte nurodyti darbai ir (ar) veiklos, šiuos darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo turi pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.“

„4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų sąrašo 2  punkte nurodytus darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 645, TAR, 2021-08-12, kodas 2021-17420, įsigalioja 2021-09-13)

Nuo 2021-08-16 atnaujinti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu atnaujintos Viešojo maitinimo įstaigoms būtinos sąlygos.

Svarbiausi pakeitimai:

– grąžinti kai kurie anksčiau, didelio sergamumo COVID-19 laikotarpiu galioję reikalavimai (Sprendimo 1.2.4, 1.3.1–1.3.5 papunkčiai;
– supaprastinti reikalavimai tuo atveju, jei viešojo maitinimo veiklos vykdytojas pasirinko aptarnauti tik Galimybių pasą turinčius klientus.

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų
(2021-08-13 Nr. V-1863, TAR, 2021-08-13, kodas 2021-17546, įsigalioja 2021-08-16)