Pakeistas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeistas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Svarbiausi aprašo pakeitimai:

– mokyklos vadovas įpareigotas nustatyti ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarką (Aprašo 16.6 papunktis);
– mokyklos vadovas turi paskirti darbuotoją (-us), kurie kartu su visuomenės sveikatos specialistu prižiūri mokinių ar kitų bendruomenės narių atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą (Aprašo 163 punktas);
– patikslintos visuomenės sveikatos specialisto funkcijos, teisės ir pareigos( Aprašo 17.18 papunktis, 18 punktas, 19.7 papunktis).

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

Aprašas papildytas nauju 3.5 papunkčiu:

(3. Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai: )

3.5. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams.

Aprašas papildytas nauju 32 punktu:

32. Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Apraše suprantamas kaip savarankiška veikla, kurią atlieka mokinys ar kitas mokyklos bendruomenės narys, prižiūrimas visuomenės sveikatos specialisto ir instruktuoto Mokyklos vadovo paskirto (-ų) atsakingo (-ų) asmens (-ų). Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Mokykloje atliekamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tyrimo metodą.

Aprašas papildytas nauju 16.6 papunkčiu:

(16. Mokyklos vadovas turi nustatyti šias tvarkas: )

16.6. ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo.

Aprašas papildytas nauju 163 punktu:

163. Mokyklos vadovas, įvertinęs Mokykloje besimokančių mokinių skaičių, atsižvelgęs į Mokykloje galiojantį visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančio visuomenės sveikatos specialisto etatinį normatyvą ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintą ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo metodą bei savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą Mokykloje, siūlymą, paskiria darbuotoją (-us), kurie kartu su visuomenės sveikatos specialistu prižiūri mokinių ar kitų bendruomenės narių atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą.

Aprašas papildytas nauju 17.18 papunkčiu:

(17. Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos: )

17.18. prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą.

Aprašo 18 punktas išdėstytas taip:

„18. Visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų turi teisę gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie konkretaus Mokinio ugdymo sąlygas, kartu nurodant Mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir klasę. Siekiant užtikrinti tinkamą užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemonių taikymą ir dalyvaujant įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones, visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos be kitų šiame punkte nurodytų asmens duomenų turi teisę gauti ir Mokinio asmens kodą.

Aprašas papildytas nauju 19.7 papunkčiu:

(19. Visuomenės sveikatos specialisto pareigos: )

19.7. tvarkyti Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis informacinėje sistemoje, tvirtinant elektroninę tyrimo užsakymo formą, vadovaujantis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-775/V-528, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07552, įsigalioja 2021-04-10)

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.2. Užtikrinti, kad:
1.2.1. užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, ar egzaminuose dalyvautų ne daugiau kaip 5 mokiniai;
1.2.2. užsiėmimuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 10 mokinių;
1.2.3. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam mokiniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 30 m2 20 m2 plotas arba užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip vienas mokinys.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-762, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07514, įsigalioja 2021-04-12)

Pakeisti reikalavimai neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimas Nr. V 3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.3 papunktis išdėstytas taip:

„1.3. Užtikrinti, kad:
1.3.1. egzaminuose ar užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 5 asmenys (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);
1.3.2. užsiėmimuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 10 asmenų (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);
1.3.3. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 30 m2 20 m2 plotas arba užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip 1 asmuo (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų).“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-754, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07503, įsigalioja 2021-04-12)

Pakeisti reikalavimai fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimui

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

DĖL SPORTO, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ ATVIROSE ERDVĖSE TEIKIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.1 papunktis išdėstytas taip:

„1.1. vienu metu paslaugos atvirose erdvėse būtų teikiamos ne daugiau kaip 5 asmenims 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų (šeimai priskiriamas sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai) (toliau – šeima) ir (ar) dviejų namų ūkių narius“.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-08 Nr. V-743, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07403, įsigalioja 2021-04-12)

Pakeisti reikalavimai tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ (toliau – Sprendimas).

DĖL REIKALAVIMŲ TARPTAUTINIUS KOMERCINIUS VEŽIMUS VYKDANTIEMS VEŽĖJAMS

Sprendimo 1.2 papunktis išdėstytas taip:

„1.2. jei numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra ilgesnis nei 72 val., atvykstant / grįžtant į Lietuvos Respubliką turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72 val. toks asmuo liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Šiame papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jie grįžta ar atvyksta į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu).

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-767, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07520, įsigalioja 2021-04-12)

Nuo 2021-07-01 Įstatyme įtvirtinta galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu, būdu, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymu, kuris įsigalioja 2021-07-01, įtvirtinta galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu, t. y. testamentų tvirtinimą, oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti, fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Notariato įstatymo (toliau – Įstatymas) 28 straipsnis papildytas nauja 3 dalimi:

(28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta)

Notaro nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones (toliau – nuotolinis būdas), atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.

Įstatymas papildytas nauju 281 straipsniu:

281 straipsnis. Notarų nuotoliniu būdu atliekami notariniai veiksmai
Notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytus notarinius veiksmus.
Notarai nuotoliniu būdu atlieka notarinius veiksmus vadovaudamiesi tomis pačiomis notarų veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis, kaip ir juos atlikdami šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
Asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, nors ir turi galimybę užtikrinti šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas sąlygas. Šiuo atveju notaras informuoja asmenį, kad jo prašomas notarinis veiksmas gali būti atliktas šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsisakymas atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu neskundžiamas.
Notarai gali nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus, jeigu užtikrina, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę, gali nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Notarai imasi priemonių, kad būtų užtikrinta notaro tvarkomos elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas, naudojamos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, sudarytos techninės galimybės tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms. Šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

Įstatymo 36 straipsnis išdėstytas taip:

36 straipsnis. Tvirtinamasis įrašas ir notarinis liudijimas
Notaro tvirtinamuose popieriniuose dokumentuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.
Notaro liudijamuose ir išduodamuose popieriniuose dokumentuose notaras parašo notarinio liudijimo įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.
Notaro tvirtinamuose elektroniniuose dokumentuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą ir pasirašo juos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Notaro liudijamuose ir išduodamuose elektroniniuose dokumentuose notaras parašo liudijimo įrašą ir pasirašo juos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitus notaro išduodamus elektroninius dokumentus, kuriuose neturi būti rašomas tvirtinamasis ar liudijimo įrašas, notaras pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šioje dalyje nurodytais atvejais notaro antspaudas nededamas.
Paveldėjimo teisės liudijimuose notaras papildomai nurodo paveldėjimo bylos numerį.
Liudydamas užsienio kalba surašyto dokumento nuorašo tikrumą, notaras tvirtinamąjį įrašą parašo valstybine kalba.
Jeigu tvirtinamasis įrašas ar notarinis liudijimas netelpa sudaromame popieriniame notariniame dokumente, jis gali būti surašytas pridedamame prie dokumento popieriaus lape. Šiuo atveju lapai su dokumento tekstu ir lapas su tvirtinamuoju įrašu ar notariniu liudijimu susiuvami, sunumeruojami, susiūtų lapų skaičius patvirtinamas notaro parašu ir antspaudu.
Notaro byloje saugomų dokumentų, kuriais remiantis atlikti notariniai veiksmai, kopijų tikrumas liudijamas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytas bendrąsias dokumentų rengimo taisykles.“

Įstatymo 50 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi (pateikiame visą straipsnį):

50 straipsnis. Dokumentų, kuriuose išdėstomas sandorių turinys, egzempliorių skaičius
Notarui pateikiama ne mažiau kaip du egzemplioriai tvirtinamų sutarčių, testamentų, įgaliojimų ir kitų dokumentų, kuriuose išdėstytas sandorių turinys, ir vienas iš jų lieka notaro biuro bylose.
Atliekant notarinius veiksmus nuotoliniu būdu, šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-204, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06548, įsigalioja 2021-07-01)

Pakeistas LR civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2021-07-01, nustatyta, kad pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą.

Siekiant išvengti pirkėjų klaidinimo dėl nuolaidų tais atvejais, kai prekės kaina prieš taikant nuolaidą trumpam padidinama, nuo 2021-07-01 LR civiliniame kodekse įtvirtinta pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą, nurodant mažiausią tos prekės kainą, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo (iki nuolaidos).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Kodekso 6.353 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi, taip pat pakeista šio straipsnio 10 dalis:

(6.353 straipsnis. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją)

8. Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina. Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios dalies nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.

„10. Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti šio straipsnio 1–7 1–8 dalyse nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o kai sutartis sudaryta, – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sutarties nutraukimo dienos ar pirkėjo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-205, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06550, įsigalioja 2021-07-01

Nuo 2021-09-01 nemokami pietūs mokyklose bus skiriami ir visiems antrokams be atskiro tėvų prašymo

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo (2020-12-23 Nr. XIV-130) nuostatas, pagal kurias nemokami pietūs bus skiriami ir visiems antrokams be atskiro tėvų prašymo, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Nors įsakymas įsigalioja 2021-07-01, tačiau nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios, t.y., nuo 2021-09-01.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– nuo 2021-09-01 nemokami pietūs skiriami ne tik priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir visiems antrokams;
– šiems vaikams nemokami pietūs skiriami automatiškai, be atskiro tėvų prašymo;
– prašymas pateikiamas tik tuomet, jei norima atsisakyti nemokamų pietų;
– nemokamų pietų organizavimas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, yra mokyklų pareiga;
– mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje,  nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Ministerijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija.

Visi Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Aprašas papildytas nauju 71 punktu:

71. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi.  Jeigu socialinės paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.

Aprašo 8 punktas išdėstytas taip:

„8. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus mokinius, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, arba Mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą.“

Aprašo 9 punktas išdėstytas taip:

„9. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų rugpjūčio 1 dienos, o kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo kalendorinių metų pradžios – nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 dienos. Mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje,  nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Ministerijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija. Mokyklos administracija mokinių sąraše nurodo šiuos mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja Ministeriją, nurodydama mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą-paraišką mokykla organizuoja nemokamus pietus nevertinant gaunamų pajamų.“

Aprašas papildytas nauju 12.3 papunkčiu:

(12. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: )

12.3. Jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Aprašo 13.1 papunktis išdėstytas taip:

(13. Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas kai yra šios aplinkybės: )

„13.1. mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;“

Aprašas papildytas nauju 13.3 papunkčiu:

13.3. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:
13.3.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;
13.3.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Aprašo 14 punktas išdėstytas taip:

„14. Mokiniui pakeitus Mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja Pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą (informuojant nurodomas mokinio vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), naujos mokyklos pavadinimas ir data, nuo kurios mokinys pakeitė mokyklą). Laisvos formos pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje.“

Aprašo 16.1 papunktis išdėstytas taip:

(16. Nemokamas maitinimas neskiriamas: )

16.1. mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas
16.1. vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, išskyrus šio Aprašo 12.3 papunktyje nustatytą atvejį;

Aprašo 18 punktas išdėstytas taip:

„18. Nemokami pusryčiai, pietūs ir pavakariai organizuojami Mokykloje mokslo metų (ugdymo) dienomis iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.“

_________________

Teisės aktas:

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-478, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06224, įsigalioja 2021-07-01)

Viskas vienoje vietoje apie socialines išmokas skirtingais gyvenimo atvejais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija specialioje interneto svetainėje pateikia informaciją apie socialinę paramą įvairiais gyvenimo atvejais: auginant vaiką, nusprendus įvaikinti ar globoti, norint įsigyti ar išsinuomoti pirmą būstą, netekus darbo ir patiriant finansinių sunkumų, susirgus ar slaugant šeimos narį, tapus neįgaliam ar sulaukus senatvės arba netekus artimo žmogaus:

Specialus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapis
Socialinė parama: kas man priklauso?

 

Pakeistas Vyriausybės 2018-10-24 nutarimas Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeistas Vyriausybės 2018-10-24 nutarimas Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pakeitimas susisiję su Išmaniųjų kasos aparatų posistemio i.EKA diegimo atidėjimu dar 1,5 metų.

i.EKA posistemio įdiegimo terminas dar kartą atidėtas nuo 2021-05-01 iki 2022-11-01.

NUO 2021-05-01 2022-11-01 KASOS APARATŲ NEREIKALAUJAMA NAUDOTI, KAI DUOMENYS FIKSUOJAMI VMI i.MAS posistemyje i.EKA

Nuo 2021-05-01 2022-11-01 nustatyta, kad kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA).

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 23.14 papunktis, kuris įsigalioja 2021-05-01 2022-11-01, nustato:

(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )

„23.14. kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo (kai ūkio subjektas superka prekes, – prekių supirkimo) ūkinės operacijos fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos valdomoje išmaniojoje mokesčių administravimo informacinėje sistemoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;“

Koks dokumentas tokiu atveju bus pateikiamas pirkėjui?

Naudojantis VMI paslauga i.EKA, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas pateikiamas tik pirkėjui pareikalavus (pagal Aprašo 25 punktą).

Naudojantis VMI paslauga i.EKA pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), laikomas kasos aparato kvitu (pagal Aprašo 29 punktą).

NAUJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KASOS APARATAMS

Jei VMI paslauga i.EKA nebus naudojamasi, tuomet reikės įdiegti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus (arba pritaikyti esamus). Valstybinė mokesčių inspekcija turi iki 2020 m. spalio 31 d. 2022 m. balandžio 30 d. nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus.

Vyriausybės nutarimo 3 punktas nustato tokių kasos aparatų diegimo terminus:

„3. Nustatyti, kad:
3.1. kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techniniai reikalavimai pradedami taikyti:

3.1.1. ūkio subjektų, kurių 2019 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams (tiems kasos aparatams, kurių modelio kategorijos apibūdinime, nurodytame Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (toliau – Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas), nurodytas žodis „kompiuterinis“) – 2021 m. lapkričio 1 dieną 2023 m. gegužės 1 d.;

3.1.2. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2020 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. gegužės 1 dieną 2023 m. lapkričio 1 d.;

3.1.3. ūkio subjektų naudojamiems iki šio nutarimo įsigaliojimo išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2022 m. lapkričio 1 dieną 2024 m. gegužės 1 d.;

3.1.4. kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.3 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2025 m. gegužės 1 dieną;

3.2. ūkio subjektai turi teisę naudoti kasos aparatus, atitinkančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus, anksčiau negu šio nutarimo 3.1.1–3.1.4 papunkčiuose nurodytais terminais.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-24 Nr. 180, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06231, įsigalioja 2021-03-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2002-08-13 Nr. 1283, Žin., 2002-08-23, Nr. 82-3522)