Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas mobiliųjų telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių tiekimui pratęstas iki 2026-12-31

Vyriausybės nutarimu pratęstas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas mobiliųjų telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių tiekimui.

Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2002-06-13 nutarimu Nr. 900, 1.5 punkto galiojimas pratęstas iki 2026-12-31, todėl šiuo punktu nustatytas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas mobiliųjų telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių tiekimui taikomas iki 2022-06-30 iki 2026-12-31.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas Apraše nurodytųjų prekių atžvilgiu taikomas, jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas) yra asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas). Tačiau jeigu Apraše nurodytųjų prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 677, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14014, įsigalioja 2022-06-30)

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeistos Taisyklės taikomos  2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.

Pakeitimai susiję su Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis, pagal kurias nuo 2022-02-24 paramos teikėjų (juridinių asmenų) neatlygintinai suteikta parama (pinigais, materialinėmis vertybėmis ar paslaugomis) Ukrainoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, bei Ukrainos valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams tenkinti, yra traktuojama kaip suteikta parama.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Informacinis pranešimas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymo VA-57
(2022-06-15)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS BEI PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLES

Taisyklių 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Ataskaitos FR0477 formoje pateikiama informacija apie paramos skyrimą konkretiems užsienio paramos gavėjams, t. y.:
5.1. Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (toliau – EEE užsienio vienetai);
5.2. užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, nurodytoms Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas);
5.3. į Vyriausybės sudarytą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ (toliau – Valstybių sąrašas), įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (toliau – juridiniams vienetams ir organizacijoms) bei  šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinėms institucijoms.

Taisyklių 14.3 papunktis išdėstytas taip:

„14.3. ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478C „Suteikta parama Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478C priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (užsienio paramos gavėjams, nurodytiems taisyklių 5 punkte, t. y. EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms), panaudojant gautą paramą, t. y. iš gautos paramos lėšų ,įskaitant juridinių asmenų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. (iki 2020 metų – iki 2 proc.), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. (iki 2020 metų – iki 1 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos. Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, o ne perduota kitiems asmenims, ir deklaruojama ataskaitos FR0478 formos 22 laukelyje. Šiame priede pateikiamos suteiktos paramos Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Šiame priede neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės nei vienas MGL per metus;“.

Taisyklių 14.4 papunktis išdėstytas taip:

„14.4. ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478D „Iš nuosavų lėšų suteikta parama Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478D priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms), įskaitant paramą, kurios vertė ne didesnė nei vienas MGL per metus vienam paramos gavėjui. Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes yra laikytina, kad šiuo laikotarpiu ji skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims.

Taisyklių 17 punktas išdėstytas taip:

„17. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui ataskaitos FR0477 formą ir ataskaitos FR0478 formą turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.
Ataskaitos FR0477 forma ir ataskaitos FR0478 forma (kartu su pridedamais dokumentais, pagrindžiančiais paramos suteikimą, kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.
Meno kūrėjai ataskaitos FR0478 formą turi pateikti elektroniniu būdu per EDS.“

Taisyklių 18 punkto antroji pastraipa išdėstyta taip:

„Piniginės sumos, gautos užsienio valiuta, pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį arba kituose visuotinai pripažintuose rinkos informacijos šaltiniuose paskelbtą rinkos euro ir užsienio valiutos santykį.“

ATASKAITOS FR0477 FORMOS, JOS PAPILDOMO LAPO FR0477P IR PRIEDO FR0477L UŽPILDYMO TVARKA

Taisyklių 19.14 papunktis išdėstytas taip:

„19.14. kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir 14A laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms arba Lietuvos Respublikos paramos gavėjams – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse ir į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinių institucijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarka), nustatytus dokumentus;“.

Taisyklių 20.3.7 papunktis išdėstytas taip:

„20.3.7. kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir L7 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms arba Lietuvos Respublikos paramos gavėjams – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.“

Pakeista Taisyklių 24 punkto pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

ATASKAITOS FR0478 FORMOS IV DALIES „GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS“ UŽPILDYMAS

Pakeista Taisyklių 28 punkto pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

Taisyklių 28.3 papunktis išdėstytas taip:

„28.3. 22 laukelyje įrašoma pagal gautos paramos dalykus panaudotos paramos vertė paramos gavėjo, juridinio asmens, įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Paramos gavėjų, juridinių asmenų, gautų piniginių lėšų, sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc., bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, panaudojimas, kaip ir kitų, t. y. pagal LP ir Loterijų įstatymus gautų piniginių lėšų, rodomas B stulpelyje „Piniginės lėšos“.
Šiame laukelyje įrašoma per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteikta parama (piniginės lėšos, materialinės vertybės bei paslaugos) į Valstybių sąrašą įtrauktai valstybei remti, t. y. tiek juridiniams vienetams ir organizacijoms, valstybinėms institucijoms, tiek ir kitiems nukentėjusiems nuo karo Ukrainos asmenims, nes laikytina, kad tokiu būdu gauta parama yra panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kaip parama / labdara kitiems asmenims.
Paramos panaudojimas rodomas tada, kai patiriamos išlaidos, pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigyjamas turtas, t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos. Jeigu parama yra gauta materialinėmis vertybėmis, t. y. trumpalaikiu ar ilgalaikiu turtu, tai panaudojimas turi būti rodomas tada, kai toks turtas yra pradedamas naudoti arba perduodamas kaip parama kitam paramos gavėjui.
Meno kūrėjų per kalendorinius metus faktiškai meno kūrybai panaudotos paramos vertė įrašoma į 22 laukelio B stulpelį „Piniginės lėšos“. Paramos panaudojimas rodomas tada, kai iš gautų paramos lėšų yra patiriamos išlaidos. Pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigyjamas tam tikras turtas (priemonės, kompiuteriai ar kita įranga, naudojama meno kūrybai), t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos, tai turi būti parodomas šių paramos lėšų panaudojimas. Paramos lėšos gali būti naudojamos visoms Meno kūrėjo patirtoms išlaidoms, susijusioms ir reikalingoms meno kūriniui sukurti arba atlikti, padengti. Meno kūrėjas privalo turėti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais yra pagrindžiamos faktiškai meno kūrybai patirtos prekių arba paslaugų įsigijimo iš kitų ūkio subjektų išlaidos;“.

Pakeista Taisyklių 28.4 papunkčio pirmoji pastraipa
(Redakcinio pobūdžio pakeitimas, nepateikiame)

Taisyklių 29.1 papunktis išdėstytas taip:

„29.1. FR0478C priedo C7, C8, C9 ir C10 laukeliuose pateikiamos Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) pagal LP įstatymą suteiktos paramos sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Visos šios sumos įrašomos į ataskaitos FR0478 formos IV dalies 23 laukelio atitinkamus laukelius.
Šiame priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes šiuo laikotarpiu ji laikytina panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, o ne perduota kitiems asmenims, ir deklaruojama ataskaitos FR0478 formos 22 laukelyje;“.

Taisyklių 29.14 papunktis išdėstytas taip:

„29.14. Kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir C11 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams bei į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.
Tačiau per laikotarpį, kai Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, pelno nesiekiantys vienetai, paramą suteikę į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, Tvarkoje nustatytų dokumentų kartu su ataskaitos FR01478 forma neteikia. Šiuo laikotarpiu pelno nesiekiančių vienetų suteikta parama šiems užsienio vienetams yra laikytina panaudota LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams ir šie vienetai privalo turėti šį faktą patvirtinančius dokumentus (laisvos formos ir (arba) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus).

ATASKAITOS FR0478 FORMOS V DALIES „SUTEIKTA PARAMA IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 30.1 papunktis išdėstytas taip:

„30.1. 27 laukelyje įrašoma visa iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (EEE užsienio vienetams, Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) pagal LP įstatymą suteikta paramos vertė (FR0478D priedo visų D10 laukelių suma).
FR0478D priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims;“.

Taisyklių 31.13 papunktis išdėstytas taip:

„31.13. Kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys paramos teikimą, ir D11 laukelyje turi būti pažymima „T“ (taip), o jeigu parama teikiama Sąraše nurodytoms užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms – dokumentų pridėti nereikia ir šiame laukelyje turi būti pažymima „N“ (ne).
Paramos teikėjas, suteikęs paramą EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti Tvarkoje nustatytus dokumentus.
FR0478D priede neteikiami duomenys apie per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteiktą paramą į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, nes laikytina, kad ši parama skirta LP įstatyme numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kitiems asmenims.

Taisyklių 32 punktas išdėstytas taip:

„32. Taisyklės taikomos 2021 metų 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. VA-57, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12762, įsigalioja 2022-06-15)

Pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas

Finansų ministro įsakymu pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas.

Paankstintas pajamų mokesčio dalies pervedimo pradžios terminas. Nustatyta, kad mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. (buvo – nuo rugsėjo 1 d.) iki lapkričio 15 dienos.

Įsakymo nuostatos įsigalioja 2022-06-15 ir taikomos pervedant pajamų mokesčio dalį 2022 m. ir vėlesniais metais. Taigi paramos gavėjams ir politinėms partijoms gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis nuo jų 2021 m. gautų pajamų šiemet bus pradėta dalimis pervesti jau liepos mėnesį, baigta − iki lapkričio 15 d.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Informacinis pranešimas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo
(2022-06-15 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠAS

Aprašo 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d. birželio 30 d., turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė partija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.“

Aprašo 7 punktas išdėstytas taip:

„7. Mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.“

Aprašo 9.1 papunktis išdėstytas taip:

(9. Kai perskaičiavus ankstesnių metų paramos sumas paaiškėja, kad: )

„9.1. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų rugsėjo 1 d. liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.“.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-223, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12760, įsigalioja 2022-06-15)

Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymu pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas.

Įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Visi sąskaitų plano pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS

Pakeistos sąskaitų plano 1 klasės 11, 12 ir 17 sąskaitos bei ši klasė papildyta nauja 18 sąskaita:

(1 klasė. Ilgalaikis turtas)

11       Nematerialusis turtas
111      Plėtros darbai
112      Programinė įranga ir jos licencijos
113      Patentai ir kitos licencijos, autorių ir kitos teisės
114      Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Nematerialiosios vertybės
115      Kitas nematerialusis turtas
116      Nebaigti projektai
117      Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
118      Prestižas“.

12       Ilgalaikis materialusis turtas
1201    Žemė
12011  Laisva valstybinė žemė
12012  Sklypai (valstybinė žemė)
12013  Sklypai (savivaldybių žemė)

1202    Pastatai
12021       Gyvenamieji pastatai
12022       Negyvenamieji pastatai
1203    Infrastruktūros ir kiti statiniai
12031       Infrastruktūros statiniai
12032       Kiti statiniai

1204    Nekilnojamosios kultūros vertybės
12041       Kultūros paveldo statiniai
12042       Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
1205    Mašinos ir įrenginiai
12051       Gamybos mašinos ir įrenginiai
12052       Ginkluotė ir karinė technika
12053       Medicinos įranga
12054       Kitos mašinos ir įrenginiai
1206    Transporto priemonės
1207    Kilnojamosios kultūros vertybės
12071       Muziejinės vertybės
12072       Antikvariniai ir meno kūriniai
12073       Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
1208    Baldai ir biuro įranga
12081       Baldai
12082       Kompiuterinė įranga
12083       Kita biuro įranga
1209    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12091       Scenos meno priemonės
12092       Bibliotekų fondai
12093       Kitos vertybės
12094       Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1210    Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
12101       Nebaigta statyba
12102       Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
1211    Kiti statiniai
1212    Kitos vertybės
„.

„17       Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas„.

18       Kitas ilgalaikis turtas„.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12682, įsigalioja 2022-06-14)

Pakeistas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

Pakeistas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

Dalis Įstatymo nuostatų įsigalioja 2022-07-01, kita dalis – 2024-01-01.

Svarbiausi pakeitimai:

– nuo 2022-07-01 atsisakyta nuostatos, kad valstybės archyvams būtų perduodami ilgai saugomi elektroniniai veiklos dokumentai (popieriniai ilgai saugomi veiklos dokumentai jau ir dabar neperduodami);
– nuo 2024-01-01 nustatyta, kad valstybės archyvams perduodami valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingi valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys.

Atlikti ir kiti pakeitimai.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMAS

Pateikiame tik Įstatymo 15 straipsnį. Kitus pakeitimus žiūrėkite pačiame teisės akte.

Įsigalioja 2022-07-01:

Nuo 2022-07-01 Įstatymo 15 straipsnio 1 ir 4 dalys išdėstytos taip:

(15 straipsnis. Dokumentų perdavimas valstybės archyvams saugoti)

„1. Nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius veiklos dokumentus valstybės archyvams perduoda Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas, jų įsteigtos institucijos ir įstaigos, Vyriausybė, teismai, Lietuvos bankas, ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, kariuomenės, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, kiti centriniai ir teritoriniai valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektai, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės, kurių veikloje susidaro nuolat saugomų dokumentų ir ilgai saugomų elektroninių dokumentų. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.“

„4. Perduodami valstybės archyvams valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugomi dokumentai ir ilgai saugomi elektroniniai veiklos dokumentai turi būti tvarkomi teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Kartu su perduodamais valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentais gali būti perduotos informacijos paieškos priemonės ir dokumentų atsarginės kopijos. Dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarką nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.“

Įsigalioja 2024-01-01.

Nuo 2024-01-01 Įstatymo 15 straipsnis išdėstytas taip:

15 straipsnis. Dokumentų perdavimas valstybės archyvams saugoti
1. Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas, jų įsteigtos institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teismai, Lietuvos bankas, ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, kariuomenės, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, kiti centriniai ir teritoriniai valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektai, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės valstybės archyvams perduoda:
1) nuolat saugomus dokumentus;
2) valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingus valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis.

Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.
2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių nuolat saugomus dokumentus valstybės archyvams, sąrašą ir valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių duomenys reikšmingi valstybės dokumentiniam paveldui, ir šiuos duomenis perduodančių valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojų ar jų įgaliotų tvarkytojų sąrašą.
3. Sprendimą dėl konkrečių valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingų valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų, kurie turi būti nuolat saugomi valstybės archyvuose, priima Lietuvos vyriausiasis archyvaras ar jo įgalioti valstybės archyvai, atsižvelgdami į šiuos kriterijus:
1) duomenų svarbą istoriniam, politiniam, socialiniam, kultūriniam ar kitais aspektais reikšmingam laikotarpiui ar įvykiui atskleisti;
2) duomenų reikšmę moksliniams, statistiniams ar kitiems tyrimams atlikti;
3) duomenų unikalumą.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės nuolat saugomus dokumentus gali saugoti iki 20 metų nuo jų įtraukimo į apskaitą dienos. Per šį laikotarpį jie turi būti perduoti saugoti valstybės archyvams.
5. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, atsižvelgdamas į objektyvias priežastis (valstybės archyvų finansinius, techninius, materialinius išteklius), turi teisę:
1) pratęsti nuolat saugomų dokumentų saugojimo valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įmonėje laiką, tačiau ne ilgiau kaip iki 40 metų nuo jų įtraukimo į apskaitą dienos;
2) nustatyti konkretų perdavimo valstybės archyvams terminą elektroniniams ir kitiems dokumentams, prie kurių prieinama tik specialios įrangos priemonėmis.
6. Perduodami valstybės archyvams valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugomi dokumentai turi būti tvarkomi teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Kartu su perduodamais valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentais gali būti perduotos informacijos paieškos priemonės ir dokumentų atsarginės kopijos. Dokumentų Nuolat saugomų dokumentų ir valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingų valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų perdavimo valstybės archyvams tvarką nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.
7. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų veiklos dokumentai į valstybės archyvus, papildant Nacionalinį dokumentų fondą, perduodami šalių sutartimi. Sutartyje aptariamos šių dokumentų perdavimo, tvarkymo, priėjimo prie jų ir naudojimo sąlygos.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1081, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11318, įsigalioja 2022-07-01)

Patvirtinta elektros ir dujų kainų buitiniams vartotojams kompensavimo tvarka

Vyriausybė patvirtino elektros energijos ir gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir  suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo ir administravimo tvarkos aprašą.

Nutarimu patvirtinti elektros energijos ir gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydžiai taikomi nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31.

VYRIAUSYBĖS PRANEŠIMAS

Vyriausybė patvirtino elektros ir dujų kainų kompensavimo tvarką
(2022-05-30)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Atkreipiame dėmesį į Aprašo 13 ir 14 punktus.

Pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui vartotojo skaitiklio duomenys gali būti patikrinti ir, esant neatitikimui, kompensaciją ar jos dalį gali tekti grąžinti.

Jei nustatoma, kad suvartojimas yra didesnis nei deklaruotas:

„13. Tuo atveju, kai pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui energetikos ministro tvirtinamose elektros energijos tiekimo ir naudojimo ir (ar) gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka užfiksuojami faktiniai elektros energijos apskaitos prietaiso ir (ar) gamtinių dujų matavimo priemonės rodmenys ir nustatoma, kad faktinis buitinio vartotojo elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų suvartojimas yra didesnis nei deklaruotas, už perskaičiuotą didesnę nei deklaruotą elektros energijos ar gamtinių dujų kiekio dalį buitinis vartotojas atsiskaito perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainomis ir tarifais, o dalinis kompensavimas netaikomas. Tokiu atveju už susidariusį elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kiekio skirtumą lėšos, skirtos elektros energijos tiekimo kainos daliniam kompensavimui ir (ar) gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, daliniam kompensavimui, tiekėjui neišmokamos.“

Jei nustatoma, kad suvartojimas yra mažesnis nei deklaruotas:

„14. Tuo atveju, kai pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui energetikos ministro tvirtinamose elektros energijos tiekimo ir naudojimo ir (ar) gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka užfiksuojami faktiniai elektros energijos apskaitos prietaiso ar gamtinių dujų matavimo priemonės rodmenys ir nustatoma, kad faktinis buitinio vartotojo elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų suvartojimas yra mažesnis nei deklaruotas, už perskaičiuotą elektros energijos ar gamtinių dujų kiekį buitinis vartotojas atsiskaito perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais, o už susidariusį elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kiekio skirtumą buitiniam vartotojui nepagrįstai pritaikytos dalinio kompensavimo lėšos ar jų dalis sumokamos (grąžinamos) tiekėjui Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka ir terminais.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo
(2022-05-30 Nr. 553, TAR 2022-05-31, kodas 2022-11637)

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

Įsigalioja 2022-07-01.

Šiuo pakeitimu pirkimo vykdytojams numatyta galimybė (Metodikoje nustatytais atvejais – prievolė) dažniau  nustatyti sutarties kainos, įkainių perskaičiavimą ir ne tik dėl aplinkybių, susijusių su mokesčių pasikeitimu.

Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima, kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip (x) per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. Išsamesnis perskaičiavimo taisyklės pavyzdys – Viešųjų pirkimų tarnybos interneto tinklapyje skelbiamoje statybos darbų tipinėje sutartyje (Metodikos 53.3 papunktis).

Kai pagal užsakymus atliekamo prekių tiekimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 1 metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nuodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu (Metodikos 54 punktas).

Kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 2 (dveji) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu  (Metodikos 541 punktas).

Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu  (Metodikos 542 punktas).

Visi Metodikos pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKA

Metodikos 10.3 ir 10.4 papunkčiai pripažinti netekusiais galios (pateikiame visą 10 punktą):

„10. Pirkimo vykdytojas, nustatydamas kainodaros taisykles, gali nustatyti šiuos sutarties kainos apskaičiavimo būdus:
10.1. fiksuotos kainos;
10.2. fiksuoto įkainio;
10.3. fiksuotos kainos su peržiūra;
10.4. fiksuoto įkainio su peržiūra;
10.5. kintamo įkainio;
10.6. sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo;
10.7. kitus būdus, nustatytus laikantis Metodikos 4 punkte įtvirtintų kainodaros taisyklėms taikomų reikalavimų;
10.8. Metodikos 10.1-10.7 papunkčiuose nustatytų būdų derinius.“

PREKIŲ IR (AR) PASLAUGŲ SUTARČIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAI

Fiksuota kaina

Metodikos 11 punktas išdėstytas taip:

„11.   Fiksuotos kainos kainodara nustatoma, kai pirkimo vykdytojas gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų kiekį ir (ar) apimtis, ir tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotos kainos peržiūros taisyklės.

Metodikos 14 punktas išdėstytas taip:

„14. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuotas įkainis

Metodikos 15 punktas išdėstytas taip:

„15.   Fiksuoto įkainio kainodara nustatoma, kai perkamos vienarūšės prekės ir (ar) paslaugos arba prekės ir (ar) paslaugos susideda iš skirtingų elementų, o pirkimo vykdytojas iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ir (ar) tikslaus pagal sutartį teiktinų paslaugų kiekio ir (ar) apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės.

Metodika papildyta nauju 191 punktu:

191. Jei fiksuotas įkainis ir (ar) pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių be PVM dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuota kaina su peržiūra

Poskyris „Fiksuota kaina su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Fiksuotas įkainis su peržiūra

Poskyris „Fiksuotas įkainis su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas

Metodikos 29 punktas išdėstytas taip:
„29. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant vieną iš šios Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiuose nurodytų kainos apskaičiavimo būdų, o kitą kainos dalį sudaro tam tikros tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu.“

Metodikos 30.2 papunktis išdėstytas taip:
„30.2. pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik ta šio kainos apskaičiavimo būdo sudėtinė dalis, kuri nustatyta vadovaujantis Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiais;“

DARBŲ SUTARČIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAI

Fiksuota kaina

Metodika papildyta nauju 321 punktu:

321. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotos kainos peržiūros taisyklės.

Metodikos 34 punktas išdėstytas taip:

„34. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuotas įkainis

Metodika papildyta nauju 351 punktu:

351. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės.

Metodika papildyta nauju 361 punktu:

361. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuota kaina su peržiūra

Poskyris „Fiksuota kaina su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Fiksuotas įkainis su peržiūra

Poskyris „Fiksuotas įkainis su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas

Metodikos 45 punktas išdėstytas taip:
„45. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant vieną iš šios Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiuose nurodytų kainos apskaičiavimo būdų, o kitą kainos dalį sudaro tam tikros tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu.“

Metodikos 46.3 papunktis išdėstytas taip:
„46.3. pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik ta šio kainos apskaičiavimo būdo sudėtinė dalis, kuri nustatyta vadovaujantis Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiais;“

KAINOS APSKAIČIAVIMAS KEIČIANT SUTARTĮ

PERŽIŪRA

Pakeistas Metodikos 53 punktas ir jo 53.1 ir 53.3 papunkčiai:

„53. Peržiūra galima kai peržiūros sąlygos Peržiūros taisyklės, kai jos nustatomos, negali iš esmės pakeisti sutarties pobūdžio ir turi būti iš anksto aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose bei sutartyje, nurodant:“

„53.1. aplinkybes, kurioms atsiradus atliekama peržiūra, taip pat statistinių ar kitų rodiklių šaltinius, kai peržiūra vykdoma remiantis jų duomenimis;“

„53.3. peržiūros momentą bei dažnumą. Peržiūros momentas gali būti nustatytas arba konkrečia data, arba tam tikru įvykiu, arba šių būdų deriniu. Nustatant peržiūros momentą bei dažnumą, reikia įvertinti sutarties trukmę, laiką, kuris būtinas statistinių ar kitų rodiklių apskaičiavimui ir paskelbimui;
Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima kiekvienų metų kovo 1 d., jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainas su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 procentai.
Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima, kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip (x) per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį (išsamesnis perskaičiavimo taisyklės pavyzdys – Viešųjų pirkimų tarnybos interneto tinklapyje skelbiamoje statybos darbų tipinėje sutartyje).

Metodikos 54 punktas išdėstytas taip:

54. Kai darbų atlikimo laikotarpis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 2 (dveji) metai, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti fiksuotą kainą su peržiūra arba fiksuotą įkainį su peržiūra arba kitą kainos apskaičiavimo būdą, kartu numatant ir sutarties kainos (įkainių) peržiūros sąlygas.
54. Kai pagal užsakymus atliekamo prekių tiekimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 1 (vieni) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nuodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.
Pavyzdžiui, ši pareiga galioja sudarant sutartį, pagal kurią prekės (pavyzdžiui. maisto produktai, vaistai, biuro reikmenys ir pan.) tiekiamos pirkimo vykdytojui pateikus užsakymą, tuo tarpu perskaičiavimo numatyti neprivaloma, jeigu sudaroma vienkartinio pobūdžio prekių pristatymo sutartis, pavyzdžiui, sudaroma sutartis dėl autobusų pirkimo, o pristatymo terminas numatomas per 13 mėnesių nuo sutarties sudarymo (ne užsakymo pateikimo) dienos.

Metodika papildyta naujais 541 ir 542 punktais:

541. Kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 2 (dveji) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.

542. Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.

ĮSAKYMO ĮSIGALIOJIMAS IR TAIKYMAS

Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

„2.1. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas.
2.2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu pirkimo sutartys sudaromos pagal preliminariosiose sutartyse nustatytas sąlygas.“

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1S-102, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10541, įsigalioja 2022-07-01)

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymu didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).

NPD didinamas asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1704 eurų.

Įstatymas įsigalioja 2022-06-01, tačiau nustatytas NPD taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.

Numatytos 2 galimybės, kaip įstatymui įsigaliojus metų viduryje, padidintą NPD taikyti nuo metų pradžios:
1) mokestį išskaičiuojančio asmens ir darbuotojo abipusiu susitarimu pajamų mokestis dėl padidėjusio NPD gali būti perskaičiuotas iki 2022-12-31, arba
2) gyventojas susigrąžins mokesčio permoką pasibaigus metams pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS

Įstatymo 20 straipsnio 1 ir 2 dalys išdėstytos taip:

„1. Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, taikomas tokia tvarka:
1) MNPD negali būti didesnis negu 5520 eurų 6480 eurų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos;
2) kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumą, tačiau neviršija 20136 eurų 20448 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:
__________________________________________

Gyventojui taikytinas MNPD = 5520 – 0,26 6480 – 0,34 × (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių);
__________________________________________

3) kai GMP viršija  20136 eurus 20448 eurus per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:
__________________________________________

Gyventojui taikytinas MNPD = 4800 – 0,18 × (GMP – 12 × 642).“

__________________________________________

„2. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 460 eurų 540 eurų;
2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 1678 eurų 1704 eurų, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
__________________________________________

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 460 – 0,26 540 – 0,34 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis);
__________________________________________

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija 1678 eurus 1704 eurus, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
__________________________________________

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 642).“

__________________________________________

Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis išdėstyta taip:

„6. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 740 eurų 870 eurų. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 690 eurų 810 eurų. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.“

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. birželio 1 d. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytose Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.
2. Mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, abipusiu susitarimu dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyto ir po šio įstatymo įsigaliojimo pasikeitusio neapmokestinamojo pajamų dydžio gyventojų pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus 2022 metų mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio neapmokestinamojo pajamų dydžio mokėtinas gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas, kai gyventojas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją, o susidariusi gyventojų pajamų mokesčio permoka įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
3. Centrinis mokesčių administratorius iki 2022 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1098, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10748, įsigalioja 2022-06-01)

Pakeistas bendrinis klausimynas apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo priedas – Bendrinis klausimynas (toliau – Klausimynas).

Įsigalioja 2022-05-20.

Klausimyne patikslintas baudos dydis darbuotojui dėl jo buvimo neblaiviam darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo (Klausimyno 2.28.2 papunktis).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DSS IR DARBO TEISĖS BŪKLĖ
BENDRINIS KLAUSIMYNAS

Pakeistas Klausimyno 2.28.2 papunktis. Pateikiame visą 2.28 punktą:

„2.28. Ar vykdoma neblaivumo darbe prevencija?

2.28.1. Ar darbdavys žino, kad neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo užtraukia darbdaviui baudą nuo 550 iki 1500 eurų? ([2.18.] 98 str. 2 d.).

2.28.2. Ar darbuotojai žino, kad neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo  30   60  iki 290 eurų? ([2.18.] 98 str. 1 d.).“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. EV-160, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10576, įsigalioja 2022-05-20)

Pakeistos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės

Vyriausybės nutarimu pakeistos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės.

Nustatyta, kad asignavimų valdytojai, atsiskaitydami su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes, numatytas sutartyse, gali mokėti avansą, kuris turi būti ne didesnis nei 30 procentų sutarties sumos (su išimtimis).

Atlikti ir kiti pakeitimai.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

Pateikiame tik Taisyklių 63 punktą. Kitus pakeitimus žiūrėkite pačiame teisės akte.

Taisyklių 63 punktas išdėstytas taip:

63. Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus, nepriskirtus asignavimų valdytojo ar jam pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijoms. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, numatytus sutartyse, atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų.
63. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes, numatytas sutartyse, atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų, įskaitant avanso mokėjimus, kurie turi būti ne didesni nei 30 procentų sutarties sumos. Apribojimai avanso dydžiui netaikomi:
1) kai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų pirkimai yra susiję su valstybės gynybos ir karinių bei kitų krašto apsaugos funkcijų atlikimu;
2) asignavimų valdytojų pirkimams esant objektyviai rinkoje susiklosčiusiai situacijai (kai labai ribotas atitinkamas prekes tiekiančių, paslaugas teikiančių ar darbus atliekančių įmonių, įstaigų ir organizacijų skaičius ir kt.);
3) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, pirkimams;
4) ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų, pirkimams.
Asignavimų valdytojas sutartyje turi numatyti priemones, kurios užtikrintų sumokėto avanso susigrąžinimą, jei avanso gavėjas nevykdo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 485, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10078, įsigalioja 2022-05-13)